Logowanie

Legislacja ROK 2005 NR 282 POZ 3

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1751/2005 z dnia 25 października 2005 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1725/2003 przyjmujące określone międzynarodowe standardy rachunkowości zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1606/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do MSSF 1 (IFRS 1), MSR 39 (IAS 39) i SKI 12 (SIC 12) (1)

Data ogłoszenia:2005-10-26


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2005 NR 282 POZ 3

Strona 1 z 3
26.10.2005

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 282/3

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 1751/2005 z dnia 25 października 2005 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1725/2003 przyjmujące określone międzynarodowe standardy rachunkowości zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1606/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do MSSF 1 (IFRS 1), MSR 39 (IAS 39) i SKI 12 (SIC 12)

(Tekst mający znaczenie dla EOG) KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, uwzględniając rozporządzenie (WE) nr 1606/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 19 lipca 2002 r. w sprawie stosowania międzynarodowych standardów rachunkowości (1), w szczególności jego art. 3 ust. 1, a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

wspomnianej zmiany zakresu stosowania jest zapewnienie spójności z wymogami MSR 19 Świadczenia pracownicze oraz wprowadzenie istotnych poprawek w związku z niedawnym przyjęciem MSSF 2 Płatności w formie akcji własnych (4).

(5)

Komisja uznała, że zmieniony standard oraz zmieniona interpretacja spełniają kryteria określone w art. 3 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 1606/2002. Konsultacje przeprowadzone z ekspertami w tej dziedzinie potwierdzają, że obydwie zmiany spełniają techniczne warunki przyjęcia. Przyjęcie omawianych poprawek do MSR 39 pociąga za sobą wprowadzenie zmian do MSSF 1 Zastosowanie Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej po raz pierwszy w celu zapewnienia spójności międzynarodowych standardów rachunkowości. Z tego względu rozporządzenie (WE) nr 1725/2003 należy odpowiednio zmienić. Zmiany te wyjątkowo powinny zacząć obowiązywać w odniesieniu do roku obrotowego spółki rozpoczynającego się w dniu 1 stycznia 2005 r. lub później, tj. od momentu poprzedzającego opublikowanie niniejszego rozporządzenia. Wsteczne zastosowanie może być wyjątkowo usprawiedliwione faktem, iż ułatwia ono jednostkom stosującym standardy po raz pierwszy przygotowanie sprawozdań finansowych zgodnie z zasadami MSR/MSSF. Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Komitetu Regulacyjnego ds. Rachunkowości,

Rozporządzeniem Komisji (WE) nr 1725/2003 (2) przyjęto niektóre międzynarodowe standardy i interpretacje istniejące na dzień 14 września 2002 r., w tym także interpretację Stałego Komitetu ds. Interpretacji SKI 12 Konsolidacja – jednostki specjalnego przeznaczenia. W dniu 17 grudnia 2003 r. Rada Międzynarodowych Standardów Rachunkowości (RMSR, ang. International Accounting Standard Bard (IASB)) opublikowała zmieniony Międzynarodowy Standard Rachunkowości (MSR) 39 Instrumenty finansowe: ujmowanie i wycena. MSR 39 ustanawia przede wszystkim podstawowe zasady ujmowania i wyceny aktywów i zobowiązań finansowych oraz, z wyjątkiem niektórych przepisów dotyczących stosowania pełnej opcji wyceny według wartości godziwej oraz rachunkowości zabezpieczeń, został przyjęty przez Komisję Europejską rozporządzeniem Komisji (WE) nr 2086/2004 (3). Dnia 17 grudnia 2004 r. RMSR opublikowała zmianę do MSR 39 Instrumenty finansowe: ujmowanie i wycena – przejście do stosowania i ujęcie początkowe aktywów i zobowiązań finansowych, będącą jedną z inicjatyw RMSR mających ułatwić spółkom europejskim, zwłaszcza tym, które są wpisane do rejestru Amerykańskiej Komisji Papierów Wartościowych i Giełd (SEC), przejście na sporządzanie sprawozdań według zasad MSR/MSSF. W dniu 11 listopada 2004 r. Komitet ds. Interpretacji Międzynarodowej Sprawozdawczości Finansowej (KIMSF) opublikował zmianę do interpretacji SKI-KIMSF 12 Zakres SKI 12; Konsolidacja – jednostki specjalnego przeznaczenia. Zmiana ta dotyczy wyłączenia z bieżącego zakresu zastosowania SKI 12 programów świadczeń pracowniczych po okresie zatrudnienia oraz programów kapitałowych świadczeń pracowniczych (SKI 12.6). Celem wyżej

(6)

(2)

(7)

(8)

(3)

(9)

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

(4)

Artykuł 1 Załącznik do rozporządzenia (WE) nr 1725/2003 zmienia się następująco: 1) Włącza się tekst Zmian do Międzynarodowego Standardu Rachunkowości (MSR) 39 Instrumenty finansowe: ujmowanie i wycena – przejście do stosowania i ujęcie początkowe aktywów i zobowiązań finansowych zgodnie z Załącznikiem do niniejszego rozporządzenia.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2005 NR 282 POZ 3 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L282 - 30 z 200526.10.2005

  Sprostowanie do rozporządzenia Komisji (WE) nr 3063/93 z dnia 5 listopada 1993 r. ustanawiającego szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (EWG) nr 2019/93 w odniesieniu do systemu pomocy do produkcji miodu określonej jakości (Dz.U. L 274 z 6.11.1993)

 • Dz. U. L282 - 29 z 200526.10.2005

  Sprostowanie do rozporządzenia Komisji (WE) nr 1259/2005 z dnia 27 lipca 2005 r. nakładającego tymczasowe cło antydumpingowe na przywóz kwasu winowego pochodzącego z Chińskiej Republiki Ludowej (Dz.U. L 200 z 30.7.2005)

 • Dz. U. L282 - 22 z 200526.10.2005

  Decyzja Komisji z dnia 24 października 2005 r. zmieniająca załącznik II do decyzji Rady 79/542/EWG w zakresie przywozu świeżego mięsa z Brazylii (notyfikowana jako dokument nr C(2005) 4168) (1)

 • Dz. U. L282 - 20 z 200526.10.2005

  Decyzja Komisji z dnia 24 października 2005 r. ustanawiająca grupę ekspertów ds. handlu elektronicznego

 • Dz. U. L282 - 18 z 200526.10.2005

  Decyzja Komisji z dnia 21 października 2005 r. uznająca zasadniczo kompletność dokumentacji przedłożonej do szczegółowego badania w celu ewentualnego włączenia kwasu askorbinowego, jodku potasu i rodanku potasu do załącznika I do dyrektywy Rady 91/414/EWG (notyfikowana jako dokument nr C(2005) 4025) (1)

 • Dz. U. L282 - 9 z 200526.10.2005

  Dyrektywa Komisji 2005/74/WE z dnia 25 października 2005 r. zmieniająca dyrektywę Rady 90/642/EWG w sprawie najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości etofumesatu, lambda-cyhalotryny, metomylu, pimetrozyny oraz tiabendazolu (1)

 • Dz. U. L282 - 1 z 200526.10.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1750/2005 z dnia 25 października 2005 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.