Logowanie

Legislacja ROK 2005 NR 287 POZ 1

Tytuł:

2005/750/WE:Decyzja nr 5/2005 Rady Ministrów AKP-WE z dnia 25 czerwca 2005 r. dotycząca środków przejściowych obejmujących okres od dnia podpisania do dnia wejścia w życie zmienionej Umowy o Partnerstwie AKP-WE

Data ogłoszenia:2005-10-28


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2005 NR 287 POZ 1

Strona 1 z 22
28.10.2005

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 287/1

II

(Akty, których publikacja nie jest obowiązkowa)

RADA

DECYZJA nr 5/2005 RADY MINISTRÓW AKP-WE z dnia 25 czerwca 2005 r. dotycząca środków przejściowych obejmujących okres od dnia podpisania do dnia wejścia w życie zmienionej Umowy o Partnerstwie AKP-WE (2005/750/WE)

RADA MINISTRÓW AKP-WE,

uwzględniając Umowę o Partnerstwie AKP-WE podpisaną w Kotonu dnia 23 czerwca 2000 r., zwaną dalej „Umową”, w szczególności jej art. 95 ust. 3,

rażenia oraz postanowień załącznika IV do wynegocjowania w ramach artykułu 100 Umowy, strony uznają za właściwe rozważenie wcześniejszego obowiązywania zweryfikowanej Umowy, począwszy od dnia jej podpisania.

a także mając na uwadze, co następuje:

(5)

(1)

Umowa została zawarta na okres dwudziestu lat, począwszy od dnia 1 marca 2000 r. Przewiduje ona jednakże możliwość zmiany postanowień poprzez proces weryfikacji po każdym okresie pięciu lat.

Postanowienia odnoszące się do udostępnienia i wykorzystania środków finansowych z wieloletnich ram finansowych określonych w załączniku Ia do zweryfikowanej Umowy nie mogą stać się skuteczne przed jej wejściem w życie. Dlatego też w okresie przejściowym oraz najpóźniej do dnia 31 grudnia 2007 r. współpraca będzie finansowana za pomocą środków z dziewiątego EFR i niewykorzystanych środków przeniesionych z poprzednich EFR.

(2)

W zastosowaniu tego prawa w dniu 23 lutego 2005 r. zakończono w Brukseli negocjacje mające na celu weryfikację Umowy o Partnerstwie AKP-WE, zwanej dalej „zweryfikowaną Umową”. Zweryfikowana Umowa została podpisana w Luksemburgu dnia 28 czerwca 2005 r. i wejdzie w życie po zakończeniu procedur ratyfikacyjnych przewidzianych w jej art. 93.

(6)

Programowanie dostępnych środków z wieloletnich ram finansowych może rozpocząć się przed ich wejściem w życie. Z chwilą określenia ogólnej puli funduszy, można będzie włączyć w to programowanie indykatywny podział. Żadne środki nie mogą jednak zostać zaangażowane, dopóki nie wejdą w życie wieloletnie ramy finansowe.

(3)

Zgodnie z art. 95 ust. 3 Umowy Rada Ministrów przyjmuje środki przejściowe w celu objęcia okresu od dnia podpisania do dnia wejścia w życie zweryfikowanej Umowy.

(7)

(4)

Z wyjątkiem postanowień odnoszących się do udostępnienia i wykorzystania wieloletnich ram finansowych do współpracy, walki z terroryzmem oraz współpracy w zwalczaniu rozprzestrzeniania broni masowego

Rada Unii Europejskiej podejmie decyzję w sprawie pomocy finansowej i technicznej w dziedzinie walki z terroryzmem i współpracy w walce z rozprzestrzenianiem broni masowego rażenia. Pomoc ta będzie finansowana przez szczególne instrumenty inne niż te przewidziane dla współpracy WE-AKP,

L 287/2

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 3.

28.10.2005

STANOWI, CO NASTĘPUJE (1):

Artykuł 1 Tymczasowe obowiązywanie zmienionej Umowy 1. Wprowadza się wcześniejsze obowiązywanie, począwszy od dnia podpisania Umowy, wszystkich postanowień dotyczących weryfikacji Umowy z zastrzeżeniem wymaganych zmian dotyczących wieloletnich ram finansowych oraz zmian elementów Umowy z Kotonu, które do nich się odnoszą, co do których decyzja zostanie podjęta, zgodnie z ust. 3 załącznika Ia, przed dniem wejścia w życie zweryfikowanej Umowy przez Radę Ministrów AKP-WE, w drodze odstępstwa od art. 95 Umowy. Jednakże tymczasowe obowiązywanie następujących postanowień jest uzależnione od wcześniejszej decyzji Rady Unii Europejskiej określającej dostępność środków finansowych wyrażonych w liczbach wymienionych w tych artykułach: a) b) artykuł 11a: Walka z terroryzmem artykuł 11b: Współpraca w zakresie walki z rozprzestrzenianiem broni masowego rażenia.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2005 NR 287 POZ 1 - pozostałe dokumenty


porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.