Logowanie

Legislacja ROK 2005 NR 282 POZ 22

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 24 października 2005 r. zmieniająca załącznik II do decyzji Rady 79/542/EWG w zakresie przywozu świeżego mięsa z Brazylii (notyfikowana jako dokument nr C(2005) 4168) (1)

Data ogłoszenia:2005-10-26


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2005 NR 282 POZ 22

Strona 1 z 3
L 282/22

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

26.10.2005

DECYZJA KOMISJI z dnia 24 października 2005 r. zmieniająca załącznik II do decyzji Rady 79/542/EWG w zakresie przywozu świeżego mięsa z Brazylii (notyfikowana jako dokument nr C(2005) 4168)

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2005/753/WE)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

z pryszczycą, uznaje się za właściwe wstrzymanie przywozu wołowiny pochodzącej z tych stanów.

(4)

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, uwzględniając dyrektywę Rady 2002/99/WE z dnia 16 grudnia 2002 r. ustanawiającą przepisy sanitarne regulujące produkcję, przetwarzanie, dystrybucję oraz wprowadzanie produktów pochodzenia zwierzęcego przeznaczonych do spożycia przez ludzi (1), w szczególności jej art. 8 ust. 1 i 4, a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Organy weterynaryjne Brazylii zostały po raz pierwszy powiadomione dnia 30 września 2005 r. Zatem przesyłki zawierające świadectwo dotyczące dojrzałego mięsa bez kości otrzymanego z bydła poddanego ubojowi przed wspomnianą datą powinny być akceptowane, ale przesyłki takiego mięsa otrzymanego z bydła poddanego ubojowi w tym dniu lub po wspomnianej dacie pochodzące z tych trzech stanów powinny być wstrzymane. Należy odpowiednio zmienić część I załącznika II do decyzji 79/542/EWG. Niniejsza decyzja zostanie poddana przeglądowi w świetle informacji otrzymywanych z Brazylii. Środki przewidziane w niniejszej decyzji są zgodne z opinią Stałego Komitetu ds. Łańcucha Żywnościowego i Zdrowia Zwierząt,

Część I załącznika II do decyzji Rady 79/542/EWG z dnia 21 grudnia 1979 r. ustalającej wykaz państw trzecich lub części państw trzecich oraz ustanawiającej warunki zdrowotne zwierząt i warunki zdrowia publicznego oraz świadectwa weterynaryjne przy przywozie do Wspólnoty niektórych żywych zwierząt i ich świeżego mięsa (2) zawiera wykaz państw trzecich i części państw trzecich, z których Państwom Członkowskim zezwala się na przywóz niektórych żywych zwierząt i ich świeżego mięsa. Na mocy wymienionej decyzji zezwala się na przywóz do Wspólnoty dojrzałego mięsa bez kości otrzymanego z bydła pochodzącego z części terytorium Brazylii, w której przeprowadza się szczepienia przeciwko pryszczycy. Jednakże organy weterynaryjne Brazylii potwierdziły ognisko pryszczycy, a Światowa Organizacja Zdrowia Zwierząt sporządziła dnia 10 października 2005 r. sprawozdanie na temat wybuchu wspomnianej choroby w Brazylii w stanie Mato Grosso do Sul, blisko granicy ze stanem Parana. Ponadto realizuje się znaczną ilość przewozów i istnieją powiązania epidemiologiczne między tymi stanami i stanem Sao Paulo. W związku z tym, z uwagi na brak szczegółowych informacji pozwalających na dokładniejsze określenie dotkniętego chorobą obszaru oraz w celu zapewnienia wysokiego statusu zdrowotnego Wspólnoty w związku

(5)

(6)

(7)

(2)

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1 Część 1 załącznika II do decyzji 79/542/EWG zastępuje się tekstem Załącznika do niniejszej decyzji. Artykuł 2 Niniejsza decyzja jest skierowana do Państw Członkowskich.

(3)

Sporządzono w Brukseli, dnia 24 października 2005 r. W imieniu Komisji

Markos KYPRIANOU

Członek Komisji

(1) Dz.U. L 18 z 23.1.2003, str. 11. (2) Dz.U. L 146 z 14.6.1979, str. 15. Decyzja ostatnio zmieniona decyzją Komisji 2005/620/WE (Dz.U. L 216 z 20.8.2005, str. 11).

26.10.2005

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 282/23

ZAŁĄCZNIK „ZAŁĄCZNIK II ŚWIEŻE MIĘSO Część 1 WYKAZ PAŃSTW TRZECICH I ICH CZĘŚCI (1)

Państwo

Kod Państwa

Świadectwo weterynaryjne Opis terytorium Wzór/Wzory SG 5

Specjalne warunki

1

2

3

4

6

AL – Albania AR – Argentyna

AL-0 AR-0 AR-1

Cały kraj Cały kraj Prowincje Buenos Aires, Catamarca, Corrientes, Entre Ríos, La Rioja, Mendoza, Misiones, Neuquen, Rio Negro, San Juan, San Luis, Santa Fe oraz Tucuman La Pampa i Santiago del Estero Cordoba Chubut, Santa Cruz i Tierra del Fuego Formoza (tylko terytorium Ramon Lista) i Salta (tylko departament Rivadavia) Salta (tylko departamenty General Jose de San Martin, Oran, Iruya i Santa Victoria) Chaco, Formosa (z wyjątkiem terytorium Ramon Lista), Salta (z wyjątkiem departamentów General Jose de San Martin, Rivadavia, Oran, Iruya oraz Santa Victoria), Jujuy Chaco, Formosa, Salta, Jujuy, z wyjątkiem obszaru buforowego 25 km od granicy z Boliwią i Paragwajem, rozciągającego się od okręgu Santa Catalina w prowincji Jujuy do okręgu Laishi w prowincji Formosa Obszar buforowy 25 km od granicy z Boliwią i Paragwajem, rozciągający się od okręgu Santa Catalina w prowincji Jujuy do okręgu Laishi w prowincji Formosa Cały kraj

— EQU BOV A 1i2

AR-2 AR-3 AR-4 AR-5 AR-6 AR-7

BOV BOV BOV, OVI, RUW, RUF BOV BOV BOV

A A

1i2 1i2

A A A

1i2 1i2 1i2

AR-8

BOV

A

1i2

AR-9

AU – Australia

AU-0

BOV, OVI, POR, EQU, RUF, RUW, SUF, SUW — EQU BOV, OVI, RUW, RUF

BA – Bośnia Hercegowina BG – Bugaria

BA-0 BG-0 BG-1

Cały kraj Cały kraj Prowincje Varna, Dobrich, Silistra, Shumen, Targovichte, Razgrad, Rousse, Veliko Tarnovo, Gabrovo, Pleven, Lovech, Plovp, Smolian, Pasardjik, okręg Sofii, miasto Sofia, Pernik, Kiustendil, Blagoevgrad, Vratsa, Montana i Vidin Prowincje Burgas, Iambol, Sliven, Starazagora, Haskovo i Kardjali, z wyjątkiem korytarza o szerokości 20 km na granicy z Turcją

BG-2

_____________

(1) Bez uszczerbku dla specjalnych wymagań dotyczących certyfikacji ustanowionych porozumieniami Wspólnoty z państwami trzecimi.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2005 NR 282 POZ 22 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L282 - 30 z 200526.10.2005

  Sprostowanie do rozporządzenia Komisji (WE) nr 3063/93 z dnia 5 listopada 1993 r. ustanawiającego szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (EWG) nr 2019/93 w odniesieniu do systemu pomocy do produkcji miodu określonej jakości (Dz.U. L 274 z 6.11.1993)

 • Dz. U. L282 - 29 z 200526.10.2005

  Sprostowanie do rozporządzenia Komisji (WE) nr 1259/2005 z dnia 27 lipca 2005 r. nakładającego tymczasowe cło antydumpingowe na przywóz kwasu winowego pochodzącego z Chińskiej Republiki Ludowej (Dz.U. L 200 z 30.7.2005)

 • Dz. U. L282 - 20 z 200526.10.2005

  Decyzja Komisji z dnia 24 października 2005 r. ustanawiająca grupę ekspertów ds. handlu elektronicznego

 • Dz. U. L282 - 18 z 200526.10.2005

  Decyzja Komisji z dnia 21 października 2005 r. uznająca zasadniczo kompletność dokumentacji przedłożonej do szczegółowego badania w celu ewentualnego włączenia kwasu askorbinowego, jodku potasu i rodanku potasu do załącznika I do dyrektywy Rady 91/414/EWG (notyfikowana jako dokument nr C(2005) 4025) (1)

 • Dz. U. L282 - 9 z 200526.10.2005

  Dyrektywa Komisji 2005/74/WE z dnia 25 października 2005 r. zmieniająca dyrektywę Rady 90/642/EWG w sprawie najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości etofumesatu, lambda-cyhalotryny, metomylu, pimetrozyny oraz tiabendazolu (1)

 • Dz. U. L282 - 3 z 200526.10.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1751/2005 z dnia 25 października 2005 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1725/2003 przyjmujące określone międzynarodowe standardy rachunkowości zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1606/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do MSSF 1 (IFRS 1), MSR 39 (IAS 39) i SKI 12 (SIC 12) (1)

 • Dz. U. L282 - 1 z 200526.10.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1750/2005 z dnia 25 października 2005 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.