Logowanie

Legislacja ROK 2005 NR 290 POZ 17

Tytuł:

Umowa o współpracy naukowej i technologicznej między Wspólnotą Europejską oraz Meksykańskimi Stanami Zjednoczonymi

Data ogłoszenia:2005-11-04


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2005 NR 290 POZ 17

Strona 1 z 7
4.11.2005

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 290/17

TŁUMACZENIE UMOWA o współpracy naukowej i technologicznej między Wspólnotą Europejską oraz Meksykańskimi Stanami Zjednoczonymi WSPÓLNOTA EUROPEJSKA, zwana dalej „Wspólnotą”, z jednej strony, oraz MEKSYKAŃSKIE STANY ZJEDNOCZONE, zwane dalej „Meksykiem”, z drugiej strony, zwane dalej „Stronami”, UWZGLĘDNIAJĄC Umowę o partnerstwie gospodarczym oraz koordynacji politycznej i współpracy między Meksykańskimi Stanami Zjednoczonymi a Wspólnotą Europejską i jej Państwami Członkowskimi z dnia 8 grudnia 1997 r., UWZGLĘDNIAJĄC znaczenie nauki i technologii dla ich rozwoju gospodarczego i społecznego, UWZGLĘDNIAJĄC istniejącą współpracę naukową i technologiczną pomiędzy Wspólnotą a Meksykiem, UWZGLĘDNIAJĄC, że Wspólnota i Meksyk prowadzą obecnie działalność w zakresie badań naukowych i rozwoju technologicznego, w tym projekty określone w art. 2 lit. e), w obszarach będących przedmiotem wspólnego zainteresowania, oraz że udział w działaniach drugiej Strony na rzecz badań naukowych oraz rozwoju oparty na zasadzie wzajemności przyniesie wspólne korzyści, PRAGNĄC stworzyć formalną podstawę współpracy w zakresie badań naukowych i technologicznych, która rozszerzy i wzmocni wspólną działalność w obszarach wspólnego zainteresowania i wesprze stosowanie wyników takiej współpracy w celu osiągnięcia korzyści gospodarczych i społecznych obu Stron, UWZGLĘDNIAJĄC fakt, że niniejsza Umowa o współpracy naukowej i technologicznej stanowi część ogólnej współpracy między Meksykiem a Wspólnotą, UZGODNIŁY, CO NASTĘPUJE:

Artykuł 1 Cel Strony wspierają, rozwijają i ułatwiają wspólną działalność badawczo-rozwojową w dziedzinach nauki i technologii w obszarach wspólnego zainteresowania Wspólnoty i Meksyku.

c) „własność intelektualna” ma znaczenie zdefiniowane w art. 2 Konwencji o ustanowieniu Światowej Organizacji Własności Intelektualnej, podpisanej w Sztokholmie w dniu 14 lipca 1967 r.; d) „wspólne badania” oznaczają projekty badawcze, rozwoju technologicznego lub demonstracyjne, realizowane przy wsparciu finansowym jednej lub obu Stron lub bez takiego wsparcia i przy których ma miejsce współpraca pomiędzy uczestnikami zarówno ze Wspólnoty, jak i z Meksyku; e) „projekty demonstracyjne” oznaczają projekty mające na celu zademonstrowanie rentowności nowych technologii oferujących potencjalne korzyści gospodarcze, ale których nie można wprowadzić na rynek bez wcześniejszych badań nad ich rentownością na rynku. Strony informują się wzajemnie i regularnie o wspólnej działalności badawczej w kontekście koordynacji i ułatwiania wspólnych działań (art. 6); f) „uczestnik” lub „jednostki badawcze” oznaczają wszelkie osoby fizyczne lub prawne, instytuty badawcze lub wszelkie inne firmy lub podmioty prawne z siedzibą we Wspólnocie lub w Meksyku biorące udział we wspólnej działalności, łącznie z samymi Stronami.

Artykuł 2 Definicje Dla celów niniejszej Umowy:

a) „wspólna działalność” oznacza wszelką działalność, w tym wspólne badania i kształcenie zasobów ludzkich, którą Strony podejmują lub wspierają zgodnie z niniejszą Umową;

b) „informacja” oznacza dane naukowe lub techniczne, wyniki lub metody badań i rozwoju uzyskane w drodze wspólnych badań naukowych oraz wszelkie inne dane uznane za niezbędne przez uczestników wspólnych działań, w tym także, w razie konieczności, przez Strony;

L 290/18

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

4.11.2005

Artykuł 3 Zasady Wspólna działalność jest prowadzona w oparciu o następujące zasady: a) wzajemnych korzyści, opartych na ogólnej równowadze korzyści; b) możliwości wzajemnego uczestnictwa w działalności w dziedzinie badań i rozwoju technologicznego, podejmowanej przez każdą ze Stron; c) niezwłocznej wymiany informacji mogących mieć wpływ na wspólną działalność; d) w ramach obowiązujących przepisów ustawowych i wykonawczych, skutecznej ochrony własności intelektualnej i sprawiedliwego podziału praw własności intelektualnej, zgodnie z Załącznikiem dotyczącym praw własności intelektualnej, stanowiącym integralną część niniejszej Umowy.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2005 NR 290 POZ 17 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L290 - 29 z 20054.11.2005

  Sprostowanie do rozporządzenia Komisji (WE) nr 1724/2005 z dnia 20 października 2005 r. dotyczącego wydawania pozwoleń na przywóz ryżu pochodzącego z państw AKP oraz krajów i terytoriów zamorskich w odniesieniu do wniosków złożonych w czasie pierwszych pięciu dni roboczych października 2005 r. w zastosowaniu rozporządzenia (WE) nr 638/2003 (Dz.U. L 276 z dnia 21.10.2005)

 • Dz. U. L290 - 27 z 20054.11.2005

  Decyzja Komisji z dnia 28 października 2005 r. zmieniająca decyzję 2001/618/WE w celu włączenia francuskiego departamentu Ain do wykazu regionów wolnych od choroby Aujeszky’ego (notyfikowana jako dokument nr C(2005) 4178) (1)

 • Dz. U. L290 - 25 z 20054.11.2005

  Decyzja Rady z dnia 24 października 2005 r. zezwalająca Francji na zastosowanie zróżnicowanych stawek opodatkowania paliw silnikowych zgodnie z art. 19 dyrektywy 2003/96/WE

 • Dz. U. L290 - 16 z 20054.11.2005

  Decyzja Rady z dnia 13 czerwca 2005 r. w sprawie zawarcia Umowy o współpracy naukowej i technologicznej pomiędzy Wspólnotą Europejską a Meksykańskimi Stanami Zjednoczonymi

 • Dz. U. L290 - 14 z 20054.11.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1806/2005 z dnia 3 listopada 2005 r. zmieniające ceny reprezentatywne i kwoty dodatkowych należności przywozowych na niektóre produkty w sektorze cukru, ustalone rozporządzeniem (WE) nr 1011/2005, na rok gospodarczy 2005/2006

 • Dz. U. L290 - 12 z 20054.11.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1805/2005 z dnia 3 listopada 2005 r. zmieniające rozporządzenie Komisji (WE) nr 356/2005 określające szczegółowe zasady oznakowania i identyfikacji biernego sprzętu połowowego i włoków ramowych

 • Dz. U. L290 - 10 z 20054.11.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1804/2005 z dnia 3 listopada 2005 r. zmieniające rozporządzenie (EWG) nr 2807/83 ustanawiające szczegółowe zasady dla zapisu informacji dotyczących połowów dokonywanych przez Państwa Członkowskie

 • Dz. U. L290 - 4 z 20054.11.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1803/2005 z dnia 1 listopada 2005 r. ustanawiające wartości jednostkowe w celu określenia wartości celnej niektórych łatwo psujących się towarów

 • Dz. U. L290 - 3 z 20054.11.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1802/2005 z dnia 3 listopada 2005 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 2771/1999 ustanawiające szczegółowe zasady stosowania przepisów rozporządzenia Rady (WE) nr 1255/1999 w odniesieniu do interwencji na rynku masła i śmietany

 • Dz. U. L290 - 1 z 20054.11.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1801/2005 z dnia 3 listopada 2005 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.