Logowanie

Legislacja ROK 2005 NR 291 POZ 24

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 27 października 2005 r. ustanawiająca zasady składania zamówień na pomoc żywnościową przez organizacje pozarządowe upoważnione przez Komisję do nabywania i pozyskiwania produktów, jakie mają być dostarczane na podstawie rozporządzenia Rady (WE) nr 1292/96 oraz uchylająca decyzję Komisji z dnia 3 września 1998 r.

Data ogłoszenia:2005-11-05


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2005 NR 291 POZ 24

Strona 1 z 7
L 291/24

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

5.11.2005

II

(Akty, których publikacja nie jest obowiązkowa)

KOMISJA

DECYZJA KOMISJI z dnia 27 października 2005 r. ustanawiająca zasady składania zamówień na pomoc żywnościową przez organizacje pozarządowe upoważnione przez Komisję do nabywania i pozyskiwania produktów, jakie mają być dostarczane na podstawie rozporządzenia Rady (WE) nr 1292/96 oraz uchylająca decyzję Komisji z dnia 3 września 1998 r. (2005/769/WE)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

powinna zawierać zasady dotyczące zamówień, które beneficjent musi stosować.

(3)

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 1292/96 z dnia 27 czerwca 1996 r. w sprawie polityki pomocy żywnościowej i zarządzania pomocą żywnościową oraz działań specjalnych w celu wspierania bezpieczeństwa żywnościowego (1), w szczególności jego art. 19 ust. 1, a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Zgodnie z art. 120 rozporządzenia Rady (WE, Euratom) nr 1605/2002 z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie rozporządzenia finansowego mającego zastosowanie do budżetu ogólnego Wspólnot Europejskich (4) („rozporządzenie finansowe”), udzielenie zamówienia przez beneficjenta dotacji podlega zasadom określonym w rozporządzeniu finansowym oraz przepisom wykonawczym do tego rozporządzenia. Zasady dotyczące zamówień, które muszą być stosowane przez organy określone w części 2 Załącznika do rozporządzenia (WE) nr 1292/96 w zakresie realizacji polityki pomocy żywnościowej, są już określone w umowach w sprawie przyznania dotacji, zawartych w tym celu przez Komisję z tymi organizacjami międzynarodowymi; w przypadku organizacji pozarządowych zasady zamówień i inne warunki konieczne dla pozyskiwania pomocy żywnościowej i do przestrzegania zasad finansowych określonych w rozporządzeniu finansowym oraz jego przepisach wykonawczych powinny opierać się w szczególności na zasadach ustanowionych w rozporządzeniu (WE) nr 2519/97, odpowiednio dostosowanych dla uwzględnienia sytuacji w zakresie zarządzania finansowego. W przypadkach, w których Komisja upoważnia organizacje pozarządowe do nabywania i pozyskiwania pomocy żywnościowej w ramach umów zawieranych w celu realizacji rocznego programu pracy dotyczącego pomocy żywnościowej, powinny obowiązywać zasady dotyczące zamówień publicznych, bez uszczerbku dla prawa urzędnika zatwierdzającego Komisji do umieszczenia w takich umowach dodatkowych wymogów służących należytemu zarządzaniu finansowemu. Z tego względu należy uchylić decyzję Komisji z dnia 3 września 1998 r.

Zgodnie z art. 3 ust. 1 rozporządzenia Komisji (WE) nr 2519/97 z dnia 16 grudnia 1997 r. ustanawiającego ogólne zasady pozyskiwania produktów, jakie mają być dostarczone na podstawie rozporządzenia Rady (WE) nr 1292/96 jako wspólnotowa pomoc żywnościowa (2), Komisja może upoważnić organizacje międzynarodowe i pozarządowe, będące beneficjentami pomocy wspólnotowej, do samodzielnego dokonywania zakupu i pozyskiwania produktów w celu ich wykorzystania jako dostawy pomocowe, pod warunkiem określenia przez Komisję zasad i procedur, które będą następnie obowiązujące w tym zakresie. Artykuł 164 rozporządzenia Komisji (WE, Euratom) nr 2342/2002 z dnia 23 grudnia 2002 r. ustanawiającego szczegółowe zasady wykonania rozporządzenia Rady (WE, Euratom) nr 1605/2002 w sprawie rozporządzenia finansowego mającego zastosowanie do budżetu ogólnego Wspólnot Europejskich (3) („przepisy wykonawcze”) stanowi, że w sytuacji, w której wykonanie działań, na które może być przyznana dotacja wspólnotowa, wiąże się z zamówieniami, wówczas umowa w sprawie przyznania dotacji, zawarta w tym celu,

(4)

(2)

(5)

(1) Dz.U. L 166 z 5.7.1996, str. 1. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 1882/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady (Dz.U. L 284 z 31.10.2003, str. 1). (2) Dz.U. L 346 z 17.12.1997, str. 23. (3) Dz.U. L 357 z 31.12.2002, str. 1.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2005 NR 291 POZ 24 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L291 - 48 z 20055.11.2005

  Sprostowanie do decyzji Komisji 2005/759/WE z dnia 27 października 2005 r. dotyczącej niektórych środków ochronnych w odniesieniu do wysoce zjadliwej grypy ptaków w niektórych państwach trzecich oraz przemieszczania z państw trzecich ptaków towarzyszących swoim właścicielom (Dz.U. L 285 z 28.10.2005)

 • Dz. U. L291 - 46 z 20055.11.2005

  Decyzja Komisji z dnia 3 listopada 2005 r. zmieniająca decyzję 92/452/EWG w odniesieniu do zespołów pobierania zarodków w Stanach Zjednoczonych Ameryki (notyfikowana jako dokument nr C(2005) 4195) (1)

 • Dz. U. L291 - 45 z 20055.11.2005

  Decyzja Komisji z dnia 3 listopada 2005 r. uchylająca decyzję 2003/136/WE z dnia 27 lutego 2003 r. w sprawie zatwierdzenia planów zwalczania klasycznego pomoru świń u dzikich świń i szczepień interwencyjnych dzikich świń przeciwko klasycznemu pomorowi świń w Luksemburgu (notyfikowana jako dokument nr C(2005) 4193)

 • Dz. U. L291 - 42 z 20055.11.2005

  Decyzja Komisji z dnia 3 listopada 2005 r. w sprawie wprowadzenia do obrotu, zgodnie z dyrektywą 2001/18/WE Parlamentu Europejskiego i Rady, kukurydzy (Zea mays L., linia hodowlana 1507) zmodyfikowanej genetycznie w celu uzyskania odporności na niektóre szkodniki z rzędu Lepidoptera (łuskoskrzydłe) i tolerancji na herbicyd glufosynat amonowy (notyfikowana jako dokument nr C(2005) 4192)

 • Dz. U. L291 - 38 z 20055.11.2005

  Decyzja Komisji z dnia 3 listopada 2005 r. zmieniająca decyzję 93/195/EWG w sprawie warunków zdrowotnych zwierząt i świadectw weterynaryjnych przy powrotnym wwozie zarejestrowanych koni wyścigowych, biorących udział w zawodach i wykorzystywanych w wydarzeniach kulturalnych po wywozie czasowym (notyfikowana jako dokument nr C(2005) 4186) (1)

 • Dz. U. L291 - 33 z 20055.11.2005

  Decyzja Komisji z dnia 3 listopada 2005 r. zmieniająca załączniki I i II do decyzji 2003/634/WE zatwierdzającej programy w celu uzyskania statusu zatwierdzonych stref i zatwierdzonych hodowli w strefach niezatwierdzonych w odniesieniu do wirusowej posocznicy krwotocznej (VHS) i zakaźnej martwicy układu krwiotwórczego ryb łososiowatych (IHN) (notyfikowana jako dokument nr C(2005) 4185) (1)

 • Dz. U. L291 - 18 z 20055.11.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1812/2005 z dnia 4 listopada 2005 r. zmieniające rozporządzenia (WE) nr 490/2004, 1288/2004, 521/2005 i 833/2005 w odniesieniu do warunków dopuszczenia niektórych dodatków paszowych należących do grup enzymów i mikroorganizmów (1)

 • Dz. U. L291 - 12 z 20055.11.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1811/2005 z dnia 4 listopada 2005 r. w sprawie stałego i tymczasowego dopuszczenia niektórych dodatków paszowych oraz tymczasowego dopuszczenia nowych zastosowań dodatku już dopuszczonego do użycia w paszach (1)

 • Dz. U. L291 - 5 z 20055.11.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1810/2005 z dnia 4 listopada 2005 r. w sprawie nowego dopuszczenia na dziesięć lat dodatku paszowego, stałego dopuszczenia niektórych dodatków paszowych oraz tymczasowego dopuszczenia nowych zastosowań niektórych już dopuszczonych dodatków paszowych (1)

 • Dz. U. L291 - 4 z 20055.11.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1809/2005 z dnia 4 listopada 2005 r. otwierające przetarg na obniżenie opłat przywozowych na przywóz do Portugalii kukurydzy pochodzącej z krajów trzecich

 • Dz. U. L291 - 3 z 20055.11.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1808/2005 z dnia 4 listopada 2005 r. otwierające przetarg na obniżenie opłat przywozowych na przywóz do Hiszpanii kukurydzy pochodzącej z krajów trzecich

 • Dz. U. L291 - 1 z 20055.11.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1807/2005 z dnia 4 listopada 2005 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.