Logowanie

Legislacja ROK 2005 NR 290 POZ 27

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 28 października 2005 r. zmieniająca decyzję 2001/618/WE w celu włączenia francuskiego departamentu Ain do wykazu regionów wolnych od choroby Aujeszky’ego (notyfikowana jako dokument nr C(2005) 4178) (1)

Data ogłoszenia:2005-11-04


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2005 NR 290 POZ 27

4.11.2005

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 290/27

KOMISJA

DECYZJA KOMISJI z dnia 28 października 2005 r. zmieniająca decyzję 2001/618/WE w celu włączenia francuskiego departamentu Ain do wykazu regionów wolnych od choroby Aujeszky’ego (notyfikowana jako dokument nr C(2005) 4178)

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2005/768/WE)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH, (3)

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, uwzględniając dyrektywę Rady 64/432/EWG z dnia 26 czerwca 1964 r. w sprawie problemów zdrowotnych zwierząt wpływających na handel wewnątrzwspólnotowy bydłem i trzodą chlewną (1), w szczególności jej art. 10 ust. 2, a także mając na uwadze, co następuje:

(4)

Francja przedstawiła Komisji uzupełniającą dokumentację w odniesieniu do statusu departamentu wolnego od choroby Aujeszky’ego wykazując, że w departamencie Ain choroba ta została zwalczona. Należy zatem 2001/618/WE. odpowiednio zmienić decyzję

(5)

Środki przewidziane w niniejszej decyzji są zgodne z opinią Stałego Komitetu ds. Łańcucha Żywnościowego i Zdrowia Zwierząt,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ: (1)

Decyzja Komisji 2001/618/WE z dnia 23 lipca 2001 r. w sprawie dodatkowych gwarancji w wewnątrzwspólnotowym handlu trzodą chlewną odnoszących się do choroby Aujeszky’ego, kryteriów przekazywania informacji o tej chorobie oraz uchylająca decyzje 93/24/EWG i 93/244/EWG (2) ustanawia dodatkowe gwarancje wymagane w wewnątrzwspólnotowym handlu trzodą chlewną dotyczące choroby Aujeszky’ego oraz wykazy terytoriów w Państwach Członkowskich, w których wprowadzone zostały zatwierdzone programy zwalczania tej choroby i które są wolne od tej choroby. Program zwalczania choroby Aujeszky’ego został wprowadzony we Francji na okres kilku lat i departament Ain figuruje jako region, w którym wprowadzono zatwierdzony program zwalczania choroby Aujeszky’ego.

Artykuł 1 Załączniki I i II do decyzji 2001/618/WE zastępuje się tekstem znajdującym się w Załączniku do niniejszej decyzji. Artykuł 2 Niniejsza decyzja jest skierowana do Państw Członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 28 października 2005 r. W imieniu Komisji

Markos KYPRIANOU

(2)

Członek Komisji

(1) Dz.U. 121 z 29.7.1964, str. 1977/64. Dyrektywa ostatnio zmieniona rozporządzeniem (WE) nr 1/2005 (Dz.U. L 3 z 5.1.2005, str. 1). (2) Dz.U. L 215 z 9.8.2001, str. 48. Decyzja ostatnio zmieniona decyzją 2004/320/WE (Dz.U. L 102 z 7.4.2004, str. 75).

L 290/28

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

4.11.2005

ZAŁĄCZNIK „ZAŁĄCZNIK I Państwa Członkowskie lub ich regiony wolne od choroby Aujeszky’ego i gdzie szczepienie jest zabronione

Kod ISO

Państwo Członkowskie

Regiony

AT CY CZ DE DK FI FR

Austria Cyprus Republika Czeska Niemcy Dania Finlandia Francja

całe terytorium całe terytorium wszystkie regiony wszystkie regiony wszystkie regiony wszystkie regiony departamenty Ain, Aisne, Allier, Alpes-de-Haute-Provence, Alpes-Maritimes, Ardèche, Ardennes, Ariège, Aube, Aude, Aveyron, Bas-Rhin, Bouches-du-Rhône, Calvados, Cantal, Charente, Charente-Maritime, Cher, Corrèze, Côte-d’Or, Creuse, Deux-Sèvres, Dordogne, Doubs, Drôme, Essonne, Eure, Eure-et-Loir, Gard, Gers, Gironde, HautesAlpes Hauts-de-Seine, Haute Garonne, Haute-Loire, Haute-Marne, Hautes-Pyrénées, Haut-Rhin, Haute-Saône, Haute-Savoie, Haute-Vienne, Hérault, Indre, Indre-et-Loire, Isère, Jura, Landes, Loire, Loire-Atlantique, Loir-et-Cher, Loiret, Lot, Lot-et-Garonne, Lozère, Maine-et-Loire, Manche, Marne, Mayenne, Meurthe-et-Moselle, Meuse, Moselle, Nièvre, Oise, Orne, Paris, Pas de Calais, Pyrénées-Atlantiques, Pyrénées-Orientales, Puy-de-Dôme, Réunion, Rhône, Sarthe, Saône-et-Loire, Savoie, Seine-et-Marne, Seine-Maritime, Seine-Saint-Denis, Somme, Tarn, Tarn-et-Garonne, Territoire de Belfort, Val-de-Marne, Val-d’Oise, Var, Vaucluse, Vendée, Vienne, Vosges, Yonne, Yvelines wszystkie regiony wszystkie regiony wszystkie regiony w Anglii, Szkocji i Walii

LU SE UK

Luksemburg Szwecja Zjednoczone Królestwo

ZAŁĄCZNIK II Państwa Członkowskie lub ich regiony, w których wprowadzone zostały zatwierdzone programy kontroli choroby Aujeszky’ego

Kod ISO

Państwo Członkowskie

Regiony

BE FR IT NL

Belgia Francja Włochy Niderlandy

całe terytorium departamenty Côtes-d’Armor, Finistère, Ille-et-Vilaine, Morbihan i Nord prowincja Bolzano całe terytorium”

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2005 NR 290 POZ 27 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L290 - 29 z 20054.11.2005

  Sprostowanie do rozporządzenia Komisji (WE) nr 1724/2005 z dnia 20 października 2005 r. dotyczącego wydawania pozwoleń na przywóz ryżu pochodzącego z państw AKP oraz krajów i terytoriów zamorskich w odniesieniu do wniosków złożonych w czasie pierwszych pięciu dni roboczych października 2005 r. w zastosowaniu rozporządzenia (WE) nr 638/2003 (Dz.U. L 276 z dnia 21.10.2005)

 • Dz. U. L290 - 25 z 20054.11.2005

  Decyzja Rady z dnia 24 października 2005 r. zezwalająca Francji na zastosowanie zróżnicowanych stawek opodatkowania paliw silnikowych zgodnie z art. 19 dyrektywy 2003/96/WE

 • Dz. U. L290 - 17 z 20054.11.2005

  Umowa o współpracy naukowej i technologicznej między Wspólnotą Europejską oraz Meksykańskimi Stanami Zjednoczonymi

 • Dz. U. L290 - 16 z 20054.11.2005

  Decyzja Rady z dnia 13 czerwca 2005 r. w sprawie zawarcia Umowy o współpracy naukowej i technologicznej pomiędzy Wspólnotą Europejską a Meksykańskimi Stanami Zjednoczonymi

 • Dz. U. L290 - 14 z 20054.11.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1806/2005 z dnia 3 listopada 2005 r. zmieniające ceny reprezentatywne i kwoty dodatkowych należności przywozowych na niektóre produkty w sektorze cukru, ustalone rozporządzeniem (WE) nr 1011/2005, na rok gospodarczy 2005/2006

 • Dz. U. L290 - 12 z 20054.11.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1805/2005 z dnia 3 listopada 2005 r. zmieniające rozporządzenie Komisji (WE) nr 356/2005 określające szczegółowe zasady oznakowania i identyfikacji biernego sprzętu połowowego i włoków ramowych

 • Dz. U. L290 - 10 z 20054.11.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1804/2005 z dnia 3 listopada 2005 r. zmieniające rozporządzenie (EWG) nr 2807/83 ustanawiające szczegółowe zasady dla zapisu informacji dotyczących połowów dokonywanych przez Państwa Członkowskie

 • Dz. U. L290 - 4 z 20054.11.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1803/2005 z dnia 1 listopada 2005 r. ustanawiające wartości jednostkowe w celu określenia wartości celnej niektórych łatwo psujących się towarów

 • Dz. U. L290 - 3 z 20054.11.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1802/2005 z dnia 3 listopada 2005 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 2771/1999 ustanawiające szczegółowe zasady stosowania przepisów rozporządzenia Rady (WE) nr 1255/1999 w odniesieniu do interwencji na rynku masła i śmietany

 • Dz. U. L290 - 1 z 20054.11.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1801/2005 z dnia 3 listopada 2005 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.