Logowanie

Legislacja ROK 2005 NR 290 POZ 12

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1805/2005 z dnia 3 listopada 2005 r. zmieniające rozporządzenie Komisji (WE) nr 356/2005 określające szczegółowe zasady oznakowania i identyfikacji biernego sprzętu połowowego i włoków ramowych

Data ogłoszenia:2005-11-04


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2005 NR 290 POZ 12

L 290/12

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

4.11.2005

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 1805/2005 z dnia 3 listopada 2005 r. zmieniające rozporządzenie Komisji (WE) nr 356/2005 określające szczegółowe zasady oznakowania i identyfikacji biernego sprzętu połowowego i włoków ramowych

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

„Artykuł 14 Pośrednie boje znakowe

mając na uwadze Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

1. Do sprzętu biernego o długości przekraczającej 5 mil morskich przymocowuje się pośrednie boje znakowe, w następujący sposób:

uwzględniając rozporządzenie Rady (EWG) nr 2847/93 z dnia 12 października 1993 r. ustanawiające system kontroli mający zastosowanie do wspólnej polityki rybołówstwa (1), w szczególności jego art. 5 lit. c) i art. 20a ust. 3,

a) pośrednie boje znakowe rozmieszczane są w odstępach nie dłuższych niż 5 mil morskich, tak aby żadna część sprzętu biernego o długości przekraczającej 5 mil morskich nie pozostała bez oznaczenia;

a także mając na uwadze, co następuje: b) pośrednie boje znakowe mają takie same cechy jak końcowe boje znakowe w sektorze wschodnim, chyba że flagi są białe.

(1)

Niezbędne jest określenie oznakowania i identyfikacji biernego sprzętu połowowego w ramach wspólnej polityki rybołówstwa. Dlatego przyjęto rozporządzenie Komisji (WE) nr 356/2005 z dnia 1 marca 2005 r. określające szczegółowe zasady oznakowania i identyfikacji biernego sprzętu połowowego i włoków ramowych (2).

(2)

Ze zdobytego doświadczenia oraz opinii Państw Członkowskich wynika, że pełne wykonanie art. 14 rozporządzenia (WE) nr 356/2005, który przewiduje rozmieszczenie pośrednich boi znakowych, w praktyce powoduje trudności.

2. W drodze odstępstwa od ust. 1 na Morzu Bałtyckim do sprzętu biernego o długości przekraczającej 1 milę morską przymocowuje się pośrednie boje znakowe. Pośrednie boje znakowe rozmieszczane są w odstępach nie dłuższych niż 1 mila morska, tak aby żadna część sprzętu biernego o długości przekraczającej 1 milę morską nie pozostała bez oznaczenia.

Pośrednie boje znakowe mają takie same cechy jak końcowe boje znakowe w sektorze wschodnim, chyba że:

(3)

Należy dokonać przeglądu częstotliwości rozmieszczenia pośrednich boi znakowych, celem uwzględnienia szczególnych warunków panujących w różnych obszarach połowowych Wspólnoty.

a) flagi są białe;

(4)

Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Komitetu Zarządzającego ds. Rybołówstwa i Akwakultury,

b) co piąta pośrednia boja znakowa jest wyposażona w reflektor radarowy dający echo o zasięgu co najmniej dwóch mil morskich.”.

Artykuł 2

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 15 rozporządzenia (WE) nr 356/2005 otrzymuje brzmienie:

Artykuł 1 Artykuł 14 rozporządzenia (WE) nr 356/2005 otrzymuje brzmienie: „Artykuł 15 Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie siódmego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

(1) Dz.U. L 261 z 20.10.1993, str. 1. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 768/2005 (Dz.U. L 128 z 21.5.2005, str. 1). (2) Dz.U. L 56 z 2.3.2005, str. 8.

Niniejsze rozporządzenie stosuje się od dnia 1 stycznia 2006 r.”.

4.11.2005

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 290/13

Artykuł 3 Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie siódmego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich Państwach Członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 3 listopada 2005 r. W imieniu Komisji

Joe BORG

Członek Komisji

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2005 NR 290 POZ 12 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L290 - 29 z 20054.11.2005

  Sprostowanie do rozporządzenia Komisji (WE) nr 1724/2005 z dnia 20 października 2005 r. dotyczącego wydawania pozwoleń na przywóz ryżu pochodzącego z państw AKP oraz krajów i terytoriów zamorskich w odniesieniu do wniosków złożonych w czasie pierwszych pięciu dni roboczych października 2005 r. w zastosowaniu rozporządzenia (WE) nr 638/2003 (Dz.U. L 276 z dnia 21.10.2005)

 • Dz. U. L290 - 27 z 20054.11.2005

  Decyzja Komisji z dnia 28 października 2005 r. zmieniająca decyzję 2001/618/WE w celu włączenia francuskiego departamentu Ain do wykazu regionów wolnych od choroby Aujeszky’ego (notyfikowana jako dokument nr C(2005) 4178) (1)

 • Dz. U. L290 - 25 z 20054.11.2005

  Decyzja Rady z dnia 24 października 2005 r. zezwalająca Francji na zastosowanie zróżnicowanych stawek opodatkowania paliw silnikowych zgodnie z art. 19 dyrektywy 2003/96/WE

 • Dz. U. L290 - 17 z 20054.11.2005

  Umowa o współpracy naukowej i technologicznej między Wspólnotą Europejską oraz Meksykańskimi Stanami Zjednoczonymi

 • Dz. U. L290 - 16 z 20054.11.2005

  Decyzja Rady z dnia 13 czerwca 2005 r. w sprawie zawarcia Umowy o współpracy naukowej i technologicznej pomiędzy Wspólnotą Europejską a Meksykańskimi Stanami Zjednoczonymi

 • Dz. U. L290 - 14 z 20054.11.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1806/2005 z dnia 3 listopada 2005 r. zmieniające ceny reprezentatywne i kwoty dodatkowych należności przywozowych na niektóre produkty w sektorze cukru, ustalone rozporządzeniem (WE) nr 1011/2005, na rok gospodarczy 2005/2006

 • Dz. U. L290 - 10 z 20054.11.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1804/2005 z dnia 3 listopada 2005 r. zmieniające rozporządzenie (EWG) nr 2807/83 ustanawiające szczegółowe zasady dla zapisu informacji dotyczących połowów dokonywanych przez Państwa Członkowskie

 • Dz. U. L290 - 4 z 20054.11.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1803/2005 z dnia 1 listopada 2005 r. ustanawiające wartości jednostkowe w celu określenia wartości celnej niektórych łatwo psujących się towarów

 • Dz. U. L290 - 3 z 20054.11.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1802/2005 z dnia 3 listopada 2005 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 2771/1999 ustanawiające szczegółowe zasady stosowania przepisów rozporządzenia Rady (WE) nr 1255/1999 w odniesieniu do interwencji na rynku masła i śmietany

 • Dz. U. L290 - 1 z 20054.11.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1801/2005 z dnia 3 listopada 2005 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.