Logowanie

Legislacja ROK 2005 NR 283 POZ 174

Tytuł:

Wspólne deklaracje

Data ogłoszenia:2005-10-26


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2005 NR 283 POZ 174

Strona 1 z 2
L 283/174

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

26.10.2005

WSPÓLNE DEKLARACJE

WSPÓLNA DEKLARACJA W SPRAWIE ARTYKUŁU 28

W celu wspierania stopniowego ustanawiania szerokiej eurośródziemnomorskiej strefy wolnego handlu, zgodnie z wnioskami Rady Europejskiej z Cannes i Konferencji Barcelońskiej, Strony:

— zgadzają się na wprowadzenie do protokołu 3 dotyczącego definicji „produktów pochodzących” w celu wykonania kumulacji wielostronnej, przed zawarciem i wejściem w życie umów o wolnym handlu między krajami basenu Morza Śródziemnomorskiego,

— potwierdzają swoje zobowiązanie dotyczące harmonizacji reguł pochodzenia w eurośródziemnomorskiej strefie wolnego handlu. Jeżeli zaistnieje taka potrzeba, Rada Stowarzyszenia podejmie środki mające na celu zmianę protokołu w odniesieniu do tego celu.

WSPÓLNA DEKLARACJA ODNOSZĄCA SIĘ DO ARTYKUŁÓW 51 I 52

Jeżeli w trakcie stopniowego wykonywania Układu Jordania napotyka poważne trudności dotyczące bilansu płatniczego, Jordania i Wspólnota mogą przeprowadzić konsultacje w celu wypracowania najlepszych środków i sposobów pomocy Jordanii w przezwyciężeniu tych trudności.

Takie konsultacje będą prowadzone we współpracy z Międzynarodowym Funduszem Walutowym.

WSPÓLNA DEKLARACJA W SPRAWIE WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ, PRZEMYSŁOWEJ I HANDLOWEJ (ARTYKUŁ 56 I ZAŁĄCZNIK VII)

W granicach przysługujących im właściwości, Strony uzgadniają, że do celów Układu terminy własność intelektualna, przemysłowa i handlowa obejmują w szczególności prawo autorskie, w tym prawo autorskie programów komputerowych, i prawa pokrewne, prawa odnoszące się do patentów, wzornictwa przemysłowego, oznaczeń geograficznych, w tym nazwy pochodzenia, znaków towarowych i usługowych, topografii układów scalonych, jak również ochronę przed nieuczciwą konkurencją, określoną w art. 10a Konwencji paryskiej o ochronie własności przemysłowej (Akt sztokholmski z 1967 r.) oraz ochronę nieujawnionych informacji dotyczących know-how.

WSPÓLNA DEKLARACJA W SPRAWIE ARTYKUŁU 62

Strony potwierdzają swoje zaangażowanie na rzecz procesu pokojowego na Bliskim Wschodzie i swoje przekonanie, że współpraca regionalna powinna wzmacniać pokój. Wspólnota jest gotowa do wspierania wspólnych projektów rozwojowych przedstawianych przez Jordanię i inne strony regionu, z zastrzeżeniem właściwych procedur budżetowych i technicznych Wspólnoty.

WSPÓLNA DEKLARACJA W SPRAWIE ZDECENTRALIZOWANEJ WSPÓŁPRACY

Strony potwierdzają znaczenie, jakie przywiązują do programów zdecentralizowanej współpracy jako środków wspierania wymiany doświadczeń i transferu wiedzy w obszarze śródziemnomorskim oraz między Wspólnotą Europejską i jej śródziemnomorskimi partnerami.

26.10.2005

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

WSPÓLNA DEKLARACJA ODNOSZĄCA SIĘ DO TYTUŁU VII

L 283/175

Wspólnota i Jordania podejmują właściwe działania w celu popierania i pomocy dla jordańskich przedsiębiorstw, poprzez techniczne i finansowe wsparcie, w celu modernizacji istniejącej i tworzenia nowej infrastruktury.

WSPÓLNA DEKLARACJA ODNOSZĄCA SIĘ DO ARTYKUŁU 101

1. Do celów właściwej interpretacji i stosowania w praktyce Układu Strony uzgadniają, że szczególnie pilne przypadki określone w artykule 101 Układu oznaczają przypadki istotnego naruszenia Układu przez jedną ze Stron. Istotne naruszenie Układu obejmuje: — nieuznawanie Układu nieusankcjonowane przez ogólne zasady prawa międzynarodowego, — pogwałcenie zasadniczych elementów Układu określonych w artykule 2. 2. Strony uzgadniają, że właściwe środki określone w artykule 101 Układu są środkami podejmowanymi zgodnie z prawem międzynarodowym. Jeżeli jedna ze Stron, w szczególnie pilnym przypadku, podejmuje środek z zastosowaniem artykułu 101, druga Strona może wszcząć procedurę rozstrzygania sporów.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2005 NR 283 POZ 174 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L283 - 167 z 200526.10.2005

  Akt końcowy

 • Dz. U. L283 - 10 z 200526.10.2005

  Układ eurośródziemnomorski ustanawiający stowarzyszenie między Wspólnotami Europejskimi i ich Państwami Członkowskimi, z jednej strony, a Jordańskim Królestwem Haszymidzkim, z drugiej strony

 • Dz. U. L283 - 3 z 200526.10.2005

  Protokół Do Układu Eurośródziemnomorskiego ustanawiającego stowarzyszenie między Wspólnotami Europejskimi i ich Państwami Członkowskimi, z jednej strony, a Jordańskim Królestwem Haszymidzkim, z drugiej strony, w celu uwzględnienia przystąpienia Republiki Czeskiej, Republiki Estońskiej, Republiki Cypryjskiej, Republiki Węgierskiej, Republiki Łotewskiej, Republiki Litewskiej, Republiki Malty, Rzeczypospolitej Polskiej, Republiki Słowenii i Republiki Słowackiej do Unii Europejskiej

 • Dz. U. L283 - 2 z 200526.10.2005

  Decyzja Rady z dnia 13 grudnia 2004 r. w sprawie podpisania i tymczasowego stosowania Protokołu do Układu Eurośródziemnomorskiego ustanawiającego stowarzyszenie między Wspólnotami Europejskimi i ich Państwami Członkowskimi, z jednej strony, a Jordańskim Królestwem Haszymidzkim, z drugiej strony, w celu uwzględnienia przystąpienia Republiki Czeskiej, Republiki Estońskiej, Republiki Cypryjskiej, Republiki Węgierskiej, Republiki Łotewskiej, Republiki Litewskiej, Republiki Malty, Rzeczypospolitej Polskiej, Republiki Słowenii i Republiki Słowackiej do Unii Europejskiej

 • Dz. U. L283 - 1 z 200526.10.2005

  Decyzja rady z dnia 20 września 2005 r. w sprawie przyjęcia Protokołu do Układu Eurośródziemnomorskiego ustanawiającego stowarzyszenie między Wspólnotami Europejskimi i ich Państwami Członkowskimi, z jednej strony, a Jordańskim Królestwem Haszymidzkim, z drugiej strony, w celu uwzględnienia przystąpienia Republiki Czeskiej, Republiki Estońskiej, Republiki Cypryjskiej, Republiki Łotewskiej, Republiki Litewskiej, Republiki Węgierskiej, Republiki Malty, Rzeczypospolitej Polskiej, Republiki Słowenii i Republiki Słowackiej do Unii Europejskiej

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.