Logowanie

Legislacja ROK 2005 NR 292 POZ 4

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1815/2005 z dnia 7 listopada 2005 r. zmieniające rozporządzenie (EWG) nr 2742/90 ustanawiające szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (EWG) nr 2204/90

Data ogłoszenia:2005-11-08


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2005 NR 292 POZ 4

L 292/4

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

8.11.2005

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 1815/2005 z dnia 7 listopada 2005 r. zmieniające rozporządzenie (EWG) nr 2742/90 ustanawiające szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (EWG) nr 2204/90

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH, (3)

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, uwzględniając rozporządzenie Rady (EWG) nr 2204/90 z dnia 24 lipca 1990 r. ustanawiające dodatkowe ogólne zasady w sprawie wspólnej organizacji rynku mleka i przetworów mlecznych w odniesieniu do sera (1), w szczególności jego art. 3 ust. 3 akapit drugi, a także mając na uwadze, co następuje:

(1) (4)

Ceny rynkowe w drugim kwartale 2005 r. wynoszą 200 EUR za 100 kg odtłuszczonego mleka w proszku oraz 580 EUR za 100 kg kazein i kazeinianów. Należy zatem odpowiednio zmienić rozporządzenie (EWG) nr 2742/90. Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Komitetu Zarządzającego ds. Mleka i Przetworów Mlecznych,

(5)

Artykuł 3 ust. 3 akapit pierwszy rozporządzenia (EWG) nr 2204/90 przewiduje kary nakładane przez Wspólnotę za stosowanie bez zezwolenia kazein i kazeinianów do produkcji sera. Kara jest równa 110 % różnicy pomiędzy wartością mleka odtłuszczonego potrzebnego do wyprodukowania 100 kg kazein i kazeinanów, wynikającej z ceny rynkowej odtłuszczonego mleka w proszku, z jednej strony, a kazein i kazeinianów – z drugiej. Artykuł 4 ust. 1 rozporządzenia Komisji (EWG) nr 2742/90 (2) ustala sumę należną za ilości kazein i/lub kazeinianów użytych bez zezwolenia do produkcji sera na kwotę 65 EUR za 100 kg, uwzględniając ceny rynkowe kazein i kazeinianów w ostatnim kwartale 2001 r. Sumę tę należy obniżyć, uwzględniając cenę rynkową odtłuszczonego mleka w proszku oraz cenę rynkową kazein i kazeinianów w drugim kwartale 2005 r.

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1 Artykuł 4 ust. 1 rozporządzenia (EWG) nr 2742/90 otrzymuje brzmienie:

(2)

„1. Zgodnie z art. 3 ust. 3 rozporządzenia (EWG) nr 2204/90 suma należna wynosi 22 EUR za 100 kg kazein i/lub kazeinianów.”. Artykuł 2 Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie piątego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Wspólnot Europejskich.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich Państwach Członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 7 listopada 2005 r. W imieniu Komisji

Mariann FISCHER BOEL

Członek Komisji

(1) Dz.U. L 201 z 31.7.1990, str. 7. Rozporządzenie zmienione rozporządzeniem (WE) nr 2583/2001 (Dz.U. L 345 z 29.12.2001, str. 6). (2) Dz.U. L 264 z 27.9.1990, str. 20. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 265/2002 (Dz.U. L 43 z 14.2.2002, str. 13.)

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2005 NR 292 POZ 4 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L292 - 13 z 20058.11.2005

  Wspólne działanie Rady 2005/776/WPZiB z dnia 7 listopada 2005 r. Specjalnego Przedstawiciela Unii Europejskiej ds. Mołdowy

 • Dz. U. L292 - 11 z 20058.11.2005

  Decyzja Komisji z 4 listopada 2005 r. zmieniająca decyzję 2002/499/WE upoważniającą do ustanowienia odstępstw od niektórych przepisów dyrektywy Rady 2000/29/WE w odniesieniu do naturalnie lub sztucznie skarłowaciałych roślin Chamaecyparis Spach, Juniperus L. i Pinus L., pochodzących z Republiki Korei (notyfikowana jako dokument nr C(2005) 4235)

 • Dz. U. L292 - 10 z 20058.11.2005

  Informacja dotycząca wejścia w życie Układu Eurośródziemnomorskiego ustanawiającego stowarzyszenie między Wspólnotą Europejską i jej Państwami Członkowskimi a Algierską Republiką Ludowo-Demokratyczną

 • Dz. U. L292 - 8 z 20058.11.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1817/2005 z dnia 7 listopada 2005 r. ustalające wspólnotowe ceny producenta i wspólnotowe ceny przywozu dla goździków i róż w zastosowaniu systemu przywozu niektórych produktów uprawy roślin kwiatowych pochodzących z Jordanii

 • Dz. U. L292 - 5 z 20058.11.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1816/2005 z dnia 7 listopada 2005 r. zmieniające należności przywozowe w sektorze zbóż stosowane od dnia 8 listopada 2005 r.

 • Dz. U. L292 - 3 z 20058.11.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1814/2005 z dnia 7 listopada 2005 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 580/2004 ustalające procedurę przetargową dla refundacji wywozowych do niektórych przetworów mlecznych

 • Dz. U. L292 - 1 z 20058.11.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1813/2005 z dnia 7 listopada 2005 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.