Logowanie

Legislacja ROK 2005 NR 293 POZ 23

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 13 października 2005 r. zmieniająca decyzję Komisji 2005/180/WE upoważniającą Państwa Członkowskie zgodnie z dyrektywą 96/49/WE do przyjęcia niektórych odstępstw w odniesieniu do kolejowego transportu towarów niebezpiecznych (notyfikowana jako dokument nr C(2005) 3555) (1)

Data ogłoszenia:2005-11-09


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2005 NR 293 POZ 23

Strona 1 z 2
9.11.2005

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 293/23

II

(Akty, których publikacja nie jest obowiązkowa)

KOMISJA

DECYZJA KOMISJI z dnia 13 października 2005 r. zmieniająca decyzję Komisji 2005/180/WE upoważniającą Państwa Członkowskie zgodnie z dyrektywą 96/49/WE do przyjęcia niektórych odstępstw w odniesieniu do kolejowego transportu towarów niebezpiecznych (notyfikowana jako dokument nr C(2005) 3555)

(Jedynie tekst w języku angielskim jest autentyczny) (Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2005/777/WE)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH, (3)

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając dyrektywę Rady 96/49/WE z dnia 23 lipca 1996 r. w sprawie zbliżania ustawodawstw Państw Członkowskich w zakresie kolejowego transportu towarów niebezpiecznych (1), w szczególności jej art. 6 ust. 9,

(4)

Niektóre Państwa Członkowskie powiadomiły Komisję do dnia 31 grudnia 2003 r. o chęci przyjęcia odstępstw od dyrektywy 96/49/WE. Decyzją 2005/180/WE z dnia 4 marca 2005 r. upoważniającą Państwa Członkowskie zgodnie z dyrektywą 96/49/WE do przyjęcia niektórych odstępstw w odniesieniu do kolejowego transportu towarów niebezpiecznych (3) Komisja upoważniła Państwa Członkowskie do przyjęcia odstępstw wymienionych w załącznikach I i II do tej decyzji. Dyrektywa Komisji 2004/89/WE (4) wprowadziła zmiany do Załącznika do dyrektywy 96/49/WE. Zgodnie z dyrektywą 2004/89/WE Państwa Członkowskie miały obowiązek wprowadzenia w życie ustawodawstwa krajowego najpóźniej do dnia 1 października 2004 r. Data ostatniego zastosowania, o której mowa w art. 6 ust. 9 dyrektywy 96/49, to dzień 30 września 2004 r. W terminie do 31 grudnia 2004 r. Zjednoczone Królestwo poinformowało Komisję o chęci wprowadzenia zmian do stosowanych przez siebie odstępstw w załączniku I do decyzji 2005/180/WE. Komisja zbadała powiadomienia w celu stwierdzenia zgodności z warunkami ustalonymi w art. 6 ust. 9 dyrektywy 96/49/WE i je zatwierdziła. Zainteresowane Państwo Członkowskie powinno zatem zostać upoważnione do przyjęcia omawianych odstępstw. Konieczne jest zatem wprowadzenie zmian do załącznika I do dyrektywy 2005/180/WE.

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Zgodnie z art. 6 ust. 9 dyrektywy 96/49/WE Państwa Członkowskie powinny z wyprzedzeniem powiadamiać Komisję o swoich odstępstwach, po raz pierwszy najpóźniej do dnia 31 grudnia 2002 r. lub w terminie dwóch lat od ostatniej daty zastosowania zmienionych wersji Załącznika do tej dyrektywy.

(5)

(2)

Dyrektywa Komisji 2003/29/WE (2) wprowadziła zmiany do Załącznika do dyrektywy 96/49/WE. Zgodnie z dyrektywą 2003/29/WE Państwa Członkowskie miały obowiązek wprowadzenia w życie ustawodawstwa krajowego najpóźniej do dnia 1 lipca 2003 r. Data ostatniego zastosowania, o której mowa w art. 6 ust. 9 dyrektywy 96/49, to dzień 30 czerwca 2003 r.

(6)

Dz.U. L 235 z 17.9.1996, str. 25. Dyrektywa ostatnio zmieniona dyrektywą (WE) nr 2004/110/WE (Dz.U. L 365 z 10.12.2004, str. 24). (2) Dz.U. L 90 z 8.4.2003, str. 47.

(1)

(3) Dz.U. L 61 z 8.3.2005, str. 41. (4) Dz.U. L 293 z 16.9.2004, str. 14.

L 293/24

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

9.11.2005

(7)

Środki przewidziane w niniejszej decyzji są zgodne z opinią Komitetu ds. Transportu Towarów Niebezpiecznych, ustanowionego na podstawie art. 9 dyrektywy Rady 94/55/WE (1),

Artykuł 2 Niniejsza decyzja skierowana jest do Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej.

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1 W decyzji 2005/180/WE wprowadza się następujące zmiany: w załączniku I wprowadza się zmiany dotyczące odstępstw wymienionych w załączniku do niniejszej decyzji.

Sporządzono w Brukseli, dnia 13 października 2005 r. W imieniu Komisji

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2005 NR 293 POZ 23 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L293 - 28 z 20059.11.2005

  Decyzja Komisji z dnia 8 listopada 2005 r. dotycząca środków ochrony zdrowia zwierząt przed chorobą pęcherzykową świń we Włoszech (notyfikowana jako dokument nr C(2005) 4273) (1)

 • Dz. U. L293 - 26 z 20059.11.2005

  Decyzja Komisji z dnia 28 października 2005 r. uznająca zasadniczo kompletność dokumentacji przedłożonej do szczegółowego badania w celu ewentualnego włączenia aminopiralidu i fluopikolidu do załącznika I dyrektywy Rady 91/414/EWG (notyfikowana jako dokument nr C(2004) 4535) (1)

 • Dz. U. L293 - 14 z 20059.11.2005

  Dyrektywa Komisji 2005/76/WE z dnia 8 listopada 2005 r. zmieniająca dyrektywy Rady 90/642/EWG i 86/362/EWG odnośnie do ustalonych w nich najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości kresoksymu metylowego, cyromazyny, bifentryny, metalaksylu i azoksystrobiny (1)

 • Dz. U. L293 - 11 z 20059.11.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1822/2005 z dnia 8 listopada 2005 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 466/2001 w odniesieniu do azotanów w niektórych warzywach (1)

 • Dz. U. L293 - 10 z 20059.11.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1821/2005 z dnia 8 listopada 2005 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1653/2004 w odniesieniu do stanowiska księgowego agencji wykonawczych

 • Dz. U. L293 - 8 z 20059.11.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1820/2005 z dnia 8 listopada 2005 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1623/2000 ustanawiające szczegółowe zasady wykonywania rozporządzenia (WE) nr 1493/1999 w sprawie wspólnej organizacji rynku wina w odniesieniu do mechanizmów rynkowych

 • Dz. U. L293 - 3 z 20059.11.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1819/2005 z dnia 8 listopada 2005 r. przyjmujące plan podziału pomiędzy Państwa Członkowskie zasobów zapisanych na rok budżetowy 2006, przeznaczonych na dostawy żywności z zapasów interwencyjnych do wykorzystania przez osoby najbardziej poszkodowane we Wspólnocie

 • Dz. U. L293 - 1 z 20059.11.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1818/2005 z dnia 8 listopada 2005 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.