Logowanie

Legislacja ROK 2005 NR 29 POZ 42

Tytuł:

Decyzja nr 1/2005 Wspólnego Komitetu WE-Szwajcaria z dnia 1 lutego 2005 r. zastępująca tabele III i IV b) Protokołu nr 2

Data ogłoszenia:2005-02-02


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2005 NR 29 POZ 42

L 29/42

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

2.2.2005

DECYZJA NR 1/2005 WSPÓLNEGO KOMITETU WE-SZWAJCARIA z dnia 1 lutego 2005 r. zastępująca tabele III i IV b) Protokołu nr 2 (2005/79/WE)

WSPÓLNY KOMITET, (4)

uwzględniając Umowę między Europejską Wspólnotą Gospodarczą, z jednej strony, a Konfederacją Szwajcarską, z drugiej strony, podpisaną w Brukseli dnia 22 lipca 1972 r., zwaną dalej „Umową”, zmienioną Umową między Wspólnotą Europejską a Konfederacją Szwajcarską, zmieniającą Umowę w zakresie przepisów mających zastosowanie do przetworzonych produktów rolnych, podpisaną w Luksemburgu dnia 26 października 2004 r., w szczególności art. 7 Protokołu nr 2 do tej Umowy, a także mając na uwadze co następuje:

(1)

Niniejsza decyzja powinna wejść w życie w dniu, w którym uskutecznia się tymczasowe stosowanie Umowy zmieniającej, podpisanej 26 października 2004 r., tj. od pierwszego dnia czwartego miesiąca następującego po dacie podpisania, pod warunkiem, że środki wykonawcze określone w art. 5 ust. 4 Protokołu nr 2 zostaną przyjęte w tym samym dniu,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1 Tabela III i tabela IV lit. b) Protokołu nr 2 zostają zastąpione tabelami w załączniku I oraz załączniku II do niniejszej Decyzji. Artykuł 2 Niniejsza decyzja wchodzi w życie z dniem 1 lutego 2005 r. Sporządzono w Brukseli, dnia 1 lutego 2005 r. W imieniu Wspólnego Komitetu

Richard WRIGHT

W celu wprowadzenia w życie Protokołu nr 2 do Umowy, Wspólny Komitet ustala wewnętrzne ceny referencyjne dla Umawiających się Stron. Na rynkach wewnętrznych Umawiających się Stron zmieniły się ceny rzeczywiste w odniesieniu do surowców, do których stosuje się środki kompensacyjne. Dlatego też należy odpowiednio uaktualnić ceny referencyjne oraz kwoty wymienione w tabelach III i IV lit. b) do Protokołu nr 2.

(2)

(3)

Przewodniczący

2.2.2005

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 29/43

ZAŁĄCZNIK I „TABELA III Krajowe ceny referencyjne we WE i w Szwajcarii

(CHF za 100 kg netto) Surowce rolne Krajowa cena referencyjna Szwajcaria Krajowa cena referencyjna WE Różnica ceny referencyjnej Szwajcaria/WE

Pszenica zwyczajna Pszenica durum Żyto Jęczmień Kukurydza Mąka z pszenicy zwyczajnej Pełnotłuste mleko w proszku Odtłuszczone mleko w proszku Masło Cukier biały Jaja (1) Świeże ziemniaki Tłuszcz roślinny (2)

(1)

58,34 37,85 48,01 27,14 31,79 103,38 590,00 468,60 917,00 — 255,00 42,00 390,00

16,10 25,40 16,10 16,10 16,10 37,20 395,00 333,00 468,00 — 205,50 21,00 160,00

42,24 12,45 31,91 11,04 15,69 66,18 195,00 135,60 449,00 0,00 49,50 21,00 230,00

Przeliczone w oparciu o ceny jaj ptasich w postaci płynnej bez skorupek pomnożone przez współczynnik 0,85. (2) Ceny tłuszczów roślinnych (dla przemysłu piekarniczego i spożywczego) o zawartości tłuszczu 100 %.”

L 29/44

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

2.2.2005

ZAŁĄCZNIK II „Tabela IV b) Kwoty podstawowe dla surowców rolnych uwzględnione przy obliczaniu składników rolnych:

(CHF za 100 kg netto) Surowce rolne Kwota podstawowa stosowana od wejścia w życie Kwota podstawowa stosowana po trzech latach od wejścia w życie

Pszenica zwyczajna Pszenica durum Żyto Jęczmień Kukurydza Mąka z pszenicy zwyczajnej Pełnotłuste mleko w proszku Odtłuszczone mleko w proszku Masło Cukier biały Jaja Świeże ziemniaki Tłuszcz roślinny

38,00 11,00 29,00 10,00 14,00 57,00 176,00 122,00 449,00 (1) Zero 36,00 19,00 207,00

36,00 10,00 27,00 9,00 13,00 54,00 166,00 115,00 449,00 (1) Zero 36,00 18,00 196,00

(1) Uwzględniając świadczenia pomocy w odniesieniu do masła, przyznanej na mocy rozporządzenia Komisji (WE) nr 2571/97 z dnia 15 grudnia 1997 r., stosowana kwota podstawowa masła nie jest zmniejszona w porównaniu z różnicą ceny w Tabeli III.”.

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2005 NR 29 POZ 42 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L29 - 57 z 20052.2.2005

  Sprostowanie do rozporządzenia Komisji (WE) nr 104/2005 z dnia 21 stycznia 2005 r. otwierającego stały przetarg na odsprzedaż na rynku wewnętrznym ryżu niełuskanego, znajdującego się w posiadaniu greckiej agencji interwencyjnej (Dz.U. L 20 z 22.1.2005)

 • Dz. U. L29 - 50 z 20052.2.2005

  Decyzja Rady 2005/83/WPZiB z dnia 31 stycznia 2005 r. wprowadzająca w życie wspólne stanowisko 2004/293/WPZiB odnawiające środki wspierające skuteczne wykonanie mandatu Międzynarodowego Trybunału Karnego dla byłej Jugosławii (MTKJ)

 • Dz. U. L29 - 49 z 20052.2.2005

  Wspólne stanowisko Rady 2005/82/WPZiB z dnia 31 stycznia 2005 r. uchylające wspólne stanowiska 2002/401/WPZiB w sprawie Nigerii, 2002/495/WPZiB w sprawie Angoli, 2002/830/WPZiB w sprawie Rwandy oraz 2003/319/WPZiB w sprawie porozumienia rozjemczego z Lusaki i procesu pokojowego w Demokratycznej Republice Konga

 • Dz. U. L29 - 48 z 20052.2.2005

  Decyzja Rady 2005/81/WPZiB z dnia 31 stycznia 2005 r. przedłużająca mandat szefa misji/komisarza policji Misji Policyjnej Unii Europejskiej (EUPM) w Bośni i Hercegowinie

 • Dz. U. L29 - 45 z 20052.2.2005

  Wspólne stanowisko Rady 2005/80/WPZiB z dnia 31 stycznia 2005 r. rozszerzające i zmieniające wspólne stanowisko 2004/133/WPZiB w sprawie środków ograniczających skierowanych przeciwko ekstremistom z Byłej Jugosłowiańskiej Republiki Macedonii (FYROM)

 • Dz. U. L29 - 39 z 20052.2.2005

  Decyzja Komisji z dnia 1 lutego 2005 r. zmieniająca decyzję 2001/844/WE, EWWiS, Euratom

 • Dz. U. L29 - 24 z 20052.2.2005

  Decyzja Komisji z dnia 30 marca 2004 r. w sprawie systemu pomocy wprowadzonego w życie przez Wielką Brytanię na rzecz spółek typu qualifying w Gibraltarze (notyfikowana jako dokument nr K(2004) 928) (1)

 • Dz. U. L29 - 22 z 20052.2.2005

  Porozumienie w formie wymiany listów w sprawie przedłużenia na okres od dnia 28 lutego 2004 r. do dnia 31 grudnia 2004 r. ważności Protokołu w sprawie ustalenia możliwości połowowych i wkładu finansowego przewidzianych w Umowie między Europejską Wspólnotą Gospodarczą a Federalną Islamską Republiką Komorów w sprawie połowów na wodach przybrzeżnych Komorów

 • Dz. U. L29 - 20 z 20052.2.2005

  Decyzja Rady z dnia 22 listopada 2004 r. w sprawie podpisania w imieniu Wspólnoty Europejskiej i tymczasowego stosowania Porozumienia w formie wymiany listów w sprawie przedłużenia na okres od dnia 28 lutego 2004 r. do dnia 31 grudnia 2004 r. Protokołu w sprawie ustalenia możliwości połowowych i wkładu finansowego przewidzianych w Umowie między Europejską Wspólnotą Gospodarczą a Federalną Islamską Republiką Komorów w sprawie połowów na wodach przybrzeżnych Komorów

 • Dz. U. L29 - 18 z 20052.2.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 176/2005 z dnia 1 lutego 2005 r. ustalające wspólnotowe ceny producenta i wspólnotowe ceny przywozu dla goździków i róż w zastosowaniu systemu przywozu niektórych produktów uprawy roślin kwiatowych pochodzących z Cypru, Izraela, Jordanii i Maroka oraz z Zachodniego Brzegu i Strefy Gazy

 • Dz. U. L29 - 16 z 20052.2.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 175/2005 z dnia 1 lutego 2005 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L29 - 5 z 20052.2.2005

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 174/2005 z dnia 31 stycznia 2005 r. nakładające ograniczenia na udzielanie pomocy dla Wybrzeża Kości Słoniowej dotyczącej działań wojskowych

 • Dz. U. L29 - 3 z 20052.2.2005

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 173/2005 z dnia 24 stycznia 2005 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1260/1999 ustanawiające przepisy ogólne w sprawie funduszy strukturalnych dotyczące przedłużenia programu PEACE i przyznania dalszych środków na zobowiązania

 • Dz. U. L29 - 1 z 20052.2.2005

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 172/2005 z dnia 18 stycznia 2005 r. w sprawie zawarcia Porozumienia w formie wymiany listów w sprawie przedłużenia na okres od dnia 28 lutego 2004 r. do dnia 31 grudnia 2004 r. ważności Protokołu w sprawie ustalenia możliwości połowowych i wkładu finansowego przewidzianych w Umowie między Europejską Wspólnotą Gospodarczą a Federalną Islamską Republiką Komorów w sprawie połowów na wodach przybrzeżnych Komorów

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.