Logowanie

Legislacja ROK 2005 NR 288 POZ 60

Tytuł:

Porozumienie w formie wymiany listów między Unią Europejską a rządem Indonezji w sprawie zadań, statusu, przywilejów i immunitetów Misji Obserwacyjnej Unii Europejskiej w Acehu (Indonezja) (Misja Obserwacyjna w Acehu (Aceh Monitoring Mission – AMM)) oraz jej personelu

Data ogłoszenia:2005-10-29


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2005 NR 288 POZ 60

Strona 1 z 7
L 288/60

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

29.10.2005

TŁUMACZENIE

POROZUMIENIE w formie wymiany listów między Unią Europejską a rządem Indonezji w sprawie zadań, statusu, przywilejów i immunitetów Misji Obserwacyjnej Unii Europejskiej w Acehu (Indonezja) (Misja Obserwacyjna w Acehu (Aceh Monitoring Mission – AMM)) oraz jej personelu Ekscelencjo, Mam zaszczyt potwierdzić otrzymanie Pańskiego listu z dnia 14 września 2005 r. wraz z załącznikami, dotyczącego zadań, statusu, przywilejów i immunitetów Misji Obserwacyjnej w Acehu (AMM), o następującej treści: „W nawiązaniu do Pana listu z dnia 9 września 2005 r. mam zaszczyt potwierdzić zadania i mandat Misji Obserwacyjnej w Acehu (AMM) określone w ust. 2 Pańskiego listu znajdującego się w załączniku I. Pragnąłbym również powiadomić Pana, że w celu ułatwienia Misji Obserwacyjnej w Acehu wypełnienia mandatu ustalonego na mocy protokołu ustaleń podpisanego w Helsinkach w dniu 15 sierpnia 2005 r. między rządem Republiki Indonezji oraz Ruchem Wyzwolenia Aceh (GAM), mającego na celu ustanowienie pokojowego, wszechstronnego i trwałego rozwiązania problemu w Acehu w ramach jednolitej Republiki Indonezji, niezbędne są ramy prawne, które stanowiłyby podstawę wypełniania przez AMM powierzonego jej mandatu. W związku z tym mam zaszczyt przedstawić zawartą w załączniku II propozycję takich ram prawnych, które stanowiłyby o statusie, przywilejach i immunitetach misji AMM i jej personelu do celów wypełniania przez nich mandatu. W opinii rządu Indonezji wspomniane ramy prawne opierają się na indonezyjskiej ustawie nr 2 z dnia 25 stycznia 1982 r. dotyczącej ratyfikacji konwencji w sprawie misji specjalnych (Nowy Jork 1969). Byłbym wdzięczny, gdyby mógł Pan potwierdzić w imieniu Unii Europejskiej akceptację tych postanowień, a także swe zrozumienie faktu, że niniejszy list wraz załącznikami oraz Pańska odpowiedź stanowią wiążący prawnie instrument między rządem Indonezji a Unią Europejską. Niniejszy instrument wchodzi w życie z dniem podpisania Pana odpowiedzi. Rząd Indonezji będzie stosował to porozumienie tymczasowo od dnia 15 września 2005 r. w przypadku otrzymania Pana odpowiedzi w późniejszym terminie. Porozumienie to może zostać zmienione za obopólną zgodą i wygaśnie dnia 15 marca 2006 r., o ile nie zostanie przedłużone za obopólną zgodą na kolejny okres nie dłuższy niż sześć miesięcy. Przepisy dotyczące statusu, przywilejów i immunitetów misji AMM i jej personelu będą obowiązywały do wyjazdu całego personelu AMM z Republiki Indonezji oraz ostatecznego zaspokojenia wszelkich ewentualnych roszczeń odszkodowawczych zgodnie z sekcją 16 załącznika II. Proszę przyjąć wyrazy mego najgłębszego szacunku. Z wyrazami szacunku, Yusril Ihza Mahendra Minister Spraw Zagranicznych a.i.

29.10.2005

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 288/61

ZAŁĄCZNIK I Bruksela, dnia 9 września 2005 r. Szanowny Panie Ministrze, Nawiązuję do Pańskiego listu z dnia 12 lipca 2005 r., w którym zwraca się Pan do Unii Europejskiej z propozycją wzięcia udziału w Misji Obserwacyjnej w Acehu (AMM) oraz do mojej odpowiedzi z dnia 22 lipca 2005 r. potwierdzającej zasadniczą zgodę ze strony UE. Mam zaszczyt poinformować Pana, że w dniu 9 września 2005 r. Rada UE przyjęła wspólne działanie określające ramy prawne uczestnictwa UE w AMM. W nawiązaniu do protokołu ustaleń (zwanego dalej »protokołem«) podpisanego przez rząd Indonezji i Ruch Wyzwolenia Aceh (GAM) w dniu 15 sierpnia 2005 r. i ustanowienia Misji Obserwacyjnej w Acehu (AMM), pragnę potwierdzić, że AMM będzie wykonywać następujące zadania: AMM nadzoruje wprowadzenie w życie zobowiązań podjętych przez strony protokołu. AMM w szczególności: a) monitoruje demobilizację GAM i jego rozbrojenie, b) monitoruje relokację wysłanych przez rząd do prowincji sił wojskowych i oddziałów policji; c) monitoruje reintegrację aktywnych członków GAM; d) monitoruje przestrzeganie praw człowieka i udziela pomocy w tym zakresie; e) monitoruje proces zmian legislacyjnych; f) orzeka w spornych sprawach dotyczących amnestii; g) prowadzi dochodzenia i orzeka w sprawach dotyczących skarg i domniemanego pogwałcenia protokołu; h) ustanawia i utrzymuje stosunki i dobrą współpracę między stronami.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.




Legislacja ROK 2005 NR 288 POZ 60 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L288 - 59 z 200529.10.2005

  Decyzja Rady 2005/765/WPZiB z dnia 3 października 2005 r. dotycząca zawarcia porozumienia w formie wymiany listów między Unią Europejską a rządem Indonezji w sprawie zadań, statusu, przywilejów i immunitetów Misji Obserwacyjnej Unii Europejskiej w Acehu (Indonezja) (Misja Obserwacyjna w Acehu (Aceh Monitoring Mission – AMM)) oraz jej personelu

 • Dz. U. L288 - 56 z 200529.10.2005

  Decyzja Komisji z dnia 28 października 2005 r. zmieniająca decyzję 93/52/EWG w odniesieniu do uznania prowincji Grosseto należącej do regionu Toskanii we Włoszech za wolną od brucelozy (B. melitensis) oraz decyzję 2003/467/WE w odniesieniu do uznania Francji za wolną od brucelozy bydła (notyfikowana jako dokument nr C(2005) 4187) (1)

 • Dz. U. L288 - 54 z 200529.10.2005

  Decyzja Komisji z dnia 28 października 2005 r. zmieniająca decyzję 2005/393/WE w zakresie stref zamkniętych w odniesieniu do choroby niebieskiego języka w Hiszpanii (notyfikowana jako dokument nr C(2005) 4162) (1)

 • Dz. U. L288 - 51 z 200529.10.2005

  Zmiany do Regulaminu Trybunału Sprawiedliwości

 • Dz. U. L288 - 50 z 200529.10.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1800/2005 z dnia 28 października 2005 r. ustalające ceny rynku światowego nieodziarnionej bawełny

 • Dz. U. L288 - 47 z 200529.10.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1799/2005 z dnia 28 października 2005 r. ustalające opłaty przywozowe w sektorze zbóż stosowane od dnia 1 listopada 2005 r.

 • Dz. U. L288 - 46 z 200529.10.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1798/2005 z dnia 28 października 2005 r. ustalające, w jakiej mierze mogą być uwzględnione wnioski o pozwolenia na przywóz młodych byków opasowych, składane w październiku 2005 r. w ramach kontyngentu taryfowego przewidzianego w rozporządzeniu (WE) nr 992/2005

 • Dz. U. L288 - 44 z 200529.10.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1797/2005 z dnia 28 października 2005 r. zmieniające po raz pięćdziesiąty szósty rozporządzenie Rady (WE) nr 881/2002 wprowadzające niektóre szczególne środki ograniczające skierowane przeciwko niektórym osobom i podmiotom związanym z Osamą bin Ladenem, siecią Al-Kaida i talibami i uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 467/2001

 • Dz. U. L288 - 42 z 200529.10.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1796/2005 z dnia 28 października 2005 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1555/96 odnośnie do wartości progowych dodatkowych należności na ogórki, karczochy, klementynki, mandarynki i pomarańcze

 • Dz. U. L288 - 40 z 200529.10.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1795/2005 z dnia 28 października 2005 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 2366/98 ustanawiające szczegółowe zasady stosowania systemu pomocy produkcyjnej w odniesieniu do oliwy z oliwek w latach gospodarczych od 1998/1999 do 2004/2005

 • Dz. U. L288 - 36 z 200529.10.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1794/2005 z dnia 28 października 2005 r. ustalające kursy wymiany mające zastosowanie w roku 2005 do niektórych rodzajów pomocy bezpośredniej oraz środków o charakterze strukturalnym lub środowiskowym

 • Dz. U. L288 - 34 z 200529.10.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1793/2005 z dnia 28 października 2005 r. ustalające refundacje do produktów z sektorów zbóż i ryżu, dostarczanych jako wspólnotowa i krajowa pomoc żywnościowa

 • Dz. U. L288 - 32 z 200529.10.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1792/2005 z dnia 28 października 2005 r. ustalające kwotę korygującą do refundacji dla słodu

 • Dz. U. L288 - 30 z 200529.10.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1791/2005 z dnia 28 października 2005 r. ustalające refundacje wywozowe dla słodu

 • Dz. U. L288 - 28 z 200529.10.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1790/2005 z dnia 28 października 2005 r. ustalające kwotę korygującą do refundacji dla zbóż

 • Dz. U. L288 - 27 z 200529.10.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1789/2005 z dnia 28 października 2005 r. ustalające refundacje produkcyjne do cukru białego wykorzystywanego w przemyśle chemicznym na okres od 1 do 30 listopada 2005 r.

 • Dz. U. L288 - 26 z 200529.10.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1788/2005 z dnia 28 października 2005 r. ustalające minimalną cenę sprzedaży odtłuszczonego mleka w proszku dla 28. indywidualnego zaproszenia do przetargu wydanego zgodnie ze stałym zaproszeniem do przetargu wymienionym w rozporządzeniu (WE) nr 214/2001

 • Dz. U. L288 - 25 z 200529.10.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1787/2005 z dnia 28 października 2005 r. ustalające minimalną cenę sprzedaży masła dla 29. indywidualnego zaproszenia do składania ofert, wydanego w ramach stałego zaproszenia do składania ofert, o którym mowa w rozporządzeniu (WE) nr 2771/1999

 • Dz. U. L288 - 24 z 200529.10.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1786/2005 z dnia 28 października 2005 r. w sprawie 92. rundy przetargu, przeprowadzonej w ramach stałego przetargu przewidzianego przez rozporządzenie (WE) nr 2799/1999

 • Dz. U. L288 - 23 z 200529.10.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1785/2005 z dnia 28 października 2005 r. zmieniające rozporządzenie (EWG) nr 1609/88 odnośnie do ostatecznego terminu przekazania do składowania masła sprzedanego z tytułu rozporządzeń (EWG) nr 3143/85 i (WE) nr 2571/97

 • Dz. U. L288 - 22 z 200529.10.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1784/2005 z dnia 28 października 2005 r. ustalające maksymalne kwoty pomocy do koncentratu masła w ramach 345. rundy przetargu, przeprowadzonej w ramach stałego przetargu przewidzianego przez rozporządzenie (EWG) nr 429/90

 • Dz. U. L288 - 20 z 200529.10.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1783/2005 z dnia 28 października 2005 r. ustalające maksymalne kwoty pomocy odnośnie do śmietany, masła i koncentratu masła w ramach 173. rundy przetargu, przeprowadzonej w ramach stałego przetargu przewidzianego przez rozporządzenie (WE) nr 2571/97

 • Dz. U. L288 - 18 z 200529.10.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1782/2005 z dnia 28 października 2005 r. ustalające minimalne ceny sprzedaży masła w ramach 173. rundy przetargu, przeprowadzonej w ramach stałego przetargu przewidzianego przez rozporządzenie (WE) nr 2571/97

 • Dz. U. L288 - 16 z 200529.10.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1781/2005 z dnia 27 października 2005 r. ustanawiające zakaz połowów śledzia w strefach ICES I i II przez statki pływające pod banderą Polski

 • Dz. U. L288 - 14 z 200529.10.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1780/2005 z dnia 27 października 2005 r. ustanawiające zakaz połowów pałasza czarnego w strefach ICES VIII, IX i X (wody terytorialne Wspólnoty i wody międzynarodowe) przez statki pływające pod banderą Francji

 • Dz. U. L288 - 12 z 200529.10.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1779/2005 z dnia 27 października 2005 r. ustanawiające zakaz połowów szprota w strefie ICES IIIa przez statki pływające pod banderą Danii

 • Dz. U. L288 - 10 z 200529.10.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1778/2005 z dnia 28 października 2005 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L288 - 1 z 200529.10.2005

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 1777/2005 z dnia 17 października 2005 r. ustanawiające środki wykonawcze do dyrektywy 77/388/EWG w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.