Logowanie

Legislacja ROK 2005 NR 295 POZ 38

Tytuł:

Umowy o współpracy naukowej i technologicznej między Wspólnotą Europejską oraz Federacyjną Republiką Brazylii

Data ogłoszenia:2005-11-11


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2005 NR 295 POZ 38

Strona 1 z 5
L 295/38

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

11.11.2005

TŁUMACZENIE

UMOWY o współpracy naukowej i technologicznej między Wspólnotą Europejską oraz Federacyjną Republiką Brazylii

Wspólnota Europejska (zwana dalej „Wspólnotą”), z jednej strony, oraz Rząd Federacyjnej Republiki Brazylii (zwany dalej „Brazylią”), z drugiej strony, łącznie zwane dalej „Stronami”, UWZGLĘDNIAJĄC Umowę ramową o współpracy pomiędzy Brazylią a Wspólnotą Europejską zawartą w dniu 29 czerwca 1992 roku, która weszła w życie w dniu 1 listopada 1995 roku; UWZGLĘDNIAJĄC znaczenie nauki i technologii dla rozwoju gospodarczego i społecznego Stron; UWZGLĘDNIAJĄC obecną współpracę naukową i technologiczną pomiędzy Stronami; UWZGLĘDNIAJĄC, że Strony obecnie prowadzą i wspierają działalność badawczą, łącznie z projektami demonstracyjnymi w szeregu dziedzin znajdujących się w obszarze wspólnych zainteresowań zdefiniowanym w artykule II litera d) niniejszej Umowy, i że można czerpać obustronne korzyści ze wspólnego udziału w działalności badawczo-rozwojowej opartej na wzajemności; PRAGNĄC stworzyć formalną podstawę współpracy w zakresie badań naukowych i technologicznych, mając na celu rozszerzenie i pogłębienie wspólnie prowadzonej działalności w obszarze wspólnych zainteresowań, oraz wspieranie zastosowania wyników tej współpracy w celu osiągnięcia korzyści gospodarczych i społecznych przez obie Strony; UWZGLĘDNIAJĄC, że obecna Umowa o współpracy naukowej i technologicznej stanowi część ogólnej współpracy pomiędzy Brazylią a Wspólnotą,

UZGADNIAJĄ, CO NASTĘPUJE:

Artykuł I Cel Strony sprzyjają wspólnej działalności w obszarach wspólnych zainteresowań oraz rozwijają ją i ułatwiają poprzez prowadzenie i wspieranie naukowej i technologicznej działalności badawczo-rozwojowej. Artykuł II Definicje Dla celów niniejszej Umowy: a) „wspólna działalność” oznacza wszelką działalność, w tym wspólne badania, którą Strony podejmują lub wspierają zgodnie z niniejszą Umową; b) „informacje” oznaczają dane naukowe lub techniczne oraz wyniki lub metody prac badawczo-rozwojowych uzyskane podczas wspólnych badań oraz wszelkie inne dane uważane

za niezbędne przez uczestników wspólnej działalności, w tym także w razie konieczności przez Strony; c) „własność intelektualna” ma znaczenie zdefiniowane w artykule 2 Konwencji o ustanowieniu Światowej Organizacji Własności Intelektualnej, podpisanej w Sztokholmie w dniu 14 lipca 1967 roku; d) „wspólne badania” oznaczają projekty badawcze, w zakresie rozwoju technologicznego lub projekty demonstracyjne, które są realizowane z udziałem lub bez udziału wsparcia finansowego jednej lub obu Stron i przy których ma miejsce współpraca pomiędzy uczestnikami zarówno z Brazylii, jak i ze Wspólnoty. „Projekty demonstracyjne” są to projekty mające na celu zademonstrowanie rentowności nowych technologii oferujących potencjalne korzyści ekonomiczne, ale których nie można bezpośrednio wprowadzić na rynek. Strony regularnie informują się wzajemnie o działalności uważanej za wspólną działalność badawczą zgodnie z artykułem VI;

11.11.2005

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 295/39

e) „uczestnik” lub „jednostki badawcze” oznaczają osobę lub grupę osób, instytut badawczy lub inny podmiot prawny z siedzibą w Brazylii lub we Wspólnocie biorący udział we wspólnej działalności, łącznie ze Stronami. Artykuł III Zasady Wspólna działalność jest prowadzona w oparciu o następujące zasady: a) wzajemnych korzyści opartych na ogólnej równowadze korzyści; b) wzajemnego dostępu do działalności w zakresie badań i rozwoju technologicznego podejmowanej przez każdą ze Stron; c) niezwłocznej wymiany informacji mogących mieć wpływ na wspólną działalność; d) należytej ochrony praw własności intelektualnej.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2005 NR 295 POZ 38 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L295 - 53 z 200511.11.2005

  Decyzja Rady 2005/784/WPZiB z dnia 7 listopada 2005 r. rozszerzająca i zmieniająca decyzję 1999/730/WPZiB w związku z wkładem Unii Europejskiej w zwalczanie destabilizującego gromadzenia i rozpowszechniania ręcznej broni strzeleckiej i broni lekkiej w Kambodży

 • Dz. U. L295 - 51 z 200511.11.2005

  Decyzja Komisji z dnia 14 października 2005 r. zmieniająca decyzje 2001/689/WE, 2002/231/WE oraz 2002/272/WE w celu przedłużenia okresu ważności kryteriów ekologicznych dla przyznawania wspólnotowego oznakowania ekologicznego niektórym produktom (notyfikowana jako dokument nr C(2005) 4102) (1)

 • Dz. U. L295 - 44 z 200511.11.2005

  Decyzja Komisji z dnia 3 maja 2005 r. w sprawie programu pomocy państwa, który Niemcy planują wdrożyć na rzecz rozbudowy lokalnej infrastruktury służącej bezpośrednio przemysłowi zgodnie z pkt 7 części II wspólnego planu ramowego rządu federalnego i krajów związkowych Poprawa regionalnej struktury gospodarczej – Tworzenie lub rozbudowa centrów przedsiębiorczości, technologii oraz inkubatorów oferujących małym i średnim przedsiębiorstwom pomieszczenia i usługi (2004–2006) (notyfikowana jako dokument nr C(2005) 1315) (1)

 • Dz. U. L295 - 37 z 200511.11.2005

  Decyzja Rady z dnia 6 czerwca 2005 r. w sprawie zawarcia Umowy o współpracy naukowej i technologicznej między Wspólnotą Europejską a Federacyjną Republiką Brazylii

 • Dz. U. L295 - 36 z 200511.11.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1843/2005 z dnia 10 listopada 2005 r. w sprawie przekazanych ofert na przywóz kukurydzy w ramach przetargu, o którym mowa w rozporządzeniu (WE) nr 1809/2005

 • Dz. U. L295 - 35 z 200511.11.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1842/2005 z dnia 10 listopada 2005 r. w sprawie przekazanych ofert na przywóz kukurydzy w ramach przetargu, o którym mowa w rozporządzeniu (WE) nr 1808/2005

 • Dz. U. L295 - 34 z 200511.11.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1841/2005 z dnia 10 listopada 2005 r. ustalające maksymalną refundację wywozową dla pszenicy zwyczajnej w ramach przetargu, o którym mowa w rozporządzeniu (WE) nr 1059/2005

 • Dz. U. L295 - 33 z 200511.11.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1840/2005 z dnia 10 listopada 2005 r. w sprawie przekazanych ofert na wywóz jęczmienia w ramach przetargu, o którym mowa w rozporządzeniu (WE) nr 1058/2005

 • Dz. U. L295 - 31 z 200511.11.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1839/2005 z dnia 10 listopada 2005 r. ustalające refundacje wywozowe dla zbóż, pszennych i żytnich mąk, kasz oraz grysików

 • Dz. U. L295 - 30 z 200511.11.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1838/2005 z dnia 10 listopada 2005 r. ustalające refundacje produkcyjne w sektorze zbóż

 • Dz. U. L295 - 27 z 200511.11.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1837/2005 z dnia 10 listopada 2005 r. ustalające refundacje wywozowe dla produktów przetworzonych na bazie zbóż i ryżu

 • Dz. U. L295 - 25 z 200511.11.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1836/2005 z dnia 10 listopada 2005 r. zmieniające stawki refundacji do niektórych przetworów mlecznych, wywożonych jako towary nieobjęte załącznikiem I do Traktatu

 • Dz. U. L295 - 21 z 200511.11.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1835/2005 z dnia 10 listopada 2005 r. ustalające stawki refundacji do niektórych produktów zbożowych i ryżu wywożonych jako towary nieobjęte załącznikiem I do Traktatu

 • Dz. U. L295 - 20 z 200511.11.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1834/2005 z dnia 10 listopada 2005 r. ustalające maksymalny poziom refundacji wywozowych dla mleka odtłuszczonego w proszku w ramach stałego zaproszenia do składania ofert przetargowych przewidzianego w rozporządzeniu (WE) nr 582/2004

 • Dz. U. L295 - 18 z 200511.11.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1833/2005 z dnia 10 listopada 2005 r. ustalające maksymalny poziom refundacji wywozowej do masła w ramach stałego zaproszenia do składania ofert przewidzianego w rozporządzeniu (WE) nr 581/2004

 • Dz. U. L295 - 10 z 200511.11.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1832/2005 z dnia 10 listopada 2005 r. ustalające refundacje wywozowe w sektorze mleka i przetworów mlecznych

 • Dz. U. L295 - 9 z 200511.11.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1831/2005 z dnia 10 listopada 2005 r. w sprawie wydawania pozwoleń na przywóz wysokiej jakości świeżej, chłodzonej i mrożonej wołowiny i cielęciny

 • Dz. U. L295 - 8 z 200511.11.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1830/2005 z dnia 10 listopada 2005 r. ustalające ceny rynku światowego nieodziarnionej bawełny

 • Dz. U. L295 - 7 z 200511.11.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1829/2005 z dnia 10 listopada 2005 r. ustalające maksymalne kwoty refundacji wywozowej do cukru białego przeznaczonego do niektórych państw trzecich w ramach 12. przetargu częściowego wykonanego w ramach stałego przetargu przewidzianego przez rozporządzenie (WE) nr 1138/2005

 • Dz. U. L295 - 5 z 200511.11.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1828/2005 z dnia 10 listopada 2005 r. ustalające refundacje wywozowe do cukru białego i cukru surowego w stanie nieprzetworzonym

 • Dz. U. L295 - 3 z 200511.11.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1827/2005 z dnia 10 listopada 2005 r. ustalające ceny reprezentatywne i kwoty dodatkowych należności przywozowych na melasę w sektorze cukru, stosowane od dnia 11 listopada 2005 r.

 • Dz. U. L295 - 1 z 200511.11.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1826/2005 z dnia 10 listopada 2005 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.