Logowanie

Legislacja ROK 2005 NR 292 POZ 13

Tytuł:

Wspólne działanie Rady 2005/776/WPZiB z dnia 7 listopada 2005 r. Specjalnego Przedstawiciela Unii Europejskiej ds. Mołdowy

Data ogłoszenia:2005-11-08


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2005 NR 292 POZ 13

8.11.2005

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 292/13

(Akty przyjęte na mocy Tytułu V Traktatu o Unii Europejskiej)

WSPÓLNE DZIAŁANIE RADY 2005/776/WPZiB z dnia 7 listopada 2005 r. Specjalnego Przedstawiciela Unii Europejskiej ds. Mołdowy

RADA UNII EUROPEJSKIEJ, PRZYJMUJE NINIEJSZE WSPÓLNE DZIAŁANIE:

uwzględniając Traktat o Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 14, art. 18 ust. 5 i art. 23 ust. 2,

Artykuł 1 We wspólnym działaniu 2005/265/WPZiB niniejszym wprowadza się następujące zmiany:

a także mając na uwadze, co następuje:

a) w art. 2 ust. 1 dodaje się literę w brzmieniu:

(1)

W dniu 23 marca 2005 r. Rada przyjęła wspólne działanie 2005/265/WPZiB (1), w którym mianowano pana Adriaana JACOBOVITSA de SZEGEDA Specjalnym Przedstawicielem Unii Europejskiej (SPUE) ds. Mołdowy.

„g) podniesienie skuteczności kontroli granicznych i celnych oraz działań związanych z nadzorem granicznym w Mołdowie i Ukrainie wzdłuż ich wspólnej granicy, ze szczególnym uwzględnieniem odcinka naddnieprzańskiego, poprzez Misję Graniczną UE.”;

(2)

W dniu 28 lipca 2005 r. Rada przyjęła wspólne działanie 2005/584/WPZiB (2) przedłużające mandat SPUE do dnia 28 lutego 2006 r.

b) w art. 3 dodaje się literę w brzmieniu:

„e) przy pomocy zespołu wsparcia kierowanego przez wyższego doradcę politycznego przy SPUE:

(3)

W dniu 2 czerwca 2005 r. prezydent Mołdowy Vladimir Woronin i prezydent Ukrainy Wiktor Juszczenko wysłali wspólny list, w którym, między innymi, zwracają się do Unii Europejskiej z prośbą o zbadanie możliwości udzielenia wsparcia w ustanowieniu międzynarodowej kontroli celnej na naddniestrzańskim odcinku granicy państwowej między Mołdową a Ukrainą oraz przy stworzeniu skutecznego międzynarodowego mechanizmu kontroli na tym odcinku granicy.

i) zapewnienie politycznego przeglądu rozwoju wydarzeń i działań związanych z granicą państwową między Mołdową a Ukrainą;

ii) analizowanie politycznego zaangażowania Mołdowy i Ukrainy w poprawę zarządzania granicą;

(4)

W dniu 20 września 2005 r. Komitet Polityczny i Bezpieczeństwa wyraził zgodę na ustanowienie Misji Granicznej UE dla Mołdowy i Ukrainy, między innymi przez wzmocnienie zespołu SPUE ds. Mołdowy.

iii) wspieranie współpracy w kwestiach dotyczących granicy między stroną mołdawską a ukraińską, także w celu stworzenia warunków wstępnych dla rozwiązania konfliktu naddnieprzańskiego.”;

(5)

Zważywszy na nowe zadania SPUE ds. Mołdowy związane z Misją Graniczną UE dla Mołdowy i Ukrainy, jego mandat powinien zostać odpowiednio zmieniony,

c) w art. 5 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

Dz.U. L 81 z 30.3.2005, str. 50. (2) Dz.U. L 199 z 29.7.2005, str. 95.

(1)

„1. Kwota referencyjna przewidziana na pokrycie wydatków związanych z mandatem SPUE wynosi 430 000 EUR.”;

L 292/14

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

8.11.2005

d) w art. 8 jedyny ustęp otrzymuje oznaczenie ust. 1 oraz dodaje się nowy ustęp w brzmieniu: „2. Rada i Komisja zapewniają, zgodnie ze swoimi odpowiednimi kompetencjami, spójność pomiędzy wdrożeniem niniejszego wspólnego działania a innymi zewnętrznymi działaniami Wspólnoty, zgodnie z art. 3 akapit drugi Traktatu. Rada i Komisja współpracują na rzecz osiągnięcia tego celu.”;

Artykuł 2 Niniejsze wspólne działanie wchodzi w życie z dniem 1 grudnia 2005 r. Artykuł 3 Niniejsze wspólne działanie zostaje opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Sporządzono w Brukseli, dnia 7 listopada 2005 r. e) w art. 10 akapit drugi otrzymuje brzmienie: W imieniu Rady „Niniejsze wspólne działanie obowiązuje do dnia 28 lutego 2006 r.”.

J. STRAW

Przewodniczący

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2005 NR 292 POZ 13 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L292 - 11 z 20058.11.2005

  Decyzja Komisji z 4 listopada 2005 r. zmieniająca decyzję 2002/499/WE upoważniającą do ustanowienia odstępstw od niektórych przepisów dyrektywy Rady 2000/29/WE w odniesieniu do naturalnie lub sztucznie skarłowaciałych roślin Chamaecyparis Spach, Juniperus L. i Pinus L., pochodzących z Republiki Korei (notyfikowana jako dokument nr C(2005) 4235)

 • Dz. U. L292 - 10 z 20058.11.2005

  Informacja dotycząca wejścia w życie Układu Eurośródziemnomorskiego ustanawiającego stowarzyszenie między Wspólnotą Europejską i jej Państwami Członkowskimi a Algierską Republiką Ludowo-Demokratyczną

 • Dz. U. L292 - 8 z 20058.11.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1817/2005 z dnia 7 listopada 2005 r. ustalające wspólnotowe ceny producenta i wspólnotowe ceny przywozu dla goździków i róż w zastosowaniu systemu przywozu niektórych produktów uprawy roślin kwiatowych pochodzących z Jordanii

 • Dz. U. L292 - 5 z 20058.11.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1816/2005 z dnia 7 listopada 2005 r. zmieniające należności przywozowe w sektorze zbóż stosowane od dnia 8 listopada 2005 r.

 • Dz. U. L292 - 4 z 20058.11.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1815/2005 z dnia 7 listopada 2005 r. zmieniające rozporządzenie (EWG) nr 2742/90 ustanawiające szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (EWG) nr 2204/90

 • Dz. U. L292 - 3 z 20058.11.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1814/2005 z dnia 7 listopada 2005 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 580/2004 ustalające procedurę przetargową dla refundacji wywozowych do niektórych przetworów mlecznych

 • Dz. U. L292 - 1 z 20058.11.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1813/2005 z dnia 7 listopada 2005 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.