Logowanie

Legislacja ROK 2005 NR 290 POZ 10

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1804/2005 z dnia 3 listopada 2005 r. zmieniające rozporządzenie (EWG) nr 2807/83 ustanawiające szczegółowe zasady dla zapisu informacji dotyczących połowów dokonywanych przez Państwa Członkowskie

Data ogłoszenia:2005-11-04


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2005 NR 290 POZ 10

L 290/10

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

4.11.2005

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 1804/2005 z dnia 3 listopada 2005 r. zmieniające rozporządzenie (EWG) nr 2807/83 ustanawiające szczegółowe zasady dla zapisu informacji dotyczących połowów dokonywanych przez Państwa Członkowskie

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 2371/2002 (1) z dnia 20 grudnia 2002 r. w sprawie ochrony i zrównoważonej eksploatacji zasobów rybołówstwa w ramach wspólnej polityki rybołówstwa, w szczególności jego art. 22 ust. 3, a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

zapisu informacji dotyczących połowów dokonywanych przez Państwa Członkowskie (4) nie jest już zgodne z rozporządzeniami (WE) nr 1954/2003 i 1415/2004 w odniesieniu do wód zachodnich. Należy zatem zmienić załącznik VIa rozporządzenia (EWG) nr 2807/83 tak, aby odpowiadał nowym uzgodnieniom.

(4)

Rozporządzenie Rady (WE) nr 1954/2003 z dnia 4 listopada 2003 r. w sprawie zarządzania nakładem połowowym odnoszącego się do niektórych obszarów i zasobów połowowych Wspólnoty i zmieniające rozporządzenie (WE) nr 2847/93 oraz uchylające rozporządzenia (WE) nr 685/95 i (WE) nr 2027/95 (2) ustanawia kryteria i procedury dla systemu odnoszącego się do zarządzania nakładem połowowym na wodach zachodnich. Rozporządzenie Rady (WE) nr 1415/2004 z dnia 19 lipca 2004 r. ustalające maksymalny roczny nakład połowowy odnoszący się do niektórych obszarów połowowych i łowisk (3) określa maksymalny roczny nakład połowowy dla każdego Państwa Członkowskiego i dla każdego obszaru i łowiska, określonych w art. 3 i 6 rozporządzenia (WE) nr 1954/2003. Rozporządzenie Komisji (EWG) nr 2807/83 z dnia 22 września 1983 r. ustanawiające szczegółowe zasady dla

Rozporządzenie Rady (WE) nr 779/97 (5) z dnia 24 kwietnia 1997 r. wprowadziło uzgodnienia w zakresie zarządzania nakładem połowowym na Morzu Bałtyckim. Istniejące wymogi w zakresie rejestrowania nakładu połowowego na Morzu Bałtyckim powinny pozostać w mocy. Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Komitetu Zarządzającego ds. Rybołówstwa i Akwakultury,

(5)

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

(2)

Artykuł 1 Załącznik VIa do rozporządzenia (EWG) nr 2807/83 zastępuje się Załącznikiem do niniejszego rozporządzenia. Artykuł 2 Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie siódmego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

(3)

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich Państwach Członkowskich. Sporządzono w Brukseli, dnia 3 listopada 2005 r. W imieniu Komisji

Joe BORG

Członek Komisji

(1) Dz.U. L 358 z 20.12.2002, str. 59. (2) Dz.U. L 289 z 7.11.2003, str. 1. (3) Dz.U. L 258 z 19.7.2004, str. 1.

(4) Dz.U. L 276 z 10.10.1983, str. 1. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 1965/2001 (Dz.U. L 268 z 9.10.2001, str. 23). (5) Dz.U. L 113 z 30.4.1997, str. 1.

4.11.2005

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 290/11

ZAŁĄCZNIK „Załącznik VIa Tabela 1 NAKŁAD POŁOWOWY – WODY ZACHODNIE – Rozporządzenie Rady (WE) nr 1954/2003

Łowisko Gatunki docelowe Uwagi Kody stref nakładu połowowego

Gatunki przydenne

Gatunki przydenne z wyłączeniem gatunków objętych rozporządzeniem (WE) nr 2347/2002 (1)

A: ICES V–VI B: ICES VII (z wyłączeniem obszaru biologicznie wrażliwego) C: ICES VIII

Przegrzebki

Przegrzebki

D: ICES IX E: ICES X

Kraby

Krab kieszeniec i pająk morski

F: CECAF 34.1.1 G: CECAF 34.1.2 H: CECAF 34.2.0 J: Obszar wrażliwy biologicznie określony w art. 6 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 1954/2003

(1) Rozporządzenie Rady (WE) nr 2347/2002 z dnia 16 grudnia 2002 r. ustanawiające szczególne wymagania dostępu oraz warunki z tym związane mające zastosowanie do połowów zasobów głębokowodnych (Dz.U. L 351 z 28.12.2002, str. 6).

Tabela 2 NAKŁAD POŁOWOWY – MORZE BAŁTYCKIE – Rozporządzenie Rady (WE) nr 779/97

Łowisko Gatunki docelowe Uwagi Kody stref nakładu połowowego

Gatunki przydenne Gatunki pelagiczne Śledź, szprot Łosoś, troć i ryby słodkowodne

T: Podrejony 22 do 32 U: Podrejony 30 i 31 X: Podrejony 22–29 i podrejon 32

Gatunki anadromiczne i słodkowodne

T: Podrejony 22 do 32”

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2005 NR 290 POZ 10 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L290 - 29 z 20054.11.2005

  Sprostowanie do rozporządzenia Komisji (WE) nr 1724/2005 z dnia 20 października 2005 r. dotyczącego wydawania pozwoleń na przywóz ryżu pochodzącego z państw AKP oraz krajów i terytoriów zamorskich w odniesieniu do wniosków złożonych w czasie pierwszych pięciu dni roboczych października 2005 r. w zastosowaniu rozporządzenia (WE) nr 638/2003 (Dz.U. L 276 z dnia 21.10.2005)

 • Dz. U. L290 - 27 z 20054.11.2005

  Decyzja Komisji z dnia 28 października 2005 r. zmieniająca decyzję 2001/618/WE w celu włączenia francuskiego departamentu Ain do wykazu regionów wolnych od choroby Aujeszky’ego (notyfikowana jako dokument nr C(2005) 4178) (1)

 • Dz. U. L290 - 25 z 20054.11.2005

  Decyzja Rady z dnia 24 października 2005 r. zezwalająca Francji na zastosowanie zróżnicowanych stawek opodatkowania paliw silnikowych zgodnie z art. 19 dyrektywy 2003/96/WE

 • Dz. U. L290 - 17 z 20054.11.2005

  Umowa o współpracy naukowej i technologicznej między Wspólnotą Europejską oraz Meksykańskimi Stanami Zjednoczonymi

 • Dz. U. L290 - 16 z 20054.11.2005

  Decyzja Rady z dnia 13 czerwca 2005 r. w sprawie zawarcia Umowy o współpracy naukowej i technologicznej pomiędzy Wspólnotą Europejską a Meksykańskimi Stanami Zjednoczonymi

 • Dz. U. L290 - 14 z 20054.11.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1806/2005 z dnia 3 listopada 2005 r. zmieniające ceny reprezentatywne i kwoty dodatkowych należności przywozowych na niektóre produkty w sektorze cukru, ustalone rozporządzeniem (WE) nr 1011/2005, na rok gospodarczy 2005/2006

 • Dz. U. L290 - 12 z 20054.11.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1805/2005 z dnia 3 listopada 2005 r. zmieniające rozporządzenie Komisji (WE) nr 356/2005 określające szczegółowe zasady oznakowania i identyfikacji biernego sprzętu połowowego i włoków ramowych

 • Dz. U. L290 - 4 z 20054.11.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1803/2005 z dnia 1 listopada 2005 r. ustanawiające wartości jednostkowe w celu określenia wartości celnej niektórych łatwo psujących się towarów

 • Dz. U. L290 - 3 z 20054.11.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1802/2005 z dnia 3 listopada 2005 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 2771/1999 ustanawiające szczegółowe zasady stosowania przepisów rozporządzenia Rady (WE) nr 1255/1999 w odniesieniu do interwencji na rynku masła i śmietany

 • Dz. U. L290 - 1 z 20054.11.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1801/2005 z dnia 3 listopada 2005 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.