Logowanie

Legislacja ROK 2005 NR 291 POZ 48 - Strona 2

Tytuł:

Sprostowanie do decyzji Komisji 2005/759/WE z dnia 27 października 2005 r. dotyczącej niektórych środków ochronnych w odniesieniu do wysoce zjadliwej grypy ptaków w niektórych państwach trzecich oraz przemieszczania z państw trzecich ptaków towarzyszących swoim właścicielom (Dz.U. L 285 z 28.10.2005)

Data ogłoszenia:2005-11-05


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2005 NR 291 POZ 48 - Strona 2

Strona 2 z 3

(5)

(6)

(2)

(7)

(3)

(1) Dz.U. L 146 z 13.6.2003, str. 1. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 529/2004 (Dz.U. L 94 z 31.3.2004, str. 7). (2) Dz.U. L 278 z 31.10.2000, str. 26. Decyzja ostatnio zmieniona decyzją 2002/279/WE (Dz.U. L 99 z 16.4.2002, str. 17).

(3) Dz.U. L 146 z 14.6.1979, str. 15. Decyzja ostatnio zmieniona decyzją Komisji 2004/372/WE (Dz.U. L 118 z 23.4.2004, str. 45). (4) Dz.U. L 268 z 14.9.1992, str. 54. Dyrektywa ostatnio zmieniona Aktem Przystąpienia z 2003 r. (5) Dz.U. L 268 z 24.9.1991, str. 56. Dyrektywa ostatnio zmieniona Aktem Przystąpienia z 2003 r.

5.11.2005

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 291/49

(8)

Środki przewidziane w niniejszej decyzji są zgodnie z opinią Stałego Komitetu ds. Łańcucha Żywnościowego i Zdrowia Zwierząt,

b) następujące oświadczenie: „Ptaki domowe, zgodnie z art. 2 decyzji 2005/759/WE”. Artykuł 2 Kontrola weterynaryjna 1. Państwa Członkowskie podejmują stosowne działania w celu zapewnienia, że ptaki domowe przemieszczone na terytorium Wspólnoty z państwa trzeciego podlegają kontrolom w zakresie dokumentacji i identyfikacji przeprowadzanym przez właściwe organy w punkcie wjazdu podróżujących na terytorium Wspólnoty. 2. Państwa Członkowskie wyznaczają organy określone w ust. 1, które są odpowiedzialne za przeprowadzanie takich kontroli oraz niezwłocznie informują o tym Komisję. 3. Każde Państwo Członkowskie sporządza wykaz punktów wjazdu, o których mowa w ust. 1 i przekazuje go innym Państwom Członkowskim oraz Komisji. 4. W przypadku, gdy przeprowadzane kontrole wykazują, że zwierzęta nie spełniają wymogów ustanowionych w niniejszej decyzji, stosuje się art. 14, akapit trzeci rozporządzenia (WE) nr 998/2003. Artykuł 3 Niniejsza decyzja nie ma zastosowania do przemieszczania na terytorium Wspólnoty ptaków towarzyszących swoim właścicielom z Andory, Wysp Owczych, Grenlandii, Islandii, Lichtensteinu, Norwegii, San Marino lub Szwajcarii. Artykuł 4 Państwa Członkowskie podejmują natychmiastowe środki w celu zastosowania się do niniejszej decyzji, a następnie podają je do wiadomości publicznej. Państwa Członkowskie niezwłocznie informują o tym Komisję. Artykuł 5 Niniejszą decyzję stosuje się do dnia 30 listopada 2005 r. Artykuł 6 Niniejsza decyzja jest skierowana do Państw Członkowskich.

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1 Przemieszczanie z państw trzecich 1. Państwa Członkowskie zezwalają jedynie na przemieszczanie przesyłek zawierających mniej niż pięć żywych ptaków domowych. Przemieszczanie to jest dozwolone w przypadku, gdy ptaki te pochodzą z państwa członkowskiego OIE należącego do właściwej komisji regionalnej, niewymienionej w załączniku I. 2. Państwa Członkowskie zezwalają jedynie na przemieszczanie przesyłek zawierających mniej niż pięć żywych ptaków domowych. Przemieszczanie to jest dozwolone w przypadku, gdy ptaki te pochodzą z państwa członkowskiego OIE należącego do właściwej komisji regionalnej wymienionej w załączniku I, oraz a) odbyły 30-dniową izolację przedwywozową w miejscu wyjazdu w państwie trzecim wymienionym w decyzji 79/542/EWG, lub b) podlegają 30-dniowej kwarantannie poprzywozowej w Państwie Członkowskim miejsca przeznaczenia w miejscu zatwierdzonym zgodnie z art. 3 ust. 4 decyzji 2000/666/WE, lub c) zostały zaszczepione i przynajmniej jeden raz ponownie zaszczepione w okresie ostatnich 6 miesięcy i nie później niż w okresie 60 dni poprzedzających wysyłkę, szczepionką H5 przeciwko grypie ptaków, zatwierdzoną dla przedmiotowych gatunków, zgodnie z instrukcją producenta, lub d) pozostawały w izolacji co najmniej w okresie 10 dni poprzedzających wywóz i zostały poddane badaniu na występowanie antygenu lub genomu H5N1, zgodnie z zaleceniami rozdziału 2.1.14 Podręcznika Testów Diagnostycznych i Szczepionek dla Zwierząt Lądowych przeprowadzonemu na próbce pobranej nie wcześniej, niż trzeciego dnia izolacji. 3. Zgodność z wymogami ust. 1 i 2 poświadcza urzędowy lekarz weterynarii, natomiast w przypadku wymogów ust. 2 lit. b) poświadczenie to wystawiane jest na podstawie deklaracji właściciela z państwa trzeciego wysyłki, sporządzonej zgodnie ze wzorem świadectwa przedstawionym w załączniku II. 4. Do świadectwa weterynaryjnego dołącza się:

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2005 NR 291 POZ 48 - Strona 2 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L291 - 46 z 20055.11.2005

  Decyzja Komisji z dnia 3 listopada 2005 r. zmieniająca decyzję 92/452/EWG w odniesieniu do zespołów pobierania zarodków w Stanach Zjednoczonych Ameryki (notyfikowana jako dokument nr C(2005) 4195) (1)

 • Dz. U. L291 - 45 z 20055.11.2005

  Decyzja Komisji z dnia 3 listopada 2005 r. uchylająca decyzję 2003/136/WE z dnia 27 lutego 2003 r. w sprawie zatwierdzenia planów zwalczania klasycznego pomoru świń u dzikich świń i szczepień interwencyjnych dzikich świń przeciwko klasycznemu pomorowi świń w Luksemburgu (notyfikowana jako dokument nr C(2005) 4193)

 • Dz. U. L291 - 42 z 20055.11.2005

  Decyzja Komisji z dnia 3 listopada 2005 r. w sprawie wprowadzenia do obrotu, zgodnie z dyrektywą 2001/18/WE Parlamentu Europejskiego i Rady, kukurydzy (Zea mays L., linia hodowlana 1507) zmodyfikowanej genetycznie w celu uzyskania odporności na niektóre szkodniki z rzędu Lepidoptera (łuskoskrzydłe) i tolerancji na herbicyd glufosynat amonowy (notyfikowana jako dokument nr C(2005) 4192)

 • Dz. U. L291 - 38 z 20055.11.2005

  Decyzja Komisji z dnia 3 listopada 2005 r. zmieniająca decyzję 93/195/EWG w sprawie warunków zdrowotnych zwierząt i świadectw weterynaryjnych przy powrotnym wwozie zarejestrowanych koni wyścigowych, biorących udział w zawodach i wykorzystywanych w wydarzeniach kulturalnych po wywozie czasowym (notyfikowana jako dokument nr C(2005) 4186) (1)

 • Dz. U. L291 - 33 z 20055.11.2005

  Decyzja Komisji z dnia 3 listopada 2005 r. zmieniająca załączniki I i II do decyzji 2003/634/WE zatwierdzającej programy w celu uzyskania statusu zatwierdzonych stref i zatwierdzonych hodowli w strefach niezatwierdzonych w odniesieniu do wirusowej posocznicy krwotocznej (VHS) i zakaźnej martwicy układu krwiotwórczego ryb łososiowatych (IHN) (notyfikowana jako dokument nr C(2005) 4185) (1)

 • Dz. U. L291 - 24 z 20055.11.2005

  Decyzja Komisji z dnia 27 października 2005 r. ustanawiająca zasady składania zamówień na pomoc żywnościową przez organizacje pozarządowe upoważnione przez Komisję do nabywania i pozyskiwania produktów, jakie mają być dostarczane na podstawie rozporządzenia Rady (WE) nr 1292/96 oraz uchylająca decyzję Komisji z dnia 3 września 1998 r.

 • Dz. U. L291 - 18 z 20055.11.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1812/2005 z dnia 4 listopada 2005 r. zmieniające rozporządzenia (WE) nr 490/2004, 1288/2004, 521/2005 i 833/2005 w odniesieniu do warunków dopuszczenia niektórych dodatków paszowych należących do grup enzymów i mikroorganizmów (1)

 • Dz. U. L291 - 12 z 20055.11.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1811/2005 z dnia 4 listopada 2005 r. w sprawie stałego i tymczasowego dopuszczenia niektórych dodatków paszowych oraz tymczasowego dopuszczenia nowych zastosowań dodatku już dopuszczonego do użycia w paszach (1)

 • Dz. U. L291 - 5 z 20055.11.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1810/2005 z dnia 4 listopada 2005 r. w sprawie nowego dopuszczenia na dziesięć lat dodatku paszowego, stałego dopuszczenia niektórych dodatków paszowych oraz tymczasowego dopuszczenia nowych zastosowań niektórych już dopuszczonych dodatków paszowych (1)

 • Dz. U. L291 - 4 z 20055.11.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1809/2005 z dnia 4 listopada 2005 r. otwierające przetarg na obniżenie opłat przywozowych na przywóz do Portugalii kukurydzy pochodzącej z krajów trzecich

 • Dz. U. L291 - 3 z 20055.11.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1808/2005 z dnia 4 listopada 2005 r. otwierające przetarg na obniżenie opłat przywozowych na przywóz do Hiszpanii kukurydzy pochodzącej z krajów trzecich

 • Dz. U. L291 - 1 z 20055.11.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1807/2005 z dnia 4 listopada 2005 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.