Logowanie

Legislacja ROK 2005 NR 295 POZ 53

Tytuł:

Decyzja Rady 2005/784/WPZiB z dnia 7 listopada 2005 r. rozszerzająca i zmieniająca decyzję 1999/730/WPZiB w związku z wkładem Unii Europejskiej w zwalczanie destabilizującego gromadzenia i rozpowszechniania ręcznej broni strzeleckiej i broni lekkiej w Kambodży

Data ogłoszenia:2005-11-11


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2005 NR 295 POZ 53

11.11.2005

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 295/53

(Akty przyjęte na mocy Tytułu V Traktatu o Unii Europejskiej)

DECYZJA RADY 2005/784/WPZiB z dnia 7 listopada 2005 r. rozszerzająca i zmieniająca decyzję 1999/730/WPZiB w związku z wkładem Unii Europejskiej w zwalczanie destabilizującego gromadzenia i rozpowszechniania ręcznej broni strzeleckiej i broni lekkiej w Kambodży

RADA UNII EUROPEJSKIEJ, STANOWI, CO NASTĘPUJE:

Artykuł 1 uwzględniając wspólne działanie Rady 2002/589/WPZiB z dnia 12 lipca 2002 r. w sprawie wkładu Unii Europejskiej w zwalczanie destabilizującego gromadzenia i rozpowszechniania ręcznej broni strzeleckiej i broni lekkiej (1), w szczególności jego art. 6, w związku z art. 23 ust. 2 Traktatu o Unii Europejskiej, W decyzji 1999/730/WPZiB wprowadza się niniejszym następujące zmiany: a) w art. 3 ust. 1 finansową kwotę referencyjną w wysokości „1 375 565 EUR” zastępuje się kwotą „600 000 EUR”; b) w art. 4 drugi akapit, datę „15 listopada 2005 r.” zastępuje się datą „15 listopada 2006 r.”; c) skreśla się art. 5;

(1)

a także mając na uwadze, co następuje:

W dniu 15 listopada 1999 r. Rada przyjęła decyzję 1999/730/WPZiB (2) dotyczącą wkładu Unii Europejskiej w zwalczanie destabilizującego gromadzenia i rozpowszechniania ręcznej broni strzeleckiej i broni lekkiej w Kambodży.

d) załącznik zastępuje się tekstem zawartym w Załączniku do niniejszej decyzji. Artykuł 2

(2)

Decyzja 1999/730/WPZiB została ostatnio rozszerzona i zmieniona decyzją 2004/792/WPZiB.

Niniejsza decyzja wchodzi w życie dnia 16 listopada 2005 r. Artykuł 3 Niniejsza decyzja zostaje opublikowana w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

(3)

Niektóre ostateczne cele nie mogły zostać osiągnięte do dnia 15 listopada 2005 r., w którym wygasa decyzja 1999/730/WPZiB, a inne powinny zostać skonsolidowane po tej dacie. Projekt, o którym mowa, jest projektem wieloletnim.

Sporządzono w Brukseli, dnia 7 listopada 2005 r. W imieniu Rady

(4)

Decyzja 1999/730/WPZiB powinna zatem zostać rozszerzona i zmieniona,

J. STRAW

Przewodniczący

(1) Dz.U. L 191 z 19.7.2002, str. 1. (2) Dz.U. L 294 z 16.11.1999, str. 5. Decyzja ostatnio zmieniona decyzją 2004/901/WPZiB (Dz.U. L 379 z 24.12.2004, str. 111).

L 295/54

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

11.11.2005

ZAŁĄCZNIK „ZAŁĄCZNIK ZAKRES OBOWIĄZKÓW KIEROWNIKA PROJEKTU (2006 r.) 1. Kierownik projektu, we współpracy z Kambodżańskimi Siłami Zbrojnymi, będzie nadal prowadził prace związane z prowadzeniem rejestrów, zarządzaniem i bezpieczeństwem zapasów broni oraz opracowywaniem polityk, wytycznych i praktyk w tej dziedzinie. W tym celu kierownik projektu będzie monitorował projekty uprzednio wdrożone w regionie wojskowym nr 1 (Stung Treng), regionie wojskowym nr 2 (Kampong Cham), regionie wojskowym nr 3 (Kampong Speu), regionie wojskowym nr 4 (Siem Reap), regionie wojskowym nr 5 (Battambang), specjalnym regionie wojskowym (Phnom Penh) oraz wdrożone projekty dotyczące Żandarmerii Królewskiej. W ścisłej współpracy z Ministerstwem Obrony Narodowej określi on i wdroży kolejny projekt dotyczący bezpiecznego magazynowania i rejestrowania broni Sił Powietrznych i Marynarki Wojennej. Projekt ten będzie obejmował budowę obiektów do średnio- i krótkoterminowego składowania, prowadzenie szkoleń odpowiedniego personelu wszystkich szczebli oraz rejestrowanie wszelkiej broni w centralnej komputerowej bazie danych Ministerstwa Obrony. Wdrażany projekt powinien obejmować zapewnienie pomocy, przy wsparciu odpowiednich ekspertów, rządowemu programowi dotyczącemu organizowania publicznych ceremonii niszczenia nadwyżki broni oraz, w stosownych przypadkach, zebranej broni i nadwyżki broni, która może nadal znajdować się w posiadaniu wojska, policji i sił bezpieczeństwa. 2. W razie potrzeby, kierownik projektu będzie kontynuował działalność doradczą, oraz, gdy jest to możliwe, wspierał rząd, organizacje międzynarodowe oraz lokalne organizacje pozarządowe w kwestiach dotyczących bezpieczeństwa broni oraz bieżących i wcześniejszych działaniach prowadzonych w ramach programu ASAC UE. 3. Kierownik projektu zapewni ustanowienie właściwych procedur gwarantujących skuteczne monitorowanie i ocenę działań. W tym celu będzie on dążył do zapewnienia pełnej współpracy ze strony rządu Kambodży, policji i sił bezpieczeństwa. 4. Po zakończeniu projektu dotyczącego bezpiecznego przechowywania i rejestrowania broni Sił Powietrznych i Marynarki Wojennej kierownik projektu wdroży plany przygotowane zgodnie z zakresem obowiązków kierownika projektu na rok 2005 w celu skonsolidowania prowadzonych rejestrów oraz zarządzania i zapewnienia bezpieczeństwa zapasów broni oraz w celu zamknięcia i zakończenia projektu.”.

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2005 NR 295 POZ 53 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L295 - 51 z 200511.11.2005

  Decyzja Komisji z dnia 14 października 2005 r. zmieniająca decyzje 2001/689/WE, 2002/231/WE oraz 2002/272/WE w celu przedłużenia okresu ważności kryteriów ekologicznych dla przyznawania wspólnotowego oznakowania ekologicznego niektórym produktom (notyfikowana jako dokument nr C(2005) 4102) (1)

 • Dz. U. L295 - 44 z 200511.11.2005

  Decyzja Komisji z dnia 3 maja 2005 r. w sprawie programu pomocy państwa, który Niemcy planują wdrożyć na rzecz rozbudowy lokalnej infrastruktury służącej bezpośrednio przemysłowi zgodnie z pkt 7 części II wspólnego planu ramowego rządu federalnego i krajów związkowych Poprawa regionalnej struktury gospodarczej – Tworzenie lub rozbudowa centrów przedsiębiorczości, technologii oraz inkubatorów oferujących małym i średnim przedsiębiorstwom pomieszczenia i usługi (2004–2006) (notyfikowana jako dokument nr C(2005) 1315) (1)

 • Dz. U. L295 - 38 z 200511.11.2005

  Umowy o współpracy naukowej i technologicznej między Wspólnotą Europejską oraz Federacyjną Republiką Brazylii

 • Dz. U. L295 - 37 z 200511.11.2005

  Decyzja Rady z dnia 6 czerwca 2005 r. w sprawie zawarcia Umowy o współpracy naukowej i technologicznej między Wspólnotą Europejską a Federacyjną Republiką Brazylii

 • Dz. U. L295 - 36 z 200511.11.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1843/2005 z dnia 10 listopada 2005 r. w sprawie przekazanych ofert na przywóz kukurydzy w ramach przetargu, o którym mowa w rozporządzeniu (WE) nr 1809/2005

 • Dz. U. L295 - 35 z 200511.11.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1842/2005 z dnia 10 listopada 2005 r. w sprawie przekazanych ofert na przywóz kukurydzy w ramach przetargu, o którym mowa w rozporządzeniu (WE) nr 1808/2005

 • Dz. U. L295 - 34 z 200511.11.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1841/2005 z dnia 10 listopada 2005 r. ustalające maksymalną refundację wywozową dla pszenicy zwyczajnej w ramach przetargu, o którym mowa w rozporządzeniu (WE) nr 1059/2005

 • Dz. U. L295 - 33 z 200511.11.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1840/2005 z dnia 10 listopada 2005 r. w sprawie przekazanych ofert na wywóz jęczmienia w ramach przetargu, o którym mowa w rozporządzeniu (WE) nr 1058/2005

 • Dz. U. L295 - 31 z 200511.11.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1839/2005 z dnia 10 listopada 2005 r. ustalające refundacje wywozowe dla zbóż, pszennych i żytnich mąk, kasz oraz grysików

 • Dz. U. L295 - 30 z 200511.11.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1838/2005 z dnia 10 listopada 2005 r. ustalające refundacje produkcyjne w sektorze zbóż

 • Dz. U. L295 - 27 z 200511.11.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1837/2005 z dnia 10 listopada 2005 r. ustalające refundacje wywozowe dla produktów przetworzonych na bazie zbóż i ryżu

 • Dz. U. L295 - 25 z 200511.11.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1836/2005 z dnia 10 listopada 2005 r. zmieniające stawki refundacji do niektórych przetworów mlecznych, wywożonych jako towary nieobjęte załącznikiem I do Traktatu

 • Dz. U. L295 - 21 z 200511.11.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1835/2005 z dnia 10 listopada 2005 r. ustalające stawki refundacji do niektórych produktów zbożowych i ryżu wywożonych jako towary nieobjęte załącznikiem I do Traktatu

 • Dz. U. L295 - 20 z 200511.11.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1834/2005 z dnia 10 listopada 2005 r. ustalające maksymalny poziom refundacji wywozowych dla mleka odtłuszczonego w proszku w ramach stałego zaproszenia do składania ofert przetargowych przewidzianego w rozporządzeniu (WE) nr 582/2004

 • Dz. U. L295 - 18 z 200511.11.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1833/2005 z dnia 10 listopada 2005 r. ustalające maksymalny poziom refundacji wywozowej do masła w ramach stałego zaproszenia do składania ofert przewidzianego w rozporządzeniu (WE) nr 581/2004

 • Dz. U. L295 - 10 z 200511.11.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1832/2005 z dnia 10 listopada 2005 r. ustalające refundacje wywozowe w sektorze mleka i przetworów mlecznych

 • Dz. U. L295 - 9 z 200511.11.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1831/2005 z dnia 10 listopada 2005 r. w sprawie wydawania pozwoleń na przywóz wysokiej jakości świeżej, chłodzonej i mrożonej wołowiny i cielęciny

 • Dz. U. L295 - 8 z 200511.11.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1830/2005 z dnia 10 listopada 2005 r. ustalające ceny rynku światowego nieodziarnionej bawełny

 • Dz. U. L295 - 7 z 200511.11.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1829/2005 z dnia 10 listopada 2005 r. ustalające maksymalne kwoty refundacji wywozowej do cukru białego przeznaczonego do niektórych państw trzecich w ramach 12. przetargu częściowego wykonanego w ramach stałego przetargu przewidzianego przez rozporządzenie (WE) nr 1138/2005

 • Dz. U. L295 - 5 z 200511.11.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1828/2005 z dnia 10 listopada 2005 r. ustalające refundacje wywozowe do cukru białego i cukru surowego w stanie nieprzetworzonym

 • Dz. U. L295 - 3 z 200511.11.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1827/2005 z dnia 10 listopada 2005 r. ustalające ceny reprezentatywne i kwoty dodatkowych należności przywozowych na melasę w sektorze cukru, stosowane od dnia 11 listopada 2005 r.

 • Dz. U. L295 - 1 z 200511.11.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1826/2005 z dnia 10 listopada 2005 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.