Logowanie

Legislacja ROK 2005 NR 293 POZ 3

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1819/2005 z dnia 8 listopada 2005 r. przyjmujące plan podziału pomiędzy Państwa Członkowskie zasobów zapisanych na rok budżetowy 2006, przeznaczonych na dostawy żywności z zapasów interwencyjnych do wykorzystania przez osoby najbardziej poszkodowane we Wspólnocie

Data ogłoszenia:2005-11-09


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2005 NR 293 POZ 3

Strona 1 z 2
9.11.2005

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 293/3

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 1819/2005 z dnia 8 listopada 2005 r. przyjmujące plan podziału pomiędzy Państwa Członkowskie zasobów zapisanych na rok budżetowy 2006, przeznaczonych na dostawy żywności z zapasów interwencyjnych do wykorzystania przez osoby najbardziej poszkodowane we Wspólnocie

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, uwzględniając rozporządzenie Rady (EWG) nr 3730/87 z dnia 10 grudnia 1987 r. ustanawiające ogólne zasady dostaw żywności z zapasów interwencyjnych do wyznaczonych organizacji, celem rozdysponowania jej pomiędzy osoby najbardziej poszkodowane we Wspólnocie (1), w szczególności jego art. 6,

(5)

czonego mleka w proszku obecnie przechowywanego przez agencje interwencyjne są bardzo niskie i poczyniono już ustalenia w celu ich sprzedaży na rynku, niezbędne jest ustalenie dotacji w celu umożliwienia zakupu na rynku odtłuszczonego mleka w proszku przewidzianego w planie na 2006 r. Ponadto należy wprowadzić szczegółowe przepisy w celu zapewnienia należytej realizacji umowy na dostawę.

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 2799/98 z dnia 15 grudnia 1998 r. ustanawiające agromonetarne porozumienia dotyczące euro (2), w szczególności jego art. 3 ust. 2, a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Artykuł 7 ust. 1 rozporządzenia (EWG) nr 3149/92 przewiduje przekazanie między Państwami Członkowskimi produktów, które nie są dostępne z zapasów interwencyjnych w Państwie Członkowskim, gdzie takie produkty są wymagane w celu wykonania rocznego planu. Należy zatem zezwolić na przekazywanie produktów wewnątrz Wspólnoty celem umożliwienia realizacji planu na 2006 r. zgodnie z warunkami określonymi w art. 7 rozporządzenia (EWG) nr 3149/92.

Zgodnie z art. 2 rozporządzenia Komisji (EWG) nr 3149/92 z dnia 29 października 1992 r. ustanawiającego szczegółowe zasady dostaw żywności z zapasów interwencyjnych do wykorzystania przez osoby najbardziej poszkodowane we Wspólnocie (3) Komisja powinna przyjąć plan dystrybucji zasobów, który zostanie sfinansowany ze środków dostępnych w roku budżetowym 2006. Plan ten określa w szczególności maksymalne zasoby finansowe, oddane do dyspozycji każdego Państwa Członkowskiego wykorzystującego ten środek, do celów realizacji części planu przypadającej na dane Państwo Członkowskie, jak również ilość każdego rodzaju produktu, która ma zostać wycofana z zapasów przechowywanych przez agencje interwencyjne. Państwa Członkowskie zaangażowane w realizację planu na 2006 r. przekazały niezbędne informacje zgodnie z art. 1 rozporządzenia (EWG) nr 3149/92. Dokonując rozdziału zasobów, należy w szczególności uwzględnić doświadczenia i stopień wykorzystania przez Państwa Członkowskie zasobów przyznanych im w poprzednich latach budżetowych. Artykuł 2 ust. 3 pkt 1 lit. c) rozporządzenia (EWG) nr 3149/92 przewiduje udzielanie dotacji na zakup na rynku produktów tymczasowo niedostępnych z zapasów interwencyjnych. Ponieważ zapasy odtłusz-

(6)

Jako termin obowiązujący dla wykonania planu w rozumieniu art. 3 rozporządzenia (WE) nr 2799/98 przyjmuje się datę rozpoczęcia roku finansowego, na który przypada zarządzanie zapasami publicznymi wspomnianych produktów.

(7)

Zgodnie z art. 2 ust. 2 rozporządzenia (EWG) nr 3149/92 Komisja przy sporządzaniu planu skonsultowała się z głównymi organizacjami znającymi problemy osób najbardziej poszkodowanych we Wspólnocie.

(8) (2)

Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią wszystkich właściwych komitetów zarządzających,

(3)

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1 W roku 2006 dostawy żywności do wykorzystania przez osoby najbardziej poszkodowane we Wspólnocie na mocy rozporządzenia (EWG) nr 3730/87 są realizowane zgodnie z planem dystrybucji przedstawionym w załączniku I do niniejszego rozporządzenia.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2005 NR 293 POZ 3 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L293 - 28 z 20059.11.2005

  Decyzja Komisji z dnia 8 listopada 2005 r. dotycząca środków ochrony zdrowia zwierząt przed chorobą pęcherzykową świń we Włoszech (notyfikowana jako dokument nr C(2005) 4273) (1)

 • Dz. U. L293 - 26 z 20059.11.2005

  Decyzja Komisji z dnia 28 października 2005 r. uznająca zasadniczo kompletność dokumentacji przedłożonej do szczegółowego badania w celu ewentualnego włączenia aminopiralidu i fluopikolidu do załącznika I dyrektywy Rady 91/414/EWG (notyfikowana jako dokument nr C(2004) 4535) (1)

 • Dz. U. L293 - 23 z 20059.11.2005

  Decyzja Komisji z dnia 13 października 2005 r. zmieniająca decyzję Komisji 2005/180/WE upoważniającą Państwa Członkowskie zgodnie z dyrektywą 96/49/WE do przyjęcia niektórych odstępstw w odniesieniu do kolejowego transportu towarów niebezpiecznych (notyfikowana jako dokument nr C(2005) 3555) (1)

 • Dz. U. L293 - 14 z 20059.11.2005

  Dyrektywa Komisji 2005/76/WE z dnia 8 listopada 2005 r. zmieniająca dyrektywy Rady 90/642/EWG i 86/362/EWG odnośnie do ustalonych w nich najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości kresoksymu metylowego, cyromazyny, bifentryny, metalaksylu i azoksystrobiny (1)

 • Dz. U. L293 - 11 z 20059.11.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1822/2005 z dnia 8 listopada 2005 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 466/2001 w odniesieniu do azotanów w niektórych warzywach (1)

 • Dz. U. L293 - 10 z 20059.11.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1821/2005 z dnia 8 listopada 2005 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1653/2004 w odniesieniu do stanowiska księgowego agencji wykonawczych

 • Dz. U. L293 - 8 z 20059.11.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1820/2005 z dnia 8 listopada 2005 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1623/2000 ustanawiające szczegółowe zasady wykonywania rozporządzenia (WE) nr 1493/1999 w sprawie wspólnej organizacji rynku wina w odniesieniu do mechanizmów rynkowych

 • Dz. U. L293 - 1 z 20059.11.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1818/2005 z dnia 8 listopada 2005 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.