Logowanie

Legislacja ROK 2005 NR 293 POZ 28

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 8 listopada 2005 r. dotycząca środków ochrony zdrowia zwierząt przed chorobą pęcherzykową świń we Włoszech (notyfikowana jako dokument nr C(2005) 4273) (1)

Data ogłoszenia:2005-11-09


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2005 NR 293 POZ 28

Strona 1 z 4
L 293/28

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

9.11.2005

DECYZJA KOMISJI z dnia 8 listopada 2005 r. dotycząca środków ochrony zdrowia zwierząt przed chorobą pęcherzykową świń we Włoszech (notyfikowana jako dokument nr C(2005) 4273)

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2005/779/WE)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH, (5)

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, uwzględniając dyrektywę Rady 90/425/EWG z dnia 26 czerwca 1990 r. dotyczącą kontroli weterynaryjnych i zootechnicznych mających zastosowanie w handlu wewnątrzwspólnotowym niektórymi żywymi zwierzętami i produktami w perspektywie wprowadzenia rynku wewnętrznego (1), w szczególności jej art. 10 ust. 4,

(6)

Środki określone w rocznych programach zwalczania i monitorowania choroby pęcherzykowej świń mają na celu uznanie gospodarstw, w których hodowane są świnie, za wolne od choroby pęcherzykowej świń oraz zapewnienie, że wszystkie regiony Włoch osiągną ten status. Programy zawierają również przepisy dotyczące przemieszczania żywych świń i handlu żywymi świniami z regionów i gospodarstw, które w odniesieniu do choroby pęcherzykowej świń nie posiadają tego samego statusu. W związku z zadowalającymi wynikami wielokrotnego pobierania próbek i badania świń ze wszystkich gospodarstw objętych rocznymi programami zwalczania i monitorowania większość regionów Włoch – z wyjątkiem Abruzji, Kampanii, Kalabrii i Sycylii – została uznana za wolne od choroby pęcherzykowej świń. Jednakże biorąc pod uwagę charakter choroby oraz jej stałe utrzymywanie się w określonych regionach Włoch, należy utrzymać kontrole mające na celu wczesne wykrywanie choroby pęcherzykowej świń w regionach uznanych za wolne od tej choroby. Występowanie choroby w regionach, które nie są uznane za wolne od choroby pęcherzykowej świń, może również – poprzez handel żywymi świniami – zagrozić gospodarstwom, w których hodowane są świnie w innych regionach Włoch. Świnie nie powinny być zatem przemieszczane z regionów, które nie są uznane za wolne od choroby pęcherzykowej świń, do innych regionów Włoch, chyba że pochodzą z gospodarstw spełniających określone warunki. Świnie z regionów, które nie są uznane za wolne od choroby pęcherzykowej świń, nie powinny być wysyłane do innych Państw Członkowskich. Natomiast świnie z regionów, które są uznane za wolne od choroby pęcherzykowej świń, powinny być wysyłane jedynie z gospodarstw uznanych za wolne od tej choroby. Przepisy niniejszej decyzji stosuje się bez uszczerbku dla przepisów dyrektywy 92/119/EWG. Należy zdefiniować pojęcie „punkt gromadzenia świń” w sposób odmienny niż w dyrektywie Rady 64/432/EWG z dnia 26 czerwca 1964 r. w sprawie problemów zdrowotnych zwierząt wpływających na handel wewnątrzwspólnotowy bydłem i trzodą chlewną (5).

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

W niektórych regionach Włoch wystąpiły przypadki choroby pęcherzykowej świń. Włochy podjęły środki zwalczania choroby zgodnie z dyrektywą Rady 92/119/EWG z dnia 17 grudnia 1992 r. wprowadzającą ogólne wspólnotowe środki zwalczania niektórych chorób zwierząt i szczególne środki odnoszące się do choroby pęcherzykowej świń (2). Włochy podjęły również dodatkowe środki zwalczania i monitorowania choroby pęcherzykowej świń, obowiązujące w całych Włoszech. Środki te są określone w rocznych programach zwalczania i monitorowania choroby pęcherzykowej świń przedłożonych przez Włochy i zatwierdzonych zgodnie z art. 24 ust. 6 oraz art. 29 i 32 decyzji Rady 90/424/EWG z dnia 26 czerwca 1990 r. w sprawie wydatków w dziedzinie weterynarii (3). Decyzja Komisji 2004/840/WE z dnia 30 listopada 2004 r. zatwierdzająca programy zwalczania i monitorowania niektórych chorób zwierząt oraz programy kontroli mające na celu zapobieganie chorobom odzwierzęcym, przedstawione przez Państwa Członkowskie na rok 2005, oraz ustalająca wysokość wkładu finansowego zatwierdziła program zwalczania Wspólnoty (4) i monitorowania choroby pęcherzykowej świń w roku 2005 przedłożony przez Włochy.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2005 NR 293 POZ 28 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L293 - 26 z 20059.11.2005

  Decyzja Komisji z dnia 28 października 2005 r. uznająca zasadniczo kompletność dokumentacji przedłożonej do szczegółowego badania w celu ewentualnego włączenia aminopiralidu i fluopikolidu do załącznika I dyrektywy Rady 91/414/EWG (notyfikowana jako dokument nr C(2004) 4535) (1)

 • Dz. U. L293 - 23 z 20059.11.2005

  Decyzja Komisji z dnia 13 października 2005 r. zmieniająca decyzję Komisji 2005/180/WE upoważniającą Państwa Członkowskie zgodnie z dyrektywą 96/49/WE do przyjęcia niektórych odstępstw w odniesieniu do kolejowego transportu towarów niebezpiecznych (notyfikowana jako dokument nr C(2005) 3555) (1)

 • Dz. U. L293 - 14 z 20059.11.2005

  Dyrektywa Komisji 2005/76/WE z dnia 8 listopada 2005 r. zmieniająca dyrektywy Rady 90/642/EWG i 86/362/EWG odnośnie do ustalonych w nich najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości kresoksymu metylowego, cyromazyny, bifentryny, metalaksylu i azoksystrobiny (1)

 • Dz. U. L293 - 11 z 20059.11.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1822/2005 z dnia 8 listopada 2005 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 466/2001 w odniesieniu do azotanów w niektórych warzywach (1)

 • Dz. U. L293 - 10 z 20059.11.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1821/2005 z dnia 8 listopada 2005 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1653/2004 w odniesieniu do stanowiska księgowego agencji wykonawczych

 • Dz. U. L293 - 8 z 20059.11.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1820/2005 z dnia 8 listopada 2005 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1623/2000 ustanawiające szczegółowe zasady wykonywania rozporządzenia (WE) nr 1493/1999 w sprawie wspólnej organizacji rynku wina w odniesieniu do mechanizmów rynkowych

 • Dz. U. L293 - 3 z 20059.11.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1819/2005 z dnia 8 listopada 2005 r. przyjmujące plan podziału pomiędzy Państwa Członkowskie zasobów zapisanych na rok budżetowy 2006, przeznaczonych na dostawy żywności z zapasów interwencyjnych do wykorzystania przez osoby najbardziej poszkodowane we Wspólnocie

 • Dz. U. L293 - 1 z 20059.11.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1818/2005 z dnia 8 listopada 2005 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.