Logowanie

Legislacja ROK 2005 NR 293 POZ 8

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1820/2005 z dnia 8 listopada 2005 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1623/2000 ustanawiające szczegółowe zasady wykonywania rozporządzenia (WE) nr 1493/1999 w sprawie wspólnej organizacji rynku wina w odniesieniu do mechanizmów rynkowych

Data ogłoszenia:2005-11-09


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2005 NR 293 POZ 8

L 293/8

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

9.11.2005

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 1820/2005 z dnia 8 listopada 2005 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1623/2000 ustanawiające szczegółowe zasady wykonywania rozporządzenia (WE) nr 1493/1999 w sprawie wspólnej organizacji rynku wina w odniesieniu do mechanizmów rynkowych

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH, (7)

Należy zatem odpowiednio zmienić rozporządzenie (WE) nr 1623/2000. Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Komitetu Zarządzającego ds. Wina,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 1493/1999 z dnia 17 maja 1999 r. w sprawie wspólnej organizacji rynku wina (1), w szczególności jego art. 33, a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

(8)

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1 W rozporządzeniu (WE) nr 1623/2000 wprowadza się następujące zmiany:

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1623/2000 (2) przewiduje system zbywania poprzez sprzedaż publiczną alkoholu winnego do wykorzystania go jako bioetanol w sektorze paliwowym we Wspólnocie. Aby umożliwić otrzymanie za ten alkohol jak najwyższej ceny sprzedaży, należy zaostrzyć warunki konkurencji na rynku alkoholu winnego. W tym celu należy z jednej strony wspierać zwiększenie ilości oferentów, poprzez uproszczenie procedury zatwierdzenia. Z drugiej zaś strony, tam gdzie to stosowne, zakłady takie na rynku powinny mieć możliwość wolnego wyboru klientów, którym sprzedadzą przetworzony alkohol w celu jego ostatecznego wykorzystania. W tym celu wskazane jest, aby oferenci nie musieli podawać, w momencie składania ofert, miejsca przeznaczenia ani ostatecznych nabywców alkoholu, pod warunkiem że jest on docelowo wykorzystywany jako bioetanol w sektorze paliwowym we Wspólnocie. Aby zapewnić skuteczniejsze przestrzeganie ostatecznego przewidzianego zastosowania alkoholu, należy zwiększyć wysokość gwarancji wykonania. Należy szczegółowo określić warunki uczestnictwa zakładów w przetargach w odniesieniu do terminów i zatwierdzeń. Niezbędne jest, aby wymiana informacji między agencjami interwencyjnymi, Państwami Członkowskimi i Komisją stała się bardziej przejrzysta i skuteczna.

1) w art. 92 wprowadza się następujące zmiany: a) w ust. 2 wprowadza się następujące zmiany: i) litera c) otrzymuje brzmienie:

(2)

„c) położeniem zakładu i kopią planów zakładu, w którym alkohol jest przetwarzany na alkohol bezwodny oraz wskazaniem rocznej wydajności przetwarzania;”; ii) litera e) otrzymuje brzmienie: „e) zobowiązanie zakładu do zapewnienia, że każdy końcowy nabywca alkoholu będzie go wykorzystywał wyłącznie jako bioetanol do produkcji paliwa we Wspólnocie,”; b) ustęp 5 otrzymuje brzmienie:

(3)

(4)

„5. Państwa Członkowskie bezzwłocznie powiadamiają Komisję o każdym nowym zatwierdzeniu lub wycofaniu zatwierdzenia, wskazując dokładną datę takiej decyzji.”; 2) artykuł 94 ust. 1 i 2 otrzymują brzmienie: „1. Każda oferta powinna pochodzić od zakładu posiadającego zatwierdzenie w dniu ogłoszenia zaproszenia do składania ofert przetargowych. 2. Oferent może złożyć tylko jedną ofertę na partię do przyznania. Jeżeli oferent składa kilka ofert na partię, żadna z tych ofert nie zostaje dopuszczona.”; 3) w art. 94a skreśla się lit. c);

(5)

(6)

(1) Dz.U. L 179 z 14.7.1999, str. 1. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem Komisji (WE) nr 1795/2003 (Dz.U. L 262 z 14.10.2003, str. 13). (2) Dz.U. L 194 z 31.7.2000, str. 45. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 1219/2005 (Dz.U. L 199 z 29.7.2005, str. 45).

9.11.2005

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 293/9

4) w art. 94b ust. 3 otrzymuje brzmienie: „3. Komisja powiadamia o decyzjach podjętych na mocy niniejszego artykułu te Państwa Członkowskie i agencje interwencyjne posiadające alkohol, którym zostały przedłożone oferty.”; 5) artykuł 94c otrzymuje brzmienie: „Artykuł 94c Oświadczenia o udzieleniu zamówienia i powiadomienia Komisji 1. Agencja interwencyjna bezzwłocznie powiadamia oferentów, na piśmie i za potwierdzeniem odbioru, o decyzji podjętej w sprawie ich ofert. 2. Agencja interwencyjna przekazuje Komisji, w terminie pięciu dni roboczych od daty otrzymania powiadomienia określonego w art. 94b ust. 3, nazwę i adres oferenta każdej przyjętej oferty.

3. W okresie dwóch tygodni następujących po dniu otrzymania powiadomienia, o którym mowa w ust. 1, agencja interwencyjna wydaje każdemu oferentowi oświadczenie o udzieleniu zamówienia zaświadczające, że jego oferta została przyjęta. 4. W okresie dwóch tygodni następujących po dniu otrzymania powiadomienia, o którym mowa w ust. 1, każdy oferent dostarcza danej agencji interwencyjnej dowód, że złożył gwarancję wykonania w wysokości 40 EUR na hektolitr alkoholu w przeliczeniu na 100 % obj. zapewniającą, że cały alkohol będzie rzeczywiście wykorzystany do celów przewidzianych w art. 92 ust. 1.”. Artykuł 2 Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie trzeciego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. Niniejsze rozporządzenie stosuje się od dnia 1 stycznia 2006 r.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich Państwach Członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 8 listopada 2005 r. W imieniu Komisji

Mariann FISCHER BOEL

Członek Komisji

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2005 NR 293 POZ 8 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L293 - 28 z 20059.11.2005

  Decyzja Komisji z dnia 8 listopada 2005 r. dotycząca środków ochrony zdrowia zwierząt przed chorobą pęcherzykową świń we Włoszech (notyfikowana jako dokument nr C(2005) 4273) (1)

 • Dz. U. L293 - 26 z 20059.11.2005

  Decyzja Komisji z dnia 28 października 2005 r. uznająca zasadniczo kompletność dokumentacji przedłożonej do szczegółowego badania w celu ewentualnego włączenia aminopiralidu i fluopikolidu do załącznika I dyrektywy Rady 91/414/EWG (notyfikowana jako dokument nr C(2004) 4535) (1)

 • Dz. U. L293 - 23 z 20059.11.2005

  Decyzja Komisji z dnia 13 października 2005 r. zmieniająca decyzję Komisji 2005/180/WE upoważniającą Państwa Członkowskie zgodnie z dyrektywą 96/49/WE do przyjęcia niektórych odstępstw w odniesieniu do kolejowego transportu towarów niebezpiecznych (notyfikowana jako dokument nr C(2005) 3555) (1)

 • Dz. U. L293 - 14 z 20059.11.2005

  Dyrektywa Komisji 2005/76/WE z dnia 8 listopada 2005 r. zmieniająca dyrektywy Rady 90/642/EWG i 86/362/EWG odnośnie do ustalonych w nich najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości kresoksymu metylowego, cyromazyny, bifentryny, metalaksylu i azoksystrobiny (1)

 • Dz. U. L293 - 11 z 20059.11.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1822/2005 z dnia 8 listopada 2005 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 466/2001 w odniesieniu do azotanów w niektórych warzywach (1)

 • Dz. U. L293 - 10 z 20059.11.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1821/2005 z dnia 8 listopada 2005 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1653/2004 w odniesieniu do stanowiska księgowego agencji wykonawczych

 • Dz. U. L293 - 3 z 20059.11.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1819/2005 z dnia 8 listopada 2005 r. przyjmujące plan podziału pomiędzy Państwa Członkowskie zasobów zapisanych na rok budżetowy 2006, przeznaczonych na dostawy żywności z zapasów interwencyjnych do wykorzystania przez osoby najbardziej poszkodowane we Wspólnocie

 • Dz. U. L293 - 1 z 20059.11.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1818/2005 z dnia 8 listopada 2005 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.