Logowanie

Legislacja ROK 2005 NR 283 POZ 167

Tytuł:

Akt końcowy

Data ogłoszenia:2005-10-26


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2005 NR 283 POZ 167

Strona 1 z 2
26.10.2005

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 283/167

AKT KOŃCOWY Pełnomocnicy: KRÓLESTWA BELGII, KRÓLESTWA DANII, REPUBLIKI FEDERALNEJ NIEMIEC, REPUBLIKI GRECKIEJ, KRÓLESTWA HISZPANII, REPUBLIKI FRANCUSKIEJ, IRLANDII, REPUBLIKI WŁOSKIEJ, WIELKIEGO KSIĘSTWA LUKSEMBURGA, KRÓLESTWA NIDERLANDÓW, REPUBLIKI AUSTRII, REPUBLIKI PORTUGALSKIEJ, REPUBLIKI FINLANDII, KRÓLESTWA SZWECJI, ZJEDNOCZONEGO KRÓLESTWA WIELKIEJ BRYTANII I IRLANDII PÓŁNOCNEJ, Umawiających się Stron Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską oraz Traktatu ustanawiającego Europejską Wspólnotę Węgla i Stali, zwanych dalej „Państwami Członkowskimi”, oraz WSPÓLNOTY EUROPEJSKIEJ i EUROPEJSKIEJ WSPÓLNOTY WĘGLA I STALI, zwanych dalej „Wspólnotą”, z jednej strony, oraz pełnomocnicy JORDAŃSKIEGO KRÓLESTWA HASZYMIDZKIEGO, zwanego dalej „Jordanią”, z drugiej strony,

L 283/168

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

26.10.2005

zebrani w Brukseli, dnia 24 listopada 1997 roku, w celu podpisania Układu Eurośródziemnomorskiego ustanawiającego Stowarzyszenie między Wspólnotami Europejskimi i ich Państwami Członkowskimi, z jednej strony, a Jordańskim Królestwem Haszymidzkim, z drugiej strony, zwanego dalej „Układem eurośródziemnomorskim”, przyjęli następujące teksty: Układ Eurośródziemnomorski i jego następujące załączniki i protokoły: protokół 1 dotyczący ustaleń stosowanych w przywozie do Wspólnoty produktów rolnych pochodzących z Jordanii, protokół 2 dotyczący ustaleń stosowanych w przywozie do Jordanii produktów rolnych pochodzących ze Wspólnoty, protokół 3 dotyczący definicji pojęcia „roduktów pochodzących” i metod współpracy administracyjnej, protokół 4 w sprawie wzajemnej pomocy między organami administracyjnymi w sprawach celnych. Pełnomocnicy Państw Członkowskich i Wspólnoty oraz pełnomocnicy Jordanii przyjęli wymienione poniżej wspólne deklaracje, które są dołączone do niniejszego Aktu Końcowego: wspólną deklarację w sprawie artykułu 28 Układu, wspólną deklarację w sprawie artykułów 51 i 52 Układu, wspólną deklarację w sprawie własności intelektualnej, przemysłowej i handlowej (artykuł 56 i załącznik VII), wspólną deklarację w sprawie artykułu 62 Układu, wspólną deklarację w sprawie zdecentralizowanej współpracy, wspólną deklarację odnoszącą się do tytułu VII Układu, wspólną deklarację dotyczącą artykułu 101 Układu, wspólną deklarację w sprawie pracowników, wspólną deklarację w sprawie współpracy w celu zapobiegania i kontroli nielegalnej imigracji, wspólną deklarację w sprawie ochrony danych, wspólną deklarację dotyczącą Księstwa Andory, wspólną deklarację dotyczącą Republiki San Marino. Pełnomocnicy Państw Członkowskich i Wspólnoty oraz pełnomocnicy Jordanii przyjęli również do wiadomości Porozumienie w formie wymiany listów, określone poniżej oraz załączone do niniejszego Aktu Końcowego: Porozumienie w formie wymiany listów między Wspólnotą a Jordanią dotyczące przywozu do Wspólnoty świeżych ciętych kwiatów i pączków kwiatów objętych podpozycją 0603 10 Wspólnej Taryfy Celnej.

26.10.2005

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 283/169

Hecho en Bruselas, el veinticuatro de noviembre de mil novecientos noventa y siete. Udfærdiget i Bruxelles, den fireogtyvende november nitten hundrede og sygoghalvfems. Geschehen zu Brüssel am vierundzwanzigsten November neunzehnhundertsiebenundneunzig. Έγινε σης Βρυξέλλες, στις είκοσι τέσσερις Νοεμβρίου χίλια εννιακόσια ενενήντα επτά. Done at Brussels on the twenty-fourth day of November in the year one thousand nine hundred and ninety-seven. Fait ą Bruxelles, le vingt-quatre novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept. Fatto a Bruxelles, addì ventiquattro novembre millenovecentonovantasette. Gedaan te Brussel, de vierentwintigste november negentienhonderd zevenennegentig. Feito em Bruxelas, em vinte e quatro de novembre de mil novecentos e noventa e sete. Tehty Brysselissä kahdentenakymmenentenäneljäntenä päivänä marraskuuta vuonna tuhatyhdeksänsataayhdeksänkymmentäseitsemän. Som skedde i Bryssel den tjugofjärde november nittonhundranittiosju.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2005 NR 283 POZ 167 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L283 - 174 z 200526.10.2005

  Wspólne deklaracje

 • Dz. U. L283 - 10 z 200526.10.2005

  Układ eurośródziemnomorski ustanawiający stowarzyszenie między Wspólnotami Europejskimi i ich Państwami Członkowskimi, z jednej strony, a Jordańskim Królestwem Haszymidzkim, z drugiej strony

 • Dz. U. L283 - 3 z 200526.10.2005

  Protokół Do Układu Eurośródziemnomorskiego ustanawiającego stowarzyszenie między Wspólnotami Europejskimi i ich Państwami Członkowskimi, z jednej strony, a Jordańskim Królestwem Haszymidzkim, z drugiej strony, w celu uwzględnienia przystąpienia Republiki Czeskiej, Republiki Estońskiej, Republiki Cypryjskiej, Republiki Węgierskiej, Republiki Łotewskiej, Republiki Litewskiej, Republiki Malty, Rzeczypospolitej Polskiej, Republiki Słowenii i Republiki Słowackiej do Unii Europejskiej

 • Dz. U. L283 - 2 z 200526.10.2005

  Decyzja Rady z dnia 13 grudnia 2004 r. w sprawie podpisania i tymczasowego stosowania Protokołu do Układu Eurośródziemnomorskiego ustanawiającego stowarzyszenie między Wspólnotami Europejskimi i ich Państwami Członkowskimi, z jednej strony, a Jordańskim Królestwem Haszymidzkim, z drugiej strony, w celu uwzględnienia przystąpienia Republiki Czeskiej, Republiki Estońskiej, Republiki Cypryjskiej, Republiki Węgierskiej, Republiki Łotewskiej, Republiki Litewskiej, Republiki Malty, Rzeczypospolitej Polskiej, Republiki Słowenii i Republiki Słowackiej do Unii Europejskiej

 • Dz. U. L283 - 1 z 200526.10.2005

  Decyzja rady z dnia 20 września 2005 r. w sprawie przyjęcia Protokołu do Układu Eurośródziemnomorskiego ustanawiającego stowarzyszenie między Wspólnotami Europejskimi i ich Państwami Członkowskimi, z jednej strony, a Jordańskim Królestwem Haszymidzkim, z drugiej strony, w celu uwzględnienia przystąpienia Republiki Czeskiej, Republiki Estońskiej, Republiki Cypryjskiej, Republiki Łotewskiej, Republiki Litewskiej, Republiki Węgierskiej, Republiki Malty, Rzeczypospolitej Polskiej, Republiki Słowenii i Republiki Słowackiej do Unii Europejskiej

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.