Logowanie

Legislacja ROK 2005 NR 292 POZ 11

Tytuł:

Decyzja Komisji z 4 listopada 2005 r. zmieniająca decyzję 2002/499/WE upoważniającą do ustanowienia odstępstw od niektórych przepisów dyrektywy Rady 2000/29/WE w odniesieniu do naturalnie lub sztucznie skarłowaciałych roślin Chamaecyparis Spach, Juniperus L. i Pinus L., pochodzących z Republiki Korei (notyfikowana jako dokument nr C(2005) 4235)

Data ogłoszenia:2005-11-08


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2005 NR 292 POZ 11

8.11.2005

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 292/11

KOMISJA

DECYZJA KOMISJI z 4 listopada 2005 r. zmieniająca decyzję 2002/499/WE upoważniającą do ustanowienia odstępstw od niektórych przepisów dyrektywy Rady 2000/29/WE w odniesieniu do naturalnie lub sztucznie skarłowaciałych roślin Chamaecyparis Spach, Juniperus L. i Pinus L., pochodzących z Republiki Korei (notyfikowana jako dokument nr C(2005) 4235) (2005/775/WE)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH, (4)

W związku z tym, że sytuacja uzasadniająca to odstępstwo pozostaje bez zmian, należy zezwolić na dalsze stosowanie odstępstwa.

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

(5)

Należy zatem 2002/499/WE.

odpowiednio

zmienić

decyzję

uwzględniając dyrektywę Rady 2000/29/WE z dnia 8 maja 2000 r. w sprawie środków ochronnych przed wprowadzaniem do Wspólnoty organizmów szkodliwych dla roślin lub produktów roślinnych i przed ich rozprzestrzenianiem się we Wspólnocie (1), w szczególności jej art. 15 ust. 1,

(6)

Środki przewidziane w niniejszej decyzji są zgodne z opinią Stałego Komitetu ds. Zdrowia Roślin,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

a także mając na uwadze, co następuje:

Artykuł 1 W decyzji 2002/499/WE wprowadza się następujące zmiany:

(1)

Na mocy dyrektywy 2000/29/WE rośliny Chamaecyparis Spach, Juniperus L. i Pinus L., inne niż owoce i nasiona, pochodzące z krajów pozaeuropejskich, zasadniczo nie mogą być wprowadzane do Wspólnoty. Jednakże dyrektywa 2000/29/WE dopuszcza odstępstwa od tej zasady pod warunkiem ustalenia, że nie zachodzi ryzyko wprowadzenia organizmów szkodliwych.

1) artykuł 2 otrzymuje brzmienie:

„Artykuł 2 Państwa Członkowskie przedstawią Komisji oraz pozostałym Państwom Członkowskim, do dnia 1 sierpnia każdego roku, w okresie od 2005 r. do 2008 r., informacje na temat ilości przywożonych na mocy niniejszej decyzji w ciągu roku poprzedzającego ten termin oraz szczegółowe sprawozdanie techniczne z badań i/lub testów przeprowadzonych na tych roślinach w okresie kwarantanny, określonym w pkt 10 Załącznika.

(2)

Decyzja Komisji 2002/499/WE (2) przewiduje odstępstwo w przypadku przywozu roślin Chamaecyparis Spach, Juniperus L. i Pinus L., innych niż owoce i nasiona, pochodzących z Republiki Korei, z zastrzeżeniem szczególnych warunków.

(3)

Zjednoczone Królestwo wystąpiło o przedłużenie okresu stosowania tego odstępstwa.

(1) Dz.U. L 169 z 10.7.2000, str. 1. Dyrektywa ostatnio zmieniona dyrektywą Komisji 2005/16/WE (Dz.U. L 57 z 3.3.2005, str. 19). (2) Dz.U. L 168 z 27.6.2002, str. 53.

Każde Państwo Członkowskie, inne niż państwo przywozu, do którego rośliny te są wprowadzane, również przedstawi Komisji oraz pozostałym Państwom Członkowskim, do dnia 1 sierpnia każdego roku, w okresie od 2005 r. do 2008 r., szczegółowe sprawozdanie techniczne z badań i/lub testów przeprowadzonych na tych roślinach, wprowadzonych w ciągu roku poprzedzającego ten termin w okresie kwarantanny, określonym w pkt 10 Załącznika.”;

L 292/12

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

8.11.2005

2) artykuł 4 otrzymuje brzmienie: „Artykuł 4 Państwa Członkowskie mogą stosować odstępstwa wspomniane w art. 1 w stosunku do roślin przywożonych do Wspólnoty w następujących okresach:

Rośliny

Okres

Chamaecyparis: Juniperus: Pinus:

1.6.2004–31.12.2007 1.11.2004–31.3.2005, 1.11.2005–31.3.2006 oraz 1.11.2006–31.3.2007 1.6.2004–31.12.2007”;

3) w drugim zdaniu pkt 3 Załącznika wyrażenie „2004 r.” zastępuje się wyrażeniem „każdego roku”. Artykuł 2 Niniejsza decyzja skierowana jest do Państw Członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 4 listopada 2005 r. W imieniu Komisji

Markos KYPRIANOU

Członek Komisji

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2005 NR 292 POZ 11 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L292 - 13 z 20058.11.2005

  Wspólne działanie Rady 2005/776/WPZiB z dnia 7 listopada 2005 r. Specjalnego Przedstawiciela Unii Europejskiej ds. Mołdowy

 • Dz. U. L292 - 10 z 20058.11.2005

  Informacja dotycząca wejścia w życie Układu Eurośródziemnomorskiego ustanawiającego stowarzyszenie między Wspólnotą Europejską i jej Państwami Członkowskimi a Algierską Republiką Ludowo-Demokratyczną

 • Dz. U. L292 - 8 z 20058.11.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1817/2005 z dnia 7 listopada 2005 r. ustalające wspólnotowe ceny producenta i wspólnotowe ceny przywozu dla goździków i róż w zastosowaniu systemu przywozu niektórych produktów uprawy roślin kwiatowych pochodzących z Jordanii

 • Dz. U. L292 - 5 z 20058.11.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1816/2005 z dnia 7 listopada 2005 r. zmieniające należności przywozowe w sektorze zbóż stosowane od dnia 8 listopada 2005 r.

 • Dz. U. L292 - 4 z 20058.11.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1815/2005 z dnia 7 listopada 2005 r. zmieniające rozporządzenie (EWG) nr 2742/90 ustanawiające szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (EWG) nr 2204/90

 • Dz. U. L292 - 3 z 20058.11.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1814/2005 z dnia 7 listopada 2005 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 580/2004 ustalające procedurę przetargową dla refundacji wywozowych do niektórych przetworów mlecznych

 • Dz. U. L292 - 1 z 20058.11.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1813/2005 z dnia 7 listopada 2005 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.