Logowanie

Legislacja ROK 2005 NR 288 POZ 51

Tytuł:

Zmiany do Regulaminu Trybunału Sprawiedliwości

Data ogłoszenia:2005-10-29


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2005 NR 288 POZ 51

Strona 1 z 2
29.10.2005

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 288/51

TRYBUNAŁ SPRAWIEDLIWOŚCI

ZMIANY DO REGULAMINU TRYBUNAŁU SPRAWIEDLIWOŚCI

TRYBUNAŁ,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, w szczególności jego art. 223 akapit szósty, uwzględniając Traktat ustanawiający Europejską Wspólnotę Energii Atomowej, w szczególności jego art. 139 akapit szósty, mając na uwadze, że nabyte doświadczenie przemawia za zmianą niektórych przepisów regulaminu, zwłaszcza w odniesieniu do ustalania składów orzekających Trybunału oraz wyjaśnieniem brzmienia niektórych przepisów, za zgodą Rady, udzieloną w dniu 3 października 2005 r.,

PRZYJMUJE NASTĘPUJĄCE ZMIANY DO SWOJEGO REGULAMINU:

Artykuł 1 Do Regulaminu Trybunału Sprawiedliwości Wspólnot Europejskich z dnia 19 czerwca 1991 r. (Dz.U. L 176 z 4.7.1991, str. 7, ze sprostowaniem w Dz.U. L 383 z 29.12.1992, str. 117), zmienionego dnia 21 lutego 1995 r. (Dz.U. L 44 z 28.2.1995, str. 61), dnia 11 marca 1997 r. (Dz.U. L 103 z 19.4.1997, str. 1, ze sprostowaniem w Dz.U. L 351 z 23.12.1997, str. 72), dnia 16 maja 2000 r. (Dz.U. L 122 z 24.5.2000, str. 43), dnia 28 listopada 2000 r. (Dz.U. L 322 z 19.12.2000, str. 1), dnia 3 kwietnia 2001 r. (Dz.U. L 119 z 27.4.2001, str. 1), dnia 17 września 2002 r. (Dz.U. L 272 z 10.10.2002, str. 24, ze sprostowaniem w Dz.U. L 281 z 19.10.2002, str. 24), dnia 8 kwietnia 2003 r. (Dz.U. L 147 z 14.6.2003, str. 17), dnia 19 kwietnia 2004 r. (Dz.U. L 132 z 29.4.2004, str. 2), dnia 20 kwietnia 2004 r. (Dz.U. L 127 z 29.4.2004, str. 107) i dnia 12 lipca 2005 r. (Dz.U. L 203 z 4.8.2005, str. 19), wprowadza się następujące zmiany: 1) w art. 9 ust. 2 otrzymuje następujące brzmienie: „2. Niezwłocznie po wniesieniu skargi prezes Trybunału wyznacza sędziego sprawozdawcę.”;

2) w art. 11 akapity drugi i trzeci wyrażenie „Jeżeli […] nie mogą w tym samym czasie uczestniczyć w obradach” zastępuje się wyrażeniem „Jeżeli w tym samym czasie […] są nieobecni lub nie mogą uczestniczyć w obradach”; 3) w art. 11b ust. 1 otrzymuje następujące brzmienie: „1. Wielka izba składa się, dla każdej sprawy, z prezesa Trybunału, prezesów izb złożonych z pięciu sędziów, sędziego sprawozdawcy oraz liczby sędziów niezbędnej do osiągnięcia liczby trzynastu sędziów. Ostatnich z wymienionych sędziów wyznacza się z listy, o której mowa w ust. 2, zgodnie z ustanowionym w niej porządkiem. Wyznaczanie sędziów z listy dla każdej sprawy przydzielonej wielkiej izbie rozpoczyna się od nazwiska sędziego znajdującego się bezpośrednio za nazwiskiem ostatniego sędziego wyznaczonego z listy do rozpoznania sprawy uprzednio przydzielonej temu składowi orzekającemu.”;

L 288/52

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

29.10.2005

4) w art. 11b dodaje się ust. 3 w brzmieniu:

„3. W rozpoznaniu spraw, które od początku roku, w którym następuje częściowe odnowienie składu sędziowskiego i do czasu, kiedy to odnowienie nastąpi, są przydzielone wielkiej izbie, bierze udział również dwóch sędziów-zastępców. Funkcje sędziów-zastępców pełnią sędziowie, których nazwiska zostały umieszczone na liście, o której mowa w ust. 2, bezpośrednio za nazwiskiem ostatniego sędziego wyznaczonego w danej sprawie do wielkiej izby.

Sędziowie-zastępcy zastępują, zgodnie z porządkiem listy, o której mowa w ust. 2, sędziów, którzy w danym przypadku nie mogą uczestniczyć w rozpoznaniu sprawy.”;

5) w art. 11c ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Izby złożone z pięciu sędziów i trzech sędziów składają się, dla każdej sprawy, z prezesa izby, sędziego sprawozdawcy oraz liczby sędziów niezbędnej do osiągnięcia, odpowiednio, liczby pięciu i trzech sędziów. Ostatnich z wymienionych sędziów wyznacza się z list, o których mowa w ust. 2, zgodnie z ustanowionym w nich porządkiem. Wyznaczanie sędziów z listy dla każdej sprawy przydzielonej wielkiej izbie rozpoczyna się od nazwiska sędziego znajdującego się bezpośrednio za nazwiskiem ostatniego sędziego wyznaczonego z listy do rozpoznania sprawy uprzednio przydzielonej danej izbie.”;

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2005 NR 288 POZ 51 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L288 - 60 z 200529.10.2005

  Porozumienie w formie wymiany listów między Unią Europejską a rządem Indonezji w sprawie zadań, statusu, przywilejów i immunitetów Misji Obserwacyjnej Unii Europejskiej w Acehu (Indonezja) (Misja Obserwacyjna w Acehu (Aceh Monitoring Mission – AMM)) oraz jej personelu

 • Dz. U. L288 - 59 z 200529.10.2005

  Decyzja Rady 2005/765/WPZiB z dnia 3 października 2005 r. dotycząca zawarcia porozumienia w formie wymiany listów między Unią Europejską a rządem Indonezji w sprawie zadań, statusu, przywilejów i immunitetów Misji Obserwacyjnej Unii Europejskiej w Acehu (Indonezja) (Misja Obserwacyjna w Acehu (Aceh Monitoring Mission – AMM)) oraz jej personelu

 • Dz. U. L288 - 56 z 200529.10.2005

  Decyzja Komisji z dnia 28 października 2005 r. zmieniająca decyzję 93/52/EWG w odniesieniu do uznania prowincji Grosseto należącej do regionu Toskanii we Włoszech za wolną od brucelozy (B. melitensis) oraz decyzję 2003/467/WE w odniesieniu do uznania Francji za wolną od brucelozy bydła (notyfikowana jako dokument nr C(2005) 4187) (1)

 • Dz. U. L288 - 54 z 200529.10.2005

  Decyzja Komisji z dnia 28 października 2005 r. zmieniająca decyzję 2005/393/WE w zakresie stref zamkniętych w odniesieniu do choroby niebieskiego języka w Hiszpanii (notyfikowana jako dokument nr C(2005) 4162) (1)

 • Dz. U. L288 - 50 z 200529.10.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1800/2005 z dnia 28 października 2005 r. ustalające ceny rynku światowego nieodziarnionej bawełny

 • Dz. U. L288 - 47 z 200529.10.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1799/2005 z dnia 28 października 2005 r. ustalające opłaty przywozowe w sektorze zbóż stosowane od dnia 1 listopada 2005 r.

 • Dz. U. L288 - 46 z 200529.10.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1798/2005 z dnia 28 października 2005 r. ustalające, w jakiej mierze mogą być uwzględnione wnioski o pozwolenia na przywóz młodych byków opasowych, składane w październiku 2005 r. w ramach kontyngentu taryfowego przewidzianego w rozporządzeniu (WE) nr 992/2005

 • Dz. U. L288 - 44 z 200529.10.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1797/2005 z dnia 28 października 2005 r. zmieniające po raz pięćdziesiąty szósty rozporządzenie Rady (WE) nr 881/2002 wprowadzające niektóre szczególne środki ograniczające skierowane przeciwko niektórym osobom i podmiotom związanym z Osamą bin Ladenem, siecią Al-Kaida i talibami i uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 467/2001

 • Dz. U. L288 - 42 z 200529.10.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1796/2005 z dnia 28 października 2005 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1555/96 odnośnie do wartości progowych dodatkowych należności na ogórki, karczochy, klementynki, mandarynki i pomarańcze

 • Dz. U. L288 - 40 z 200529.10.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1795/2005 z dnia 28 października 2005 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 2366/98 ustanawiające szczegółowe zasady stosowania systemu pomocy produkcyjnej w odniesieniu do oliwy z oliwek w latach gospodarczych od 1998/1999 do 2004/2005

 • Dz. U. L288 - 36 z 200529.10.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1794/2005 z dnia 28 października 2005 r. ustalające kursy wymiany mające zastosowanie w roku 2005 do niektórych rodzajów pomocy bezpośredniej oraz środków o charakterze strukturalnym lub środowiskowym

 • Dz. U. L288 - 34 z 200529.10.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1793/2005 z dnia 28 października 2005 r. ustalające refundacje do produktów z sektorów zbóż i ryżu, dostarczanych jako wspólnotowa i krajowa pomoc żywnościowa

 • Dz. U. L288 - 32 z 200529.10.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1792/2005 z dnia 28 października 2005 r. ustalające kwotę korygującą do refundacji dla słodu

 • Dz. U. L288 - 30 z 200529.10.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1791/2005 z dnia 28 października 2005 r. ustalające refundacje wywozowe dla słodu

 • Dz. U. L288 - 28 z 200529.10.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1790/2005 z dnia 28 października 2005 r. ustalające kwotę korygującą do refundacji dla zbóż

 • Dz. U. L288 - 27 z 200529.10.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1789/2005 z dnia 28 października 2005 r. ustalające refundacje produkcyjne do cukru białego wykorzystywanego w przemyśle chemicznym na okres od 1 do 30 listopada 2005 r.

 • Dz. U. L288 - 26 z 200529.10.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1788/2005 z dnia 28 października 2005 r. ustalające minimalną cenę sprzedaży odtłuszczonego mleka w proszku dla 28. indywidualnego zaproszenia do przetargu wydanego zgodnie ze stałym zaproszeniem do przetargu wymienionym w rozporządzeniu (WE) nr 214/2001

 • Dz. U. L288 - 25 z 200529.10.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1787/2005 z dnia 28 października 2005 r. ustalające minimalną cenę sprzedaży masła dla 29. indywidualnego zaproszenia do składania ofert, wydanego w ramach stałego zaproszenia do składania ofert, o którym mowa w rozporządzeniu (WE) nr 2771/1999

 • Dz. U. L288 - 24 z 200529.10.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1786/2005 z dnia 28 października 2005 r. w sprawie 92. rundy przetargu, przeprowadzonej w ramach stałego przetargu przewidzianego przez rozporządzenie (WE) nr 2799/1999

 • Dz. U. L288 - 23 z 200529.10.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1785/2005 z dnia 28 października 2005 r. zmieniające rozporządzenie (EWG) nr 1609/88 odnośnie do ostatecznego terminu przekazania do składowania masła sprzedanego z tytułu rozporządzeń (EWG) nr 3143/85 i (WE) nr 2571/97

 • Dz. U. L288 - 22 z 200529.10.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1784/2005 z dnia 28 października 2005 r. ustalające maksymalne kwoty pomocy do koncentratu masła w ramach 345. rundy przetargu, przeprowadzonej w ramach stałego przetargu przewidzianego przez rozporządzenie (EWG) nr 429/90

 • Dz. U. L288 - 20 z 200529.10.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1783/2005 z dnia 28 października 2005 r. ustalające maksymalne kwoty pomocy odnośnie do śmietany, masła i koncentratu masła w ramach 173. rundy przetargu, przeprowadzonej w ramach stałego przetargu przewidzianego przez rozporządzenie (WE) nr 2571/97

 • Dz. U. L288 - 18 z 200529.10.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1782/2005 z dnia 28 października 2005 r. ustalające minimalne ceny sprzedaży masła w ramach 173. rundy przetargu, przeprowadzonej w ramach stałego przetargu przewidzianego przez rozporządzenie (WE) nr 2571/97

 • Dz. U. L288 - 16 z 200529.10.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1781/2005 z dnia 27 października 2005 r. ustanawiające zakaz połowów śledzia w strefach ICES I i II przez statki pływające pod banderą Polski

 • Dz. U. L288 - 14 z 200529.10.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1780/2005 z dnia 27 października 2005 r. ustanawiające zakaz połowów pałasza czarnego w strefach ICES VIII, IX i X (wody terytorialne Wspólnoty i wody międzynarodowe) przez statki pływające pod banderą Francji

 • Dz. U. L288 - 12 z 200529.10.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1779/2005 z dnia 27 października 2005 r. ustanawiające zakaz połowów szprota w strefie ICES IIIa przez statki pływające pod banderą Danii

 • Dz. U. L288 - 10 z 200529.10.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1778/2005 z dnia 28 października 2005 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L288 - 1 z 200529.10.2005

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 1777/2005 z dnia 17 października 2005 r. ustanawiające środki wykonawcze do dyrektywy 77/388/EWG w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.