Logowanie

Legislacja ROK 2005 NR 293 POZ 26

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 28 października 2005 r. uznająca zasadniczo kompletność dokumentacji przedłożonej do szczegółowego badania w celu ewentualnego włączenia aminopiralidu i fluopikolidu do załącznika I dyrektywy Rady 91/414/EWG (notyfikowana jako dokument nr C(2004) 4535) (1)

Data ogłoszenia:2005-11-09


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2005 NR 293 POZ 26

L 293/26

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

9.11.2005

DECYZJA KOMISJI z dnia 28 października 2005 r. uznająca zasadniczo kompletność dokumentacji przedłożonej do szczegółowego badania w celu ewentualnego włączenia aminopiralidu i fluopikolidu do załącznika I dyrektywy Rady 91/414/EWG (notyfikowana jako dokument nr C(2004) 4535)

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2005/778/WE)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

zana przez właściwych wnioskodawców Komisji i innym Państwom Członkowskim oraz przedłożona Stałemu Komitetowi ds. Łańcucha Żywnościowego i Zdrowia Zwierząt.

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

(4)

uwzględniając dyrektywę Rady 91/414/EWG z dnia 15 lipca 1991 r. dotyczącą wprowadzania do obrotu środków ochrony roślin (1), w szczególności jej art. 6 ust. 3,

Niniejsza decyzja ma na celu formalne potwierdzenie na poziomie wspólnotowym, że dokumentacja została uznana za zasadniczo spełniającą wymogi dotyczące danych i informacji przewidziane w załączniku II oraz, w odniesieniu do co najmniej jednego środka ochrony roślin zawierającego odpowiednią omawianą substancję aktywną, wymogi załącznika III do dyrektywy 91/414/EWG.

a także mając na uwadze, co następuje: Niniejsza decyzja pozostaje bez uszczerbku dla prawa Komisji do zażądania od wnioskodawcy dostarczenia dalszych danych lub informacji w celu wyjaśnienia niektórych punktów dokumentacji.

(5) (1)

Dyrektywa 91/414/EWG przewiduje sporządzenie wspólnotowego wykazu substancji aktywnych dopuszczonych do stosowania w środkach ochrony roślin.

(2)

Dokumentacja dotycząca substancji aktywnej aminopiralid została złożona przez Dow AgroSciences Ltd. władzom Zjednoczonego Królestwa w dniu 22 kwietnia 2004 r. wraz z wnioskiem o włączenie tej substancji do załącznika I dyrektywy 91/414/EWG. Dokumentacja dotycząca substancji fluopikolid została przedłożona przez Bayer CropScience, Francja, władzom Zjednoczonego Królestwa w dniu 7 maja 2004 r. wraz z wnioskiem o włączenie tej substancji do załącznika I dyrektywy 91/414/EWG.

(6)

Środki przewidziane w niniejszej decyzji są zgodne z opinią Stałego Komitetu ds. Łańcucha Żywnościowego i Zdrowia Zwierząt,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1 Bez uszczerbku dla przepisów art. 6 ust. 4 dyrektywy 91/414/EWG, dokumentacja dotycząca substancji aktywnych wymienionych w Załączniku do niniejszej decyzji, która została przedłożona Komisji i Państwom Członkowskim w celu włączenia tych substancji do załącznika I wspomnianej dyrektywy, spełnia zasadniczo wymogi dotyczące danych i informacji określone w załączniku II do dyrektywy 91/414/EWG.

(3)

Władze Zjednoczonego Królestwa poinformowały Komisję, że, jak wynika ze wstępnych badań, dokumentacja omawianych substancji aktywnych spełnia wymogi dotyczące danych i informacji ustanowione w załączniku II do dyrektywy 91/414/EWG. Przedłożona dokumentacja wydaje się również spełniać wymogi dotyczące danych i informacji, wymienione w załączniku III do dyrektywy 91/414/EWG w odniesieniu do jednego środka ochrony roślin zawierającego daną substancję aktywną. Zgodnie z art. 6 ust. 2 dyrektywy 91/414/EWG, dokumentacja została następnie przeka-

(1) Dz.U. L 230 z 19.8.1991, str. 1. Dyrektywa ostatnio zmieniona dyrektywą Komisji 2005/34/WE (Dz.U. L 125 z 18.5.2005, str. 5).

Wspomniana dokumentacja spełnia również wymogi dotyczące danych i informacji przewidziane w załączniku III do dyrektywy 91/414/EWG w odniesieniu do jednego środka ochrony roślin zawierającego substancję aktywną, z uwzględnieniem proponowanych sposobów użycia.

9.11.2005

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 293/27

Artykuł 2 Państwa Członkowskie pełniące rolę sprawozdawców przeprowadzają szczegółowe badania stosownej dokumentacji i przedstawiają Komisji wnioski z tych badań wraz z zaleceniami w sprawie włączenia lub niewłączenia danej substancji aktywnej do załącznika I do dyrektywy 91/414/EWG, a także wszelkimi związanymi z nimi warunkami, w jak najkrótszym czasie, a najpóźniej w okresie jednego roku od daty opublikowania niniejszej decyzji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Artykuł 3 Niniejsza decyzja jest skierowana do Państw Członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 28 października 2005 r. W imieniu Komisji

David BYRNE

Członek Komisji

ZAŁĄCZNIK SUBSTANCJE AKTYWNE OBJĘTE NINIEJSZĄ DECYZJĄ

Państwo Członkowskie pełniące rolę sprawozdawcy

Nr

Nazwa zwyczajowa, numer identyfikacyjny CIPAC

Wnioskodawca

Data złożenia wniosku

1

Aminopiralid nr CIPAC – jeszcze nieprzydzielony Fluopikolid nr CIPAC – jeszcze nieprzydzielony

Dow AgroSciences Ltd.

22.4.2004

Zjednoczone Królestwo Zjednoczone Królestwo

3

Bayer CropScience, Francja

7.5.2004

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2005 NR 293 POZ 26 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L293 - 28 z 20059.11.2005

  Decyzja Komisji z dnia 8 listopada 2005 r. dotycząca środków ochrony zdrowia zwierząt przed chorobą pęcherzykową świń we Włoszech (notyfikowana jako dokument nr C(2005) 4273) (1)

 • Dz. U. L293 - 23 z 20059.11.2005

  Decyzja Komisji z dnia 13 października 2005 r. zmieniająca decyzję Komisji 2005/180/WE upoważniającą Państwa Członkowskie zgodnie z dyrektywą 96/49/WE do przyjęcia niektórych odstępstw w odniesieniu do kolejowego transportu towarów niebezpiecznych (notyfikowana jako dokument nr C(2005) 3555) (1)

 • Dz. U. L293 - 14 z 20059.11.2005

  Dyrektywa Komisji 2005/76/WE z dnia 8 listopada 2005 r. zmieniająca dyrektywy Rady 90/642/EWG i 86/362/EWG odnośnie do ustalonych w nich najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości kresoksymu metylowego, cyromazyny, bifentryny, metalaksylu i azoksystrobiny (1)

 • Dz. U. L293 - 11 z 20059.11.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1822/2005 z dnia 8 listopada 2005 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 466/2001 w odniesieniu do azotanów w niektórych warzywach (1)

 • Dz. U. L293 - 10 z 20059.11.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1821/2005 z dnia 8 listopada 2005 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1653/2004 w odniesieniu do stanowiska księgowego agencji wykonawczych

 • Dz. U. L293 - 8 z 20059.11.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1820/2005 z dnia 8 listopada 2005 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1623/2000 ustanawiające szczegółowe zasady wykonywania rozporządzenia (WE) nr 1493/1999 w sprawie wspólnej organizacji rynku wina w odniesieniu do mechanizmów rynkowych

 • Dz. U. L293 - 3 z 20059.11.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1819/2005 z dnia 8 listopada 2005 r. przyjmujące plan podziału pomiędzy Państwa Członkowskie zasobów zapisanych na rok budżetowy 2006, przeznaczonych na dostawy żywności z zapasów interwencyjnych do wykorzystania przez osoby najbardziej poszkodowane we Wspólnocie

 • Dz. U. L293 - 1 z 20059.11.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1818/2005 z dnia 8 listopada 2005 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.