Logowanie

Legislacja ROK 2005 NR 291 POZ 33

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 3 listopada 2005 r. zmieniająca załączniki I i II do decyzji 2003/634/WE zatwierdzającej programy w celu uzyskania statusu zatwierdzonych stref i zatwierdzonych hodowli w strefach niezatwierdzonych w odniesieniu do wirusowej posocznicy krwotocznej (VHS) i zakaźnej martwicy układu krwiotwórczego ryb łososiowatych (IHN) (notyfikowana jako dokument nr C(2005) 4185) (1)

Data ogłoszenia:2005-11-05


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2005 NR 291 POZ 33

Strona 1 z 2
5.11.2005

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 291/33

DECYZJA KOMISJI z dnia 3 listopada 2005 r. zmieniająca załączniki I i II do decyzji 2003/634/WE zatwierdzającej programy w celu uzyskania statusu zatwierdzonych stref i zatwierdzonych hodowli w strefach niezatwierdzonych w odniesieniu do wirusowej posocznicy krwotocznej (VHS) i zakaźnej martwicy układu krwiotwórczego ryb łososiowatych (IHN) (notyfikowana jako dokument nr C(2005) 4185)

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2005/770/WE)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH, (4)

Należy zatem 2003/634/WE.

odpowiednio

zmienić

decyzję

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

(5)

uwzględniając dyrektywę Rady 91/67/EWG z dnia 28 stycznia 1991 r. dotyczącą warunków zdrowotnych zwierząt obowiązujących przy wprowadzaniu do obrotu zwierząt i produktów akwakultury (1), w szczególności jej art. 10 ust. 2, a także mając na uwadze, co następuje:

Środki przewidziane w niniejszej decyzji są zgodne z opinią Stałego Komitetu ds. Łańcucha Żywnościowego i Zdrowia Zwierząt,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1

(1)

Decyzja Komisji 2003/634/WE (2) zatwierdza i wymienia programy przedłożone przez różne Państwa Członkowskie. Programy te mają na celu umożliwienie Państwu Członkowskiemu wszczęcie procedur w odniesieniu do strefy lub hodowli znajdującej się w strefie niezatwierdzonej, celem nadania jej statusu strefy lub hodowli zatwierdzonej w strefie niezatwierdzonej, w odniesieniu do jednej lub więcej chorób ryb: wirusowej posocznicy krwotocznej (VHS) oraz zakaźnej martwicy układu krwiotwórczego ryb łososiowatych (IHN). Program mający zastosowanie do Finlandii w odniesieniu do IHN na jej całym terytorium i w odniesieniu do VHS w części kontynentalnej jej terytorium został zakończony i należy go usunąć z załącznika I do decyzji 2003/634/WE. Program mający zastosowanie do Incubatoio ittico di valle – Loc Cascina Prelle – Traversella (TO) został zakończony i należy go usunąć z załącznika II do decyzji 2003/634/WE.

W decyzji 2003/634/WE wprowadza się następujące zmiany: 1) załącznik I zastępuje się tekstem w załączniku I do niniejszej decyzji; 2) załącznik II zastępuje się tekstem w załączniku II do niniejszej decyzji. Artykuł 2 Niniejsza decyzja skierowana jest do Państw Członkowskich. Sporządzono w Brukseli, dnia 3 listopada 2005 r. W imieniu Komisji

Markos KYPRIANOU

znajdującym

się

znajdującym

się

(2)

(3)

Członek Komisji

(1) Dz.U. L 46 z 19.2.1991, str. 1. Dyrektywa ostatnio zmieniona rozporządzeniem (WE) nr 806/2003 (Dz.U. L 122 z 16.5.2003, str. 1). (2) Dz.U. L 220 z 3.9.2003, str. 8. Decyzja ostatnio zmieniona decyzją 2005/414/WE (Dz.U. L 141 z 4.6.2005, str. 29).

L 291/34

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

5.11.2005

ZAŁĄCZNIK I „ZAŁĄCZNIK I Programy przedłożone w celu uzyskania statusu strefy zatwierdzonej w odniesieniu do jednej lub więcej chorób ryb: VHS oraz IHN 1. DANIA PROGRAMY PRZEDŁOŻONE PRZEZ DANIĘ DNIA 22 MAJA 1995 R., OBEJMUJĄCE: — Obszar zlewiska FISKEBÆK Å, — WSZYSTKIE CZĘŚCI JUTLANDII, południowe i zachodnie obszary zlewisk Storåen, Karup å, Gudenåen oraz Grejs å, — Obszar wszystkich WYSP DUŃSKICH.

2. NIEMCY PROGRAMY PRZEDŁOŻONE PRZEZ NIEMCY DNIA 25 LUTEGO 1999 R. OBEJMUJĄCE: — Strefę w obszarze zlewiska »OBERN NAGOLD«.

3. WŁOCHY 3.1. PROGRAM PRZEDŁOŻONY PRZEZ WŁOCHY W ODNIESIENIU DO AUTONOMICZNEJ PROWINCJI BOLZANO DNIA 6 PAŹDZIERNIKA 2001 R., ZMIENIONY NA PODSTAWIE LISTU Z DNIA 27 MARCA 2003 R., OBEJMUJĄCY:

Strefę w prowincji Bolzano — Strefa obejmuje wszystkie obszary zlewisk w prowincji Bolzano. Strefa obejmuje górną część strefy ZONA VAL D’ADIGE – tj. obszary zlewisk rzeki Adige od jej źródeł w prowincji Bolzano do granicy z prowincją Trento.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2005 NR 291 POZ 33 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L291 - 48 z 20055.11.2005

  Sprostowanie do decyzji Komisji 2005/759/WE z dnia 27 października 2005 r. dotyczącej niektórych środków ochronnych w odniesieniu do wysoce zjadliwej grypy ptaków w niektórych państwach trzecich oraz przemieszczania z państw trzecich ptaków towarzyszących swoim właścicielom (Dz.U. L 285 z 28.10.2005)

 • Dz. U. L291 - 46 z 20055.11.2005

  Decyzja Komisji z dnia 3 listopada 2005 r. zmieniająca decyzję 92/452/EWG w odniesieniu do zespołów pobierania zarodków w Stanach Zjednoczonych Ameryki (notyfikowana jako dokument nr C(2005) 4195) (1)

 • Dz. U. L291 - 45 z 20055.11.2005

  Decyzja Komisji z dnia 3 listopada 2005 r. uchylająca decyzję 2003/136/WE z dnia 27 lutego 2003 r. w sprawie zatwierdzenia planów zwalczania klasycznego pomoru świń u dzikich świń i szczepień interwencyjnych dzikich świń przeciwko klasycznemu pomorowi świń w Luksemburgu (notyfikowana jako dokument nr C(2005) 4193)

 • Dz. U. L291 - 42 z 20055.11.2005

  Decyzja Komisji z dnia 3 listopada 2005 r. w sprawie wprowadzenia do obrotu, zgodnie z dyrektywą 2001/18/WE Parlamentu Europejskiego i Rady, kukurydzy (Zea mays L., linia hodowlana 1507) zmodyfikowanej genetycznie w celu uzyskania odporności na niektóre szkodniki z rzędu Lepidoptera (łuskoskrzydłe) i tolerancji na herbicyd glufosynat amonowy (notyfikowana jako dokument nr C(2005) 4192)

 • Dz. U. L291 - 38 z 20055.11.2005

  Decyzja Komisji z dnia 3 listopada 2005 r. zmieniająca decyzję 93/195/EWG w sprawie warunków zdrowotnych zwierząt i świadectw weterynaryjnych przy powrotnym wwozie zarejestrowanych koni wyścigowych, biorących udział w zawodach i wykorzystywanych w wydarzeniach kulturalnych po wywozie czasowym (notyfikowana jako dokument nr C(2005) 4186) (1)

 • Dz. U. L291 - 24 z 20055.11.2005

  Decyzja Komisji z dnia 27 października 2005 r. ustanawiająca zasady składania zamówień na pomoc żywnościową przez organizacje pozarządowe upoważnione przez Komisję do nabywania i pozyskiwania produktów, jakie mają być dostarczane na podstawie rozporządzenia Rady (WE) nr 1292/96 oraz uchylająca decyzję Komisji z dnia 3 września 1998 r.

 • Dz. U. L291 - 18 z 20055.11.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1812/2005 z dnia 4 listopada 2005 r. zmieniające rozporządzenia (WE) nr 490/2004, 1288/2004, 521/2005 i 833/2005 w odniesieniu do warunków dopuszczenia niektórych dodatków paszowych należących do grup enzymów i mikroorganizmów (1)

 • Dz. U. L291 - 12 z 20055.11.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1811/2005 z dnia 4 listopada 2005 r. w sprawie stałego i tymczasowego dopuszczenia niektórych dodatków paszowych oraz tymczasowego dopuszczenia nowych zastosowań dodatku już dopuszczonego do użycia w paszach (1)

 • Dz. U. L291 - 5 z 20055.11.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1810/2005 z dnia 4 listopada 2005 r. w sprawie nowego dopuszczenia na dziesięć lat dodatku paszowego, stałego dopuszczenia niektórych dodatków paszowych oraz tymczasowego dopuszczenia nowych zastosowań niektórych już dopuszczonych dodatków paszowych (1)

 • Dz. U. L291 - 4 z 20055.11.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1809/2005 z dnia 4 listopada 2005 r. otwierające przetarg na obniżenie opłat przywozowych na przywóz do Portugalii kukurydzy pochodzącej z krajów trzecich

 • Dz. U. L291 - 3 z 20055.11.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1808/2005 z dnia 4 listopada 2005 r. otwierające przetarg na obniżenie opłat przywozowych na przywóz do Hiszpanii kukurydzy pochodzącej z krajów trzecich

 • Dz. U. L291 - 1 z 20055.11.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1807/2005 z dnia 4 listopada 2005 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.