Logowanie

Legislacja ROK 2005 NR 282 POZ 9

Tytuł:

Dyrektywa Komisji 2005/74/WE z dnia 25 października 2005 r. zmieniająca dyrektywę Rady 90/642/EWG w sprawie najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości etofumesatu, lambda-cyhalotryny, metomylu, pimetrozyny oraz tiabendazolu (1)

Data ogłoszenia:2005-10-26


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2005 NR 282 POZ 9

Strona 1 z 4
26.10.2005

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 282/9

DYREKTYWA KOMISJI 2005/74/WE z dnia 25 października 2005 r. zmieniająca dyrektywę Rady 90/642/EWG w sprawie najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości etofumesatu, lambda-cyhalotryny, metomylu, pimetrozyny oraz tiabendazolu

(Tekst mający znaczenie dla EOG) KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH, (4)

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając dyrektywę Rady 90/642/EWG z dnia 27 listopada 1990 r. w sprawie ustalania najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości pestycydów w niektórych produktach pochodzenia roślinnego, w tym owocach i warzywach oraz na ich powierzchni (1), w szczególności jej art. 7,

NDPP są ustalane na niższym poziomie oznaczania analitycznego, gdy dozwolone stosowanie środków ochrony roślin nie powoduje powstania wykrywalnych poziomów pozostałości pestycydów w produktach spożywczych lub na ich powierzchni, lub gdy nie występują dozwolone przypadki stosowania, lub gdy stosowanie, które zostało dozwolone przez Państwa Członkowskie, nie zostało poparte niezbędnymi danymi, lub gdy stosowanie w państwach trzecich powodujące obecność pozostałości w produktach spożywczych lub na ich powierzchni, które mogą zostać wprowadzone do obrotu na rynku Wspólnoty, nie zostało poparte niezbędnymi danymi.

uwzględniając dyrektywę Rady 91/414/EWG z dnia 15 lipca 1991 r. dotyczącą wprowadzania do obrotu środków ochrony roślin (2), w szczególności jej art. 4 ust. 1 lit. f),

(5)

Informacje o nowych lub zmienionych zastosowaniach niektórych pestycydów objętych dyrektywą 90/642/EWG zostały przekazane Komisji. Dotyczy to etofumesatu, lambda-cyhalotryny, metomylu, pimetrozyny oraz tiabendazolu.

a także mając na uwadze, co następuje: W przypadku lambda-cyhalotryny, metomylu i pimetrozyny, dla których istnieje określona dawka ostrego narażenia, ostre narażenie konsumentów na te pestycydy za pośrednictwem produktów spożywczych mogących zawierać pozostałości tych pestycydów zostało ocenione i obliczone zgodnie z procedurami i praktykami dtosowanymi obecnie we Wspólnocie, z uwzględnieniem wytycznych opublikowanych przez Światową Organizację Zdrowia. Uwzględnione zostały także opinie Komitetu Naukowego ds. Roślin, w szczególności rady i zalecenia dotyczące ochrony konsumentów produktów spożywczych, wobec których zastosowano pestycydy. Ocena spożycia lambda-cyhalotryny, metomylu i pimetrozyny wykazała, że przy założonym NDPP dawka ostrego narażenia nie zostanie przekroczona. W przypadku etofumesatu i tiabendazolu analiza dostępnych informacji wykazała, że nie jest konieczne określenie dawki ostrego narażenia i nie jest potrzebna ocena krótkoterminowa.

(1)

Zgodnie z przepisami dyrektywy 91/414/EWG Państwa Członkowskie są odpowiedzialne za udzielanie zezwoleń na stosowanie środków ochrony roślin wobec określonych upraw. Takie zezwolenia muszą być udzielane na podstawie oceny wywoływanych przez nie skutków dla zdrowia ludzi i zwierząt oraz ich wpływu na środowisko. Elementy, które należy uwzględnić podczas przeprowadzania ocen, obejmują narażenie użytkowników i osób postronnych oraz wpływ na środowisko lądowe, wodne i powietrzne, a także wpływ na ludzi i zwierzęta poprzez spożycie pozostałości zalegających w uprawach, wobec których je zastosowano.

(2)

Najwyższe dopuszczalne poziomy pozostałości (NDPP) odzwierciedlają minimalne ilości pestycydów zużyte w celu zapewnienia skutecznej ochrony roślin, stosowane w taki sposób, aby pozostałości były możliwie jak najmniejsze i mieściły się w dopuszczalnych granicach z toksykologicznego punktu widzenia, zwłaszcza pod względem spożycia.

(6)

Z tego względu należy ustalić nowe najwyższe dopuszczalne poziomy pozostałości tych pestycydów.

(3)

NDPP pestycydów powinny być poddawane przeglądowi. Mogą one zostać zmienione w związku z nowymi zastosowaniami, informacjami i danymi.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2005 NR 282 POZ 9 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L282 - 30 z 200526.10.2005

  Sprostowanie do rozporządzenia Komisji (WE) nr 3063/93 z dnia 5 listopada 1993 r. ustanawiającego szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (EWG) nr 2019/93 w odniesieniu do systemu pomocy do produkcji miodu określonej jakości (Dz.U. L 274 z 6.11.1993)

 • Dz. U. L282 - 29 z 200526.10.2005

  Sprostowanie do rozporządzenia Komisji (WE) nr 1259/2005 z dnia 27 lipca 2005 r. nakładającego tymczasowe cło antydumpingowe na przywóz kwasu winowego pochodzącego z Chińskiej Republiki Ludowej (Dz.U. L 200 z 30.7.2005)

 • Dz. U. L282 - 22 z 200526.10.2005

  Decyzja Komisji z dnia 24 października 2005 r. zmieniająca załącznik II do decyzji Rady 79/542/EWG w zakresie przywozu świeżego mięsa z Brazylii (notyfikowana jako dokument nr C(2005) 4168) (1)

 • Dz. U. L282 - 20 z 200526.10.2005

  Decyzja Komisji z dnia 24 października 2005 r. ustanawiająca grupę ekspertów ds. handlu elektronicznego

 • Dz. U. L282 - 18 z 200526.10.2005

  Decyzja Komisji z dnia 21 października 2005 r. uznająca zasadniczo kompletność dokumentacji przedłożonej do szczegółowego badania w celu ewentualnego włączenia kwasu askorbinowego, jodku potasu i rodanku potasu do załącznika I do dyrektywy Rady 91/414/EWG (notyfikowana jako dokument nr C(2005) 4025) (1)

 • Dz. U. L282 - 3 z 200526.10.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1751/2005 z dnia 25 października 2005 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1725/2003 przyjmujące określone międzynarodowe standardy rachunkowości zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1606/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do MSSF 1 (IFRS 1), MSR 39 (IAS 39) i SKI 12 (SIC 12) (1)

 • Dz. U. L282 - 1 z 200526.10.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1750/2005 z dnia 25 października 2005 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.