Logowanie

Legislacja ROK 2005 NR 293 POZ 11

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1822/2005 z dnia 8 listopada 2005 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 466/2001 w odniesieniu do azotanów w niektórych warzywach (1)

Data ogłoszenia:2005-11-09


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2005 NR 293 POZ 11

Strona 1 z 2
9.11.2005

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 293/11

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 1822/2005 z dnia 8 listopada 2005 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 466/2001 w odniesieniu do azotanów w niektórych warzywach

(Tekst mający znaczenie dla EOG) KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, uwzględniając rozporządzenie Rady (EWG) nr 315/93 z dnia 8 lutego 1993 r. ustanawiające procedury Wspólnoty w odniesieniu do substancji skażających w żywności (1), w szczególności jego art. 2 ust. 3, po konsultacji z Komitetem Naukowym ds. Żywności, a także mając na uwadze, co następuje:

(1) (6)

wadzania na rynek świeżej sałaty i świeżego szpinaku, w których przekroczony został najwyższy dopuszczalny poziom azotanów, jednak wyłącznie na terytorium tych krajów i wyłącznie do krajowego spożycia. Azotany są obecne w innych warzywach, w niektórych przypadkach w dużych ilościach. Aby uzyskać dane do przyszłych dyskusji na temat strategii zarządzania ryzykiem dotyczącym azotanów w warzywach w dłuższym okresie, Państwa Członkowskie powinny monitorować poziom azotanów w warzywach i zmierzać do ograniczenia go tam, gdzie jest to wykonalne, w szczególności przez stosowanie ulepszonych kodeksów dobrej praktyki rolniczej. Zaktualizowana naukowa ocena zagrożeń przedstawiona przez Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności przyczyniłaby się do wyjaśnienia ryzyka, jakie stwarzają azotany w warzywach. Najwyższe dopuszczalne poziomy określone w rozporządzeniu (WE) nr 466/2001 zostałby poddane przeglądowi z uwzględnieniem informacji uzyskanych w wyniku wymienionych wyżej działań. Należy zatem odpowiednio zmienić rozporządzenie (WE) nr 466/2001. Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Stałego Komitetu ds. Łańcucha Żywnościowego i Zdrowia Zwierząt,

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 466/2001 z dnia 8 marca 2001 r. ustalające najwyższe dopuszczalne poziomy dla niektórych zanieczyszczeń w środkach spożywczych (2), zmienione rozporządzeniem (WE) nr 563/2002 (3), w szczególności ustanawia szczegółowe środki dotyczące poziomu azotanów w sałacie i szpinaku oraz okresy przejściowe, w czasie których sałata i szpinak zawierające azotany w ilościach przekraczających dopuszczalne poziomy mogą być wprowadzane do obrotu na terytorium danego kraju. Mimo postępów w stosowaniu dobrej praktyki rolniczej wyniki monitorowania przedstawiane przez Państwa Członkowskie wskazują, że nadal występują problemy z przestrzeganiem najwyższego dopuszczalnego poziomu azotanów w sałacie i szpinaku. Wiele przypadków przekroczenia najwyższego dopuszczalnego poziomu azotanów w świeżym szpinaku ma miejsce w październiku. Okres letni dla szpinaku obejmuje obecnie październik, natomiast w przypadku sałaty październik należy do okresu zimowego. Dla zapewnienia spójności w przypadku świeżego szpinaku październik powinien należeć do okresu zimowego. W regionach, w których występują trudności z utrzymaniem zawartości azotanów w świeżej sałacie i świeżym szpinaku poniżej najwyższego dopuszczalnego poziomu, np. z powodu mniejszej dziennej ilości światła słonecznego, niektóre Państwa Członkowskie wystąpiły z wnioskami o odstępstwa i przedstawiły dostateczne informacje wskazujące, że trwają badania, które mają pomóc w ograniczeniu poziomu azotanów w przyszłości. Do czasu osiągnięcia dalszych postępów w stosowaniu dobrej praktyki rolniczej należy upoważnić te Państwa Członkowskie na ograniczony okres do dalszego wpro-

(7)

(2)

(8)

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE: (3)

Artykuł 1 W rozporządzeniu (WE) nr 466/2001 wprowadza się następujące zmiany: 1) skreśla się art. 3; 2) dodaje się art. 3a w następującym brzmieniu: „Artykuł 3a Państwa Członkowskie monitorują poziom azotanów w warzywach zawierających znaczne ilości tych związków, w szczególności w zielonych warzywach liściastych, i przekazują wyniki Komisji do dnia 30 czerwca każdego roku.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2005 NR 293 POZ 11 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L293 - 28 z 20059.11.2005

  Decyzja Komisji z dnia 8 listopada 2005 r. dotycząca środków ochrony zdrowia zwierząt przed chorobą pęcherzykową świń we Włoszech (notyfikowana jako dokument nr C(2005) 4273) (1)

 • Dz. U. L293 - 26 z 20059.11.2005

  Decyzja Komisji z dnia 28 października 2005 r. uznająca zasadniczo kompletność dokumentacji przedłożonej do szczegółowego badania w celu ewentualnego włączenia aminopiralidu i fluopikolidu do załącznika I dyrektywy Rady 91/414/EWG (notyfikowana jako dokument nr C(2004) 4535) (1)

 • Dz. U. L293 - 23 z 20059.11.2005

  Decyzja Komisji z dnia 13 października 2005 r. zmieniająca decyzję Komisji 2005/180/WE upoważniającą Państwa Członkowskie zgodnie z dyrektywą 96/49/WE do przyjęcia niektórych odstępstw w odniesieniu do kolejowego transportu towarów niebezpiecznych (notyfikowana jako dokument nr C(2005) 3555) (1)

 • Dz. U. L293 - 14 z 20059.11.2005

  Dyrektywa Komisji 2005/76/WE z dnia 8 listopada 2005 r. zmieniająca dyrektywy Rady 90/642/EWG i 86/362/EWG odnośnie do ustalonych w nich najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości kresoksymu metylowego, cyromazyny, bifentryny, metalaksylu i azoksystrobiny (1)

 • Dz. U. L293 - 10 z 20059.11.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1821/2005 z dnia 8 listopada 2005 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1653/2004 w odniesieniu do stanowiska księgowego agencji wykonawczych

 • Dz. U. L293 - 8 z 20059.11.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1820/2005 z dnia 8 listopada 2005 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1623/2000 ustanawiające szczegółowe zasady wykonywania rozporządzenia (WE) nr 1493/1999 w sprawie wspólnej organizacji rynku wina w odniesieniu do mechanizmów rynkowych

 • Dz. U. L293 - 3 z 20059.11.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1819/2005 z dnia 8 listopada 2005 r. przyjmujące plan podziału pomiędzy Państwa Członkowskie zasobów zapisanych na rok budżetowy 2006, przeznaczonych na dostawy żywności z zapasów interwencyjnych do wykorzystania przez osoby najbardziej poszkodowane we Wspólnocie

 • Dz. U. L293 - 1 z 20059.11.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1818/2005 z dnia 8 listopada 2005 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.