Logowanie

Legislacja ROK 2005 NR 283 POZ 10

Tytuł:

Układ eurośródziemnomorski ustanawiający stowarzyszenie między Wspólnotami Europejskimi i ich Państwami Członkowskimi, z jednej strony, a Jordańskim Królestwem Haszymidzkim, z drugiej strony

Data ogłoszenia:2005-10-26


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2005 NR 283 POZ 10

Strona 1 z 94
L 283/10

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

26.10.2005

UKŁAD EUROŚRÓDZIEMNOMORSKI ustanawiający stowarzyszenie między Wspólnotami Europejskimi i ich Państwami Członkowskimi, z jednej strony, a Jordańskim Królestwem Haszymidzkim, z drugiej strony

KRÓLESTWO BELGII, KRÓLESTWO DANII, REPUBLIKA FEDERALNA NIEMIEC, REPUBLIKA GRECKA, KRÓLESTWO HISZPANII, REPUBLIKA FRANCUSKA, IRLANDIA, REPUBLIKA WŁOSKA, WIELKIE KSIĘSTWO LUKSEMBURGA, KRÓLESTWO NIDERLANDÓW, REPUBLIKA AUSTRII, REPUBLIKA PORTUGALSKA, REPUBLIKA FINLANDII, KRÓLESTWO SZWECJI, ZJEDNOCZONE KRÓLESTWO WIELKIEJ BRYTANII I IRLANDII PÓŁNOCNEJ,

Umawiające się Strony Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską oraz Traktatu ustanawiającego Europejską Wspólnotę Węgla i Stali, zwane dalej „Państwami Członkowskimi”, oraz WSPÓLNOTA EUROPEJSKA, EUROPEJSKA WSPÓLNOTA WĘGLA I STALI, zwane dalej „Wspólnotą”, z jednej strony, oraz JORDAŃSKIE KRÓLESTWO HASZYMIDZKIE, zwane dalej „Jordanią”, z drugiej strony, BIORĄC OD UWAGĘ znaczenie tradycyjnych więzi istniejących między Wspólnotą, jej Państwami Członkowskimi a Jordanią oraz wspólne wartości podzielane przez Strony;

26.10.2005

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 283/11

BIORĄC POD UWAGĘ, że Wspólnota, jej Państwa Członkowskie i Jordania pragną umacniać te więzi i ustanowić trwałe stosunki oparte na zasadzie wzajemności oraz na partnerstwie oraz dokonać dalszej integracji gospodarki jordańskiej z gospodarką europejską; BIORĄC POD UWAGĘ znaczenie, jakie Strony przywiązują do zasad Karty Narodów Zjednoczonych, w szczególności do przestrzegania praw człowieka, zasad demokratycznych i swobód politycznych i gospodarczych, które stanowią główną podstawę stowarzyszenia; BIORĄC POD UWAGĘ rozwój polityczny i gospodarczy, jaki miał miejsce w ostatnich latach w Europie i na Bliskim Wschodzie; ŚWIADOMI potrzeby połączenia wysiłków w celu wzmocnienia stabilności politycznej i rozwoju gospodarczego w regionie poprzez wspieranie współpracy regionalnej; PRAGNĄC ustanowienia i rozwijania regularnego dialogu politycznego dotyczącego dwustronnych i międzynarodowych zagadnień będących przedmiotem wspólnego zainteresowania; PRZEKONANI o potrzebie wzmocnienia procesu modernizacji społecznej i gospodarczej rozpoczętego przez Jordanię w celu pełnej integracji swojej gospodarki z gospodarką światową i jej uczestnictwa we wspólnocie państw demokratycznych; BIORĄC POD UWAGĘ różnicę istniejącą w rozwoju gospodarczym i społecznym między Jordanią a Wspólnotą; PRAGNĄC ustanowienia współpracy, wspieranej regularnym dialogiem, w dziedzinach gospodarczych, naukowych, technologicznych, kulturalnych, audiowizualnych i społecznych w celu rozwijania wzajemnej wiedzy i zrozumienia; BIORĄC POD UWAGĘ przywiązanie Wspólnoty i Jordanii do wolnego handlu, i w szczególności do poszanowania praw i obowiązków wynikających z Układu Ogólnego w sprawie Taryf Celnych i Handlu (1994) (GATT); PRZEKONANI, że Układ o Stowarzyszeniu stworzy nowy klimat dla ich stosunków gospodarczych, i w szczególności, dla rozwoju handlu, inwestycji i współpracy gospodarczej i technologicznej, UZGODNIŁY, CO NASTĘPUJE:

Artykuł 1 1. Niniejszym ustanawia się stowarzyszenie między Wspólnotą i jej Państwami Członkowskimi, z jednej strony, a Jordanią, z drugiej strony. 2. Niniejszy Układ ma na celu:

Artykuł 2 Stosunki między Stronami, jak również i postanowienia samego Układu, opierają się na przestrzeganiu zasad demokratycznych i podstawowych praw człowieka, wymienionych w Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka, która wyznacza kierunki ich polityce wewnętrznej i międzynarodowej i stanowi istotny element niniejszego Układu. TYTUŁ I DIALOG POLITYCZNY

— zapewnienie właściwych ram dla dialogu politycznego w celu umożliwienia rozwoju ścisłych stosunków politycznych między Stronami, — ustanowienie warunków stopniowej liberalizacji handlu towarami, usługami i kapitałem,

Artykuł 3 — sprzyjanie rozwojowi zrównoważonych stosunków gospodarczych i społecznych między Stronami poprzez dialog i współpracę, — poprawę warunków życia i pracy oraz wspieranie produktywności i stabilności finansowej, — wspieranie współpracy regionalnej w celu skonsolidowania pokojowego współistnienia oraz stabilizacji gospodarczej i politycznej, — wspieranie współpracy w innych dziedzinach będących przedmiotem wspólnego zainteresowania. 1. Między Stronami ustanawia się regularny dialog polityczny. Wzmacnia on ich stosunki, przyczynia się do rozwoju trwałego partnerstwa oraz wzrostu wzajemnego zrozumienia i solidarności. 2. Dialog i współpraca w szczególności: polityczna mają na celu

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2005 NR 283 POZ 10 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L283 - 174 z 200526.10.2005

  Wspólne deklaracje

 • Dz. U. L283 - 167 z 200526.10.2005

  Akt końcowy

 • Dz. U. L283 - 3 z 200526.10.2005

  Protokół Do Układu Eurośródziemnomorskiego ustanawiającego stowarzyszenie między Wspólnotami Europejskimi i ich Państwami Członkowskimi, z jednej strony, a Jordańskim Królestwem Haszymidzkim, z drugiej strony, w celu uwzględnienia przystąpienia Republiki Czeskiej, Republiki Estońskiej, Republiki Cypryjskiej, Republiki Węgierskiej, Republiki Łotewskiej, Republiki Litewskiej, Republiki Malty, Rzeczypospolitej Polskiej, Republiki Słowenii i Republiki Słowackiej do Unii Europejskiej

 • Dz. U. L283 - 2 z 200526.10.2005

  Decyzja Rady z dnia 13 grudnia 2004 r. w sprawie podpisania i tymczasowego stosowania Protokołu do Układu Eurośródziemnomorskiego ustanawiającego stowarzyszenie między Wspólnotami Europejskimi i ich Państwami Członkowskimi, z jednej strony, a Jordańskim Królestwem Haszymidzkim, z drugiej strony, w celu uwzględnienia przystąpienia Republiki Czeskiej, Republiki Estońskiej, Republiki Cypryjskiej, Republiki Węgierskiej, Republiki Łotewskiej, Republiki Litewskiej, Republiki Malty, Rzeczypospolitej Polskiej, Republiki Słowenii i Republiki Słowackiej do Unii Europejskiej

 • Dz. U. L283 - 1 z 200526.10.2005

  Decyzja rady z dnia 20 września 2005 r. w sprawie przyjęcia Protokołu do Układu Eurośródziemnomorskiego ustanawiającego stowarzyszenie między Wspólnotami Europejskimi i ich Państwami Członkowskimi, z jednej strony, a Jordańskim Królestwem Haszymidzkim, z drugiej strony, w celu uwzględnienia przystąpienia Republiki Czeskiej, Republiki Estońskiej, Republiki Cypryjskiej, Republiki Łotewskiej, Republiki Litewskiej, Republiki Węgierskiej, Republiki Malty, Rzeczypospolitej Polskiej, Republiki Słowenii i Republiki Słowackiej do Unii Europejskiej

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.