Logowanie

Legislacja ROK 2005 NR 285 POZ 45

Tytuł:

Decyzja Rady z dnia 17 października 2005 r. uchylająca decyzję 2001/131/WE w sprawie zakończenia procedury konsultacji z Haiti na mocy art. 96 Umowy o Partnerstwie AKP–WE

Data ogłoszenia:2005-10-28


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2005 NR 285 POZ 45

Strona 1 z 3
28.10.2005

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 285/45

II

(Akty, których publikacja nie jest obowiązkowa)

RADA

DECYZJA RADY z dnia 17 października 2005 r. uchylająca decyzję 2001/131/WE w sprawie zakończenia procedury konsultacji z Haiti na mocy art. 96 Umowy o Partnerstwie AKP–WE (2005/756/WE)

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, uwzględniając Umowę o Partnerstwie AKP–WE (1), która weszła w życie dnia 1 kwietnia 2003 r., w szczególności jej art. 96, uwzględniając umowę wewnętrzną między przedstawicielami rządów Państw Członkowskich, zebranych w Radzie, w sprawie przyjęcia środków i ustanowienia procedur w celu wykonania Umowy AKP–WE (2), w szczególności jej art. 3, uwzględniając wniosek Komisji, a także mając na uwadze, co następuje:

(1) (4)

zacji podjętych przez rząd Haiti wyraźnych zobowiązań przestrzegania zasadniczych elementów określonych w art. 9 Umowy z Kotonu, w szczególności jeśli chodzi o poszanowanie praw człowieka, przestrzeganie zasad demokratycznych i państwa prawnego w celu przywrócenia w kraju rządów w pełni konstytucyjnych i demokratycznych.

Obecna sytuacja na Haiti jest bardzo niepokojąca pod względem bezpieczeństwa, poszanowania praw człowieka i ubóstwa. Analiza ta znalazła potwierdzenie w sprawozdaniu misji Rady Bezpieczeństwa ONZ w kwietniu 2005 r. Jednakże społeczność międzynarodowa kilkakrotnie potwierdziła swoją gotowość udzielania wsparcia dla rządu tymczasowego oraz społeczeństwa Haiti w podejmowanych przez nich staraniach, których celem jest demokracja oraz rozwój gospodarczy i społeczny.

Na mocy decyzji 2001/131/WE (3) zostały przyjęte, zgodnie z art. 96 ust. 2 lit. c) Umowy AKP–WE, „właściwe środki” skutkujące częściowym zawieszeniem pomocy finansowej dla Haiti. Decyzja 2004/681/WE wygasa z dniem 31 grudnia 2005 r. i przewiduje przegląd środków po upływie 6 miesięcy. W marcu 2005 r. grupa robocza utworzona przez Prezydencję Unii Europejskiej, Komisję Europejską i przedstawicieli Państw Członkowskich na Haiti przedstawiła sprawozdanie oceniające postępy w zakresie reali-

(5)

Rząd tymczasowy zasługuje na zaufanie Unii Europejskiej w wypełnianiu swojego zadania przeprowadzenia transformacji politycznej w szczególności poprzez organizację wolnych i uczciwych wyborów w pełni realizując ogłoszony kalendarz wyborczy,

(2)

STANOWI, CO NASTĘPUJE:

Artykuł 1

(3)

Niniejszym uchyla się decyzję 2001/131/WE.

Artykuł 2

(1) Dz.U. L 317 z 15.12.2000, str. 3. (2) Dz.U. L 317 z 15.12.2000, str. 376. (3) Dz.U. L 48 z 17.2.2001, str. 31. Decyzja ostatnio zmieniona decyzją 2004/681/WE (Dz.U. L 311 z 8.10.2004, str. 30).

Niniejsza decyzja zostaje opublikowana w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. Załączony do niniejszej decyzji list zostaje wysłany do władz haitańskich.

L 285/46

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

28.10.2005

Artykuł 3 Parlament Europejski jest w pełnym zakresie i niezwłocznie informowany o niniejszej decyzji.

Sporządzono w Luksemburgu, dnia 17 października 2005 r. W imieniu Rady

M. BECKETT

Przewodniczący

28.10.2005

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 285/47

ZAŁĄCZNIK List, który zostanie skierowany do tymczasowego rządu Haiti Szanowny Panie Premierze,

Unia Europejska przywiązuje najwyższą wagę do przepisów art. 9 Umowy z Kotonu. Partnerstwo AKP-WE opiera się na poszanowaniu praw człowieka, zasad demokratycznych oraz zasad państwa prawnego. Są to zasadnicze elementy tej Umowy i stanowią tym samym podstawę naszych wzajemnych stosunków.

Z tego względu Unia Europejska uważnie śledziła przemiany dokonujące się na Haiti od momentu powołania nowego tymczasowego rządu Haiti, którego jest Pan Premierem i który został zaprzysiężony dnia 17 marca 2004 r. w wyniku szeroko zakrojonych konsultacji przeprowadzonych w oparciu o plan CARICOM/OPA.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2005 NR 285 POZ 45 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L285 - 60 z 200528.10.2005

  Decyzja Komisji z dnia 27 października 2005 r. dotycząca niektórych środków ochronnych odnoszących się do wysoce zjadliwej grypy ptaków w określonych państwach trzecich w zakresie przywozu ptaków żyjących w niewoli (notyfikowana jako dokument nr C(2005) 4288) (1)

 • Dz. U. L285 - 52 z 200528.10.2005

  Decyzja Komisji z dnia 27 października 2005 r. dotycząca niektórych środków ochronnych w odniesieniu do wysoce zjadliwej grypy ptaków w niektórych państwach trzecich oraz przemieszczania z państw trzecich ptaków towarzyszących swoim właścicielom (notyfikowana jako dokument nr C(2005) 4287) (1)

 • Dz. U. L285 - 50 z 200528.10.2005

  Decyzja Komisji z dnia 27 października 2005 r. dotycząca niektórych środków ochronnych w odniesieniu do podejrzenia wystąpienia wysoce zjadliwej grypy ptaków w Chorwacji i uchylająca decyzję 2005/749/WE (notyfikowana jako dokument nr C(2005) 4286) (1)

 • Dz. U. L285 - 49 z 200528.10.2005

  Zalecenie nr 1/2005 Rady Stowarzyszenia UE-Maroko z dnia 24 października 2005 r. w sprawie realizacji planu działania UE-Maroko

 • Dz. U. L285 - 44 z 200528.10.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1774/2005 z dnia 27 października 2005 r. ustalające maksymalną refundację wywozową dla pszenicy zwyczajnej w ramach przetargu, o którym mowa w rozporządzeniu (WE) nr 1059/2005

 • Dz. U. L285 - 43 z 200528.10.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1773/2005 z dnia 27 października 2005 r. ustalające maksymalną refundację wywozową dla owsa w ramach przetargu, o którym mowa w rozporządzeniu (WE) nr 1438/2005

 • Dz. U. L285 - 42 z 200528.10.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1772/2005 z dnia 27 października 2005 r. w sprawie przekazanych ofert na wywóz jęczmienia w ramach przetargu, o którym mowa w rozporządzeniu (WE) nr 1058/2005

 • Dz. U. L285 - 40 z 200528.10.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1771/2005 z dnia 27 października 2005 r. ustalające refundacje wywozowe dla zbóż, pszennych i żytnich mąk, kasz oraz grysików

 • Dz. U. L285 - 38 z 200528.10.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1770/2005 z dnia 27 października 2005 r. ustalające refundacje wywozowe do mieszanek paszowych pochodzenia zbożowego

 • Dz. U. L285 - 36 z 200528.10.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1769/2005 z dnia 27 października 2005 r. dotyczące wydawania pozwoleń na przywóz ryżu w odniesieniu do wniosków złożonych w czasie pierwszych dziesięciu dni roboczych października 2005 r. w zastosowaniu rozporządzenia (WE) nr 327/98

 • Dz. U. L285 - 35 z 200528.10.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1768/2005 z dnia 27 października 2005 r. ustalające maksymalny poziom refundacji wywozowych dla mleka odtłuszczonego w proszku w ramach stałego zaproszenia do składania ofert przetargowych przewidzianego w rozporządzeniu (WE) nr 582/2004

 • Dz. U. L285 - 33 z 200528.10.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1767/2005 z dnia 27 października 2005 r. ustalające maksymalny poziom refundacji wywozowej do masła w ramach stałego zaproszenia do składania ofert przewidzianego w rozporządzeniu (WE) nr 581/2004

 • Dz. U. L285 - 25 z 200528.10.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1766/2005 z dnia 27 października 2005 r. ustalające refundacje wywozowe w sektorze mleka i przetworów mlecznych

 • Dz. U. L285 - 23 z 200528.10.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1765/2005 z dnia 27 października 2005 r. ustanawiające zakaz połowów molwy w strefie ICES III (wody terytorialne Wspólnoty i wody międzynarodowe) przez statki pływające pod banderą Danii

 • Dz. U. L285 - 21 z 200528.10.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1764/2005 z dnia 27 października 2005 r. ustalające stawki refundacji do niektórych produktów sektora cukru wywożonych jako towary nieobjęte załącznikiem I do Traktatu

 • Dz. U. L285 - 18 z 200528.10.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1763/2005 z dnia 27 października 2005 r. ustalające stawki refundacji mające zastosowanie do niektórych przetworów mlecznych wywożonych jako towary nieobjęte załącznikiem I do Traktatu

 • Dz. U. L285 - 17 z 200528.10.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1762/2005 z dnia 27 października 2005 r. ustalające maksymalne kwoty refundacji wywozowej do cukru białego przeznaczonego do niektórych państw trzecich w ramach 11. przetargu częściowego wykonanego w ramach stałego przetargu przewidzianego przez rozporządzenie (WE) nr 1138/2005

 • Dz. U. L285 - 14 z 200528.10.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1761/2005 z dnia 27 października 2005 r. ustalające refundacje wywozowe do syropów i niektórych innych produktów w sektorze cukru, wywożonych w stanie nieprzetworzonym

 • Dz. U. L285 - 12 z 200528.10.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1760/2005 z dnia 27 października 2005 r. ustalające refundacje wywozowe do cukru białego i cukru surowego w stanie nieprzetworzonym

 • Dz. U. L285 - 10 z 200528.10.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1759/2005 z dnia 27 października 2005 r. ustalające ceny reprezentatywne i kwoty dodatkowych należności przywozowych na melasę w sektorze cukru, stosowane od dnia 28 października 2005 r.

 • Dz. U. L285 - 8 z 200528.10.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1758/2005 z dnia 27 października 2005 r. otwierające destylację interwencyjną przewidzianą w art. 30 rozporządzenia Rady (WE) nr 1493/1999 w odniesieniu do win na Węgrzech

 • Dz. U. L285 - 6 z 200528.10.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1757/2005 z dnia 27 października 2005 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 690/2001 w sprawie specjalnych środków wspierania rynku w sektorze wołowiny

 • Dz. U. L285 - 3 z 200528.10.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1756/2005 z dnia 27 października 2005 r. otwierające przetarg na przyznanie pozwoleń na wywóz w systemie A3 w sektorze owoców i warzyw (pomidory, pomarańcze, cytryny, winogrona stołowe i jabłka)

 • Dz. U. L285 - 1 z 200528.10.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1755/2005 z dnia 27 października 2005 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.