Logowanie

Legislacja ROK 2005 NR 290 POZ 25

Tytuł:

Decyzja Rady z dnia 24 października 2005 r. zezwalająca Francji na zastosowanie zróżnicowanych stawek opodatkowania paliw silnikowych zgodnie z art. 19 dyrektywy 2003/96/WE

Data ogłoszenia:2005-11-04


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2005 NR 290 POZ 25

4.11.2005

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 290/25

DECYZJA RADY z dnia 24 października 2005 r. zezwalająca Francji na zastosowanie zróżnicowanych stawek opodatkowania paliw silnikowych zgodnie z art. 19 dyrektywy 2003/96/WE (2005/767/WE)

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, uwzględniając dyrektywę Rady 2003/96/WE z dnia 27 października 2003 r. w sprawie restrukturyzacji wspólnotowych przepisów ramowych dotyczących opodatkowania produktów energetycznych i energii elektrycznej (1), w szczególności jej art. 19, uwzględniając wniosek Komisji, a także mając na uwadze, co następuje:

(1) (6)

obrotu wewnątrzwspólnotowego. W nielicznych przypadkach gdy obrót wymaga opłacenia cła, planowane procedury kontroli nie mają charakteru dyskryminacyjnego i nie będą miały, jeśli ich przeprowadzanie będzie regularnie sprawdzane, faktycznego wpływu na wewnątrzwspólnotowy obrót produktów objętych cłem. Przy zachowaniu powyższych warunków decentralizacja podatku akcyzowego nie wydaje się szkodliwa dla prawidłowego funkcjonowania rynku wewnętrznego. Bardzo ścisłe limity wyznaczające zróżnicowanie stawek podatku akcyzowego między regionami powinny zagwarantować, że decentralizacja podatku akcyzowego nie będzie skutkować naruszeniem konkurencji na rynku produktów naftowych. Ponadto zróżnicowanie powinno być kompensowane przez duże rozbieżności w cenach między sieciami dystrybucji. Jako że przewidziany środek nie ma zastosowania do oleju napędowego używanego do celów handlowych, naruszenie konkurencji na rynkach przewozu towarów i osób powinno być wykluczone. Zwiększenie krajowych stawek, które poprzedzi możliwość regionalnych obniżek stawek, prowadzi do wniosku, że zastosowanie środka proponowanego przez Francję nie będzie zasadniczo stanowić przeszkody w realizacji wspólnotowej polityki ochrony środowiska. Komisja regularnie dokonuje przeglądu obniżek i zwolnień w celu sprawdzenia, czy nie zakłócają one konkurencji i czy nie szkodzą funkcjonowaniu rynku wewnętrznego oraz czy są zgodne z polityką Wspólnoty w dziedzinie ochrony środowiska, energii i transportu,

W liście z dnia 16 czerwca 2004 r. Francja wniosła o zezwolenie na zastosowanie zróżnicowanych stawek opodatkowania oleju napędowego i benzyny bezołowiowej do celów reformy rządowej związanej z decentralizacją niektórych określonych uprawnień należących obecnie do rządu centralnego. Planowana przez Francję decentralizacja stanowi element mający na celu wzmocnienie skuteczności administracyjnej poprzez poprawę jakości usług publicznych oraz zmniejszenie ich kosztów. Jest ona również elementem polityki pomocniczości, umożliwiającej podejmowanie decyzji w wielu dziedzinach na właściwym szczeblu. Możliwość zróżnicowania regionalnego stanowi dodatkową zachętę dla regionów do poprawiania w przejrzysty sposób jakości swojej administracji. Obniżki powinny być uzależnione od warunków społeczno-ekonomicznych panujących w regionie ich zastosowania. Objęcie derogacją nie może być bezterminowe. Artykuł 19 ust. 2 dyrektywy 2003/96/WE ogranicza okres obowiązywania zwolnień lub obniżek stawek opodatkowania energii elektrycznej i produktów energetycznych do 6 lat z możliwością przedłużenia. Niski poziom zróżnicowania stawek akcyzy między różnymi regionami oraz istniejące rozbieżności cen detalicznych między sieciami dystrybucji oznaczają, że ryzyko wzmożonych przejazdów do rejonów o niższych cenach i wynikające z tego ryzyko zwiększenia emisji szkodliwych dla środowiska będzie bardzo niskie. Pozwoli to również na spełnienie wymogów polityki energetycznej. Wewnątrzwspólnotowy obrót olejem napędowym oraz benzyną bezołowiową odbywa się prawie w całości przy zawieszeniu cła. Rozważana przez Francję decentralizacja podatku akcyzowego nie wpływa na ten rodzaj

Dz.U. L 283 z 31.10.2003, str. 51. Dyrektywa ostatnio zmieniona dyrektywą 2004/74/WE (Dz.U. L 157 z 30.4.2004, str. 87).

(2)

(7)

(8)

(3)

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

(4)

Artykuł 1 1. Niniejszym zezwala się Francji na zastosowanie obniżonego poziomu opodatkowania benzyny bezołowiowej i oleju napędowego używanych jako paliwa. Olej napędowy używany do celów handlowych w rozumieniu art. 7 ust. 2 dyrektywy 2003/96/WE nie podlega takim obniżkom. 2. Regiony administracyjne mogą być upoważnione do stosowania zróżnicowanych obniżek, o ile zostaną spełnione następujące warunki: a) obniżki nie są wyższe niż 35,4 EUR za 1 000 litrów benzyny bezołowiowej lub 23,0 EUR za 1 000 litrów oleju napędowego;

(5)

(1)

L 290/26

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

4.11.2005

b) wysokość obniżek nie przewyższa różnicy między poziomami opodatkowania oleju napędowego nieużywanego do celów handlowych a oleju napędowego używanego do celów handlowych; c) obniżki są uzależnione od warunków społeczno-ekonomicznych panujących w regionie, w którym mają one zastosowanie; d) zastosowanie obniżek regionalnych nie wpływa na zapewnienie danemu regionowi przewagi konkurencyjnej w handlu wewnątrzwspólnotowym. 3. Obniżone poziomy opodatkowania muszą być zgodne z wymogami dyrektywy 2003/96/WE, w szczególności z poziomami minimalnymi określonymi w art. 7.

Artykuł 2 Niniejsza decyzja traci moc po trzech latach od dnia wprowadzenia w życie przepisów art. 1 ust. 2. Artykuł 3 Niniejsza decyzja skierowana jest do Republiki Francuskiej.

Sporządzono w Luksemburgu, dnia 24 października 2005 r. W imieniu Rady

B. BRADSHAW

Przewodniczący

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2005 NR 290 POZ 25 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L290 - 29 z 20054.11.2005

  Sprostowanie do rozporządzenia Komisji (WE) nr 1724/2005 z dnia 20 października 2005 r. dotyczącego wydawania pozwoleń na przywóz ryżu pochodzącego z państw AKP oraz krajów i terytoriów zamorskich w odniesieniu do wniosków złożonych w czasie pierwszych pięciu dni roboczych października 2005 r. w zastosowaniu rozporządzenia (WE) nr 638/2003 (Dz.U. L 276 z dnia 21.10.2005)

 • Dz. U. L290 - 27 z 20054.11.2005

  Decyzja Komisji z dnia 28 października 2005 r. zmieniająca decyzję 2001/618/WE w celu włączenia francuskiego departamentu Ain do wykazu regionów wolnych od choroby Aujeszky’ego (notyfikowana jako dokument nr C(2005) 4178) (1)

 • Dz. U. L290 - 17 z 20054.11.2005

  Umowa o współpracy naukowej i technologicznej między Wspólnotą Europejską oraz Meksykańskimi Stanami Zjednoczonymi

 • Dz. U. L290 - 16 z 20054.11.2005

  Decyzja Rady z dnia 13 czerwca 2005 r. w sprawie zawarcia Umowy o współpracy naukowej i technologicznej pomiędzy Wspólnotą Europejską a Meksykańskimi Stanami Zjednoczonymi

 • Dz. U. L290 - 14 z 20054.11.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1806/2005 z dnia 3 listopada 2005 r. zmieniające ceny reprezentatywne i kwoty dodatkowych należności przywozowych na niektóre produkty w sektorze cukru, ustalone rozporządzeniem (WE) nr 1011/2005, na rok gospodarczy 2005/2006

 • Dz. U. L290 - 12 z 20054.11.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1805/2005 z dnia 3 listopada 2005 r. zmieniające rozporządzenie Komisji (WE) nr 356/2005 określające szczegółowe zasady oznakowania i identyfikacji biernego sprzętu połowowego i włoków ramowych

 • Dz. U. L290 - 10 z 20054.11.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1804/2005 z dnia 3 listopada 2005 r. zmieniające rozporządzenie (EWG) nr 2807/83 ustanawiające szczegółowe zasady dla zapisu informacji dotyczących połowów dokonywanych przez Państwa Członkowskie

 • Dz. U. L290 - 4 z 20054.11.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1803/2005 z dnia 1 listopada 2005 r. ustanawiające wartości jednostkowe w celu określenia wartości celnej niektórych łatwo psujących się towarów

 • Dz. U. L290 - 3 z 20054.11.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1802/2005 z dnia 3 listopada 2005 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 2771/1999 ustanawiające szczegółowe zasady stosowania przepisów rozporządzenia Rady (WE) nr 1255/1999 w odniesieniu do interwencji na rynku masła i śmietany

 • Dz. U. L290 - 1 z 20054.11.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1801/2005 z dnia 3 listopada 2005 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.