Logowanie

Legislacja ROK 2005 NR 29 POZ 20

Tytuł:

Decyzja Rady z dnia 22 listopada 2004 r. w sprawie podpisania w imieniu Wspólnoty Europejskiej i tymczasowego stosowania Porozumienia w formie wymiany listów w sprawie przedłużenia na okres od dnia 28 lutego 2004 r. do dnia 31 grudnia 2004 r. Protokołu w sprawie ustalenia możliwości połowowych i wkładu finansowego przewidzianych w Umowie między Europejską Wspólnotą Gospodarczą a Federalną Islamską Republiką Komorów w sprawie połowów na wodach przybrzeżnych Komorów

Data ogłoszenia:2005-02-02


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2005 NR 29 POZ 20

L 29/20

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

2.2.2005

II

(Akty, których publikacja nie jest obowiązkowa)

RADA

DECYZJA RADY z dnia 22 listopada 2004 r. w sprawie podpisania w imieniu Wspólnoty Europejskiej i tymczasowego stosowania Porozumienia w formie wymiany listów w sprawie przedłużenia na okres od dnia 28 lutego 2004 r. do dnia 31 grudnia 2004 r. Protokołu w sprawie ustalenia możliwości połowowych i wkładu finansowego przewidzianych w Umowie między Europejską Wspólnotą Gospodarczą a Federalną Islamską Republiką Komorów w sprawie połowów na wodach przybrzeżnych Komorów (2005/76/WE)

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

lutego 2004 r. do dnia 31 grudnia 2004 r. możliwości połowowe na wodach znajdujących się pod zwierzchnictwem lub jurysdykcją Komorów.

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, w szczególności jego art. 37 w związku z art. 300 ust. 2,

(4)

uwzględniając wniosek Komisji,

a także mając na uwadze, co następuje:

W celu uniknięcia przerw w działalności połowowej statków Wspólnoty konieczne jest, aby przedłużenie ważności weszło w życie możliwie jak najszybciej. Należy zatem podpisać Porozumienie w formie wymiany listów, z zastrzeżeniem jego ostatecznego zawarcia przez Radę.

(1)

Zgodnie z Umową między Europejską Wspólnotą Gospodarczą a Federalną Islamską Republiką Komorów w sprawie połowów na wodach przybrzeżnych Komorów (1) przed upływem okresu ważności protokołu załączonego do umowy Umawiające się Strony podejmują negocjacje w celu ustalenia, w drodze wspólnego porozumienia, treści protokołu na następny okres oraz, w miarę potrzeby, wprowadzenia zmian lub postanowień dodatkowych do Załącznika. Obie Umawiające się Strony zdecydowały, że do czasu zakończenia negocjacji w sprawie zmian do Protokołu przedłużona zostanie ważność aktualnego protokołu, zatwierdzonego rozporządzeniem (WE) nr 1439/2001 (2), na okres od dnia 28 lutego 2004 r. do dnia 31 grudnia 2004 r. poprzez zawarcie Porozumienia w formie wymiany listów.

(5)

Konieczne jest potwierdzenie klucza podziału możliwości połowowych między Państwa Członkowskie objęte protokołem, którego okres ważności został przedłużony,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1

(2)

(3)

W wyniku Porozumienia w formie wymiany listów rybacy ze Wspólnoty uzyskują w okresie od dnia 28

Podpisanie Porozumienia w formie wymiany listów w sprawie przedłużenia na okres od dnia 28 lutego 2004 r. do dnia 31 grudnia 2004 r. ważności Protokołu w sprawie ustalenia możliwości połowowych i wkładu finansowego przewidzianych w Umowie między Europejską Wspólnotą Gospodarczą a Federalną Islamską Republiką Komorów w sprawie połowów na wodach przybrzeżnych Komorów zostaje niniejszym zatwierdzone w imieniu Wspólnoty, z zastrzeżeniem podjęcia decyzji przez Radę w sprawie zawarcia wspomnianego Porozumienia w formie wymiany listów.

(1) Dz.U. L 137 z 2.6.1988, str. 19. (2) Dz.U. L 193 z 17.7.2001, str. 1.

Tekst Porozumienia w formie wymiany listów załącza się do niniejszej decyzji.

2.2.2005

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 29/21

Artykuł 2 Przewodniczący Rady jest niniejszym upoważniony do wyznaczenia osób umocowanych do podpisania Porozumienia w formie wymiany listów w imieniu Wspólnoty, z zastrzeżeniem jego zawarcia. Artykuł 3 Porozumienie w formie wymiany listów stosuje się we Wspólnocie tymczasowo od dnia 28 lutego 2004 r. Artykuł 4 Możliwości połowowe określone w art. 1 protokołu dzieli się między Państwa Członkowskie według następującego klucza: a) sejnery tuńczykowe: Hiszpania: 18 statków Francja: 21 statków Włochy: 1 statek; b) taklowce powierzchniowe: Hiszpania: 20 statków Portugalia: 5 statków.

Jeżeli wnioski o licencje z tych Państw Członkowskich nie wyczerpią możliwości połowowych określonych w protokole, Komisja może uwzględnić wnioski o licencje z pozostałych Państw Członkowskich. Artykuł 5 Państwa Członkowskie, których statki dokonują połowów na mocy tej umowy, są zobowiązane do powiadamiania Komisji o ilości złowionych zasobów w strefie połowowej Komorów zgodnie z postanowieniami rozporządzenia Komisji (WE) nr 500/2001 z dnia 14 marca 2001 r. w sprawie ustanowienia szczegółowych zasad stosowania rozporządzenia Rady (EWG) nr 2847/93 w odniesieniu do monitorowania połowów statków rybackich Wspólnoty na wodach państw trzecich i na pełnym morzu (1). Sporządzono w Brukseli, dnia 22 listopada 2004 r. W imieniu Rady

C. VEERMAN

Przewodniczący

(1) Dz.U. L 73 z 15.3.2001, str. 8.

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2005 NR 29 POZ 20 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L29 - 57 z 20052.2.2005

  Sprostowanie do rozporządzenia Komisji (WE) nr 104/2005 z dnia 21 stycznia 2005 r. otwierającego stały przetarg na odsprzedaż na rynku wewnętrznym ryżu niełuskanego, znajdującego się w posiadaniu greckiej agencji interwencyjnej (Dz.U. L 20 z 22.1.2005)

 • Dz. U. L29 - 50 z 20052.2.2005

  Decyzja Rady 2005/83/WPZiB z dnia 31 stycznia 2005 r. wprowadzająca w życie wspólne stanowisko 2004/293/WPZiB odnawiające środki wspierające skuteczne wykonanie mandatu Międzynarodowego Trybunału Karnego dla byłej Jugosławii (MTKJ)

 • Dz. U. L29 - 49 z 20052.2.2005

  Wspólne stanowisko Rady 2005/82/WPZiB z dnia 31 stycznia 2005 r. uchylające wspólne stanowiska 2002/401/WPZiB w sprawie Nigerii, 2002/495/WPZiB w sprawie Angoli, 2002/830/WPZiB w sprawie Rwandy oraz 2003/319/WPZiB w sprawie porozumienia rozjemczego z Lusaki i procesu pokojowego w Demokratycznej Republice Konga

 • Dz. U. L29 - 48 z 20052.2.2005

  Decyzja Rady 2005/81/WPZiB z dnia 31 stycznia 2005 r. przedłużająca mandat szefa misji/komisarza policji Misji Policyjnej Unii Europejskiej (EUPM) w Bośni i Hercegowinie

 • Dz. U. L29 - 45 z 20052.2.2005

  Wspólne stanowisko Rady 2005/80/WPZiB z dnia 31 stycznia 2005 r. rozszerzające i zmieniające wspólne stanowisko 2004/133/WPZiB w sprawie środków ograniczających skierowanych przeciwko ekstremistom z Byłej Jugosłowiańskiej Republiki Macedonii (FYROM)

 • Dz. U. L29 - 42 z 20052.2.2005

  Decyzja nr 1/2005 Wspólnego Komitetu WE-Szwajcaria z dnia 1 lutego 2005 r. zastępująca tabele III i IV b) Protokołu nr 2

 • Dz. U. L29 - 39 z 20052.2.2005

  Decyzja Komisji z dnia 1 lutego 2005 r. zmieniająca decyzję 2001/844/WE, EWWiS, Euratom

 • Dz. U. L29 - 24 z 20052.2.2005

  Decyzja Komisji z dnia 30 marca 2004 r. w sprawie systemu pomocy wprowadzonego w życie przez Wielką Brytanię na rzecz spółek typu qualifying w Gibraltarze (notyfikowana jako dokument nr K(2004) 928) (1)

 • Dz. U. L29 - 22 z 20052.2.2005

  Porozumienie w formie wymiany listów w sprawie przedłużenia na okres od dnia 28 lutego 2004 r. do dnia 31 grudnia 2004 r. ważności Protokołu w sprawie ustalenia możliwości połowowych i wkładu finansowego przewidzianych w Umowie między Europejską Wspólnotą Gospodarczą a Federalną Islamską Republiką Komorów w sprawie połowów na wodach przybrzeżnych Komorów

 • Dz. U. L29 - 18 z 20052.2.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 176/2005 z dnia 1 lutego 2005 r. ustalające wspólnotowe ceny producenta i wspólnotowe ceny przywozu dla goździków i róż w zastosowaniu systemu przywozu niektórych produktów uprawy roślin kwiatowych pochodzących z Cypru, Izraela, Jordanii i Maroka oraz z Zachodniego Brzegu i Strefy Gazy

 • Dz. U. L29 - 16 z 20052.2.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 175/2005 z dnia 1 lutego 2005 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L29 - 5 z 20052.2.2005

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 174/2005 z dnia 31 stycznia 2005 r. nakładające ograniczenia na udzielanie pomocy dla Wybrzeża Kości Słoniowej dotyczącej działań wojskowych

 • Dz. U. L29 - 3 z 20052.2.2005

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 173/2005 z dnia 24 stycznia 2005 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1260/1999 ustanawiające przepisy ogólne w sprawie funduszy strukturalnych dotyczące przedłużenia programu PEACE i przyznania dalszych środków na zobowiązania

 • Dz. U. L29 - 1 z 20052.2.2005

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 172/2005 z dnia 18 stycznia 2005 r. w sprawie zawarcia Porozumienia w formie wymiany listów w sprawie przedłużenia na okres od dnia 28 lutego 2004 r. do dnia 31 grudnia 2004 r. ważności Protokołu w sprawie ustalenia możliwości połowowych i wkładu finansowego przewidzianych w Umowie między Europejską Wspólnotą Gospodarczą a Federalną Islamską Republiką Komorów w sprawie połowów na wodach przybrzeżnych Komorów

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.