Logowanie

Legislacja ROK 2005 NR 296 POZ 42

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 11 listopada 2005 r. w sprawie wkładu finansowego Wspólnoty na 2005 r. w wydatkach poniesionych przez Belgię, Francję i Niderlandy w celu zwalczania organizmów szkodliwych dla roślin lub produktów roślinnych (notyfikowana jako dokument nr C(2005) 4356)

Data ogłoszenia:2005-11-12


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2005 NR 296 POZ 42

Strona 1 z 2
L 296/42

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

12.11.2005

DECYZJA KOMISJI z dnia 11 listopada 2005 r. w sprawie wkładu finansowego Wspólnoty na 2005 r. w wydatkach poniesionych przez Belgię, Francję i Niderlandy w celu zwalczania organizmów szkodliwych dla roślin lub produktów roślinnych (notyfikowana jako dokument nr C(2005) 4356)

(Jedynie teksty w językach francuskim i niderlandzkim są autentyczne)

(2005/789/WE)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

ciwe jest przyznanie udziału finansowego Wspólnoty w celu pokrycia wydatków na wspomniane programy.

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

(4)

uwzględniając dyrektywę Rady 2000/29/WE z dnia 8 maja 2000 r. w sprawie środków ochronnych przed wprowadzeniem do Wspólnoty organizmów szkodliwych dla roślin lub produktów roślinnych i przed ich rozprzestrzenianiem się we Wspólnocie (1), w szczególności jej art. 23, a także mając na uwadze, co następuje:

(5) (1)

Udział finansowy Wspólnoty może stanowić do 50 % wydatków kwalifikowanych. Jednakże, zgodnie z art. 23 ust. 5 akapit trzeci dyrektywy, wskaźnik wkładu finansowego Wspólnoty na rzecz programu przedstawionego przez Belgię powinien zostać zmniejszony, ponieważ programowi zgłoszonemu przez to Państwo Członkowskie został już przyznany wkład Wspólnoty na mocy decyzji Komisji 2004/772/WE (3).

Zgodnie z dyrektywą 2000/29/WE wkład finansowy Wspólnoty może być przyznany Państwom Członkowskim na pokrycie wydatków związanych bezpośrednio z koniecznymi środkami, które zostały podjęte lub są planowane do celów zwalczania szkodliwych organizmów wprowadzanych z państw trzecich lub z innych obszarów Wspólnoty, w celu ich zlikwidowania lub, jeśli to niemożliwe, ich powstrzymania. Zarówno Belgia, Francja, jak i Niderlandy ustanowiły program działań mający na celu zwalczenie organizmów szkodliwych dla roślin, wprowadzonych na ich terytoria. Programy te określają cele, przeprowadzone działania, czas trwania oraz koszt. Belgia, Francja i Niderlandy wystąpiły z wnioskiem o przyznanie udziału finansowego Wspólnoty na rzecz tych programów w terminie wyznaczonym dyrektywą 2000/29/WE i zgodnie z rozporządzeniem Komisji (WE) nr 1040/2002 z dnia 14 czerwca 2002 r. ustanawiającym szczegółowe zasady wprowadzenia w życie przepisów odnoszących się do przyznawania udziału finansowego Wspólnoty w zakresie kontroli zdrowia roślin oraz uchylające rozporządzenie (WE) nr 2051/97 (2). Informacje techniczne dostarczone przez Belgię, Francję i Niderlandy umożliwiły Komisji dokładną i wszechstronną analizę sytuacji i wyciągnięcie wniosku, że warunki dla przyznania wkładu finansowego Wspólnoty ustanowione w szczególności w art. 23 dyrektywy 2000/29/WE zostały spełnione. W związku z tym właś-

Zgodnie z art. 24 dyrektywy 2000/29/WE Komisja ustala, czy wprowadzenie danych szkodliwych organizmów zostało spowodowane przez nieodpowiednie badania lub inspekcje i podejmuje działania wymagane na podstawie tej weryfikacji.

(6)

(2)

Zgodnie z art. 3 ust. 2 rozporządzenia Rady (WE) nr 1258/1999 (4) środki weterynaryjne oraz środki w zakresie ochrony zdrowia roślin podejmowane zgodnie z zasadami wspólnotowymi finansowane są w ramach Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej. Kontrola finansowa tych działań objęta jest art. 8 i 9 powyższego rozporządzenia, bez uszczerbku dla przepisów rozporządzenia (WE) nr 1040/2002 oraz art. 23 ust. 8 i 9 dyrektywy.

(7)

Środki przewidziane w niniejszej decyzji są zgodne z opinią Stałego Komitetu ds. Zdrowia Roślin,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

(3)

Artykuł 1 Niniejszym zatwierdza się przyznanie udziału finansowego Wspólnoty na rok 2005 w wydatkach poniesionych przez Belgię, Francję i Niderlandy, bezpośrednio związanych z niezbędnymi działaniami, zgodnie z art. 23 ust. 2 dyrektywy 2000/29/WE, oraz podjętymi w celu walki z organizmami objętymi programami zwalczania, określonymi w Załączniku do niniejszej decyzji.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2005 NR 296 POZ 42 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L296 - 41 z 200512.11.2005

  Decyzja Komisji z dnia 11 listopada 2005 r. dotycząca niewłączenia naledu do załącznika I do dyrektywy Rady 91/414/EWG oraz cofnięcia zezwoleń na środki ochrony roślin zawierające tę substancję (notyfikowana jako dokument nr C(2005) 4351) (1)

 • Dz. U. L296 - 39 z 200512.11.2005

  Decyzja Komisji z dnia 11 listopada 2005 r. zmieniająca decyzję 97/569/WE w zakresie włączenia jednego zakładu z Republiki Południowej Afryki do tymczasowego wykazu zakładów państw trzecich, z których Państwom Członkowskim zezwala się na przywóz produktów mięsnych (notyfikowana jako dokument nr C(2005) 4283) (1)

 • Dz. U. L296 - 19 z 200512.11.2005

  Decyzja Komisji z dnia 2 marca 2005 r. w sprawie pomocy państwa przyznanej przez Niemcy na rzecz Chemische Werke Piesteritz (notyfikowana jako dokument nr C(2005) 427) (1)

 • Dz. U. L296 - 18 z 200512.11.2005

  Decyzja Rady z dnia 8 listopada 2005 r. w sprawie mianowania członka Komitetu Regionów

 • Dz. U. L296 - 17 z 200512.11.2005

  Dyrektywa Komisji 2005/77/WE z dnia 11 listopada 2005 r. zmieniająca załącznik V do dyrektywy Rady 2000/29/WE w sprawie środków ochronnych przed wprowadzaniem do Wspólnoty organizmów szkodliwych dla roślin lub produktów roślinnych i przed ich rozprzestrzenianiem się we Wspólnocie

 • Dz. U. L296 - 15 z 200512.11.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1852/2005 z dnia 11 listopada 2005 r. ustalające współczynniki stosowane do zbóż wywożonych w postaci szkockiej whisky na okres 2005/2006

 • Dz. U. L296 - 13 z 200512.11.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1851/2005 z dnia 11 listopada 2005 r. ustalające współczynniki stosowane do zbóż wywożonych w postaci irlandzkiej whisky na okres 2005/2006

 • Dz. U. L296 - 12 z 200512.11.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1850/2005 z dnia 11 listopada 2005 r. ustalające minimalną cenę sprzedaży odtłuszczonego mleka w proszku dla 29. indywidualnego zaproszenia do przetargu wydanego zgodnie ze stałym zaproszeniem do przetargu wymienionym w rozporządzeniu (WE) nr 214/2001

 • Dz. U. L296 - 11 z 200512.11.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1849/2005 z dnia 11 listopada 2005 r. ustalające minimalną cenę sprzedaży masła dla 30. indywidualnego zaproszenia do składania ofert, wydanego w ramach stałego zaproszenia do składania ofert, o którym mowa w rozporządzeniu (WE) nr 2771/1999

 • Dz. U. L296 - 10 z 200512.11.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1848/2005 z dnia 11 listopada 2005 r. ustalające maksymalne kwoty pomocy do koncentratu masła w ramach 346. rundy przetargu, przeprowadzonej w ramach stałego przetargu przewidzianego przez rozporządzenie (EWG) nr 429/90

 • Dz. U. L296 - 8 z 200512.11.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1847/2005 z dnia 11 listopada 2005 r. ustalające maksymalne kwoty pomocy odnośnie do śmietany, masła i koncentratu masła w ramach 174. rundy przetargu, przeprowadzonej w ramach stałego przetargu przewidzianego przez rozporządzenie (WE) nr 2571/97

 • Dz. U. L296 - 6 z 200512.11.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1846/2005 z dnia 11 listopada 2005 r. ustalające minimalne ceny sprzedaży masła w ramach 174. rundy przetargu, przeprowadzonej w ramach stałego przetargu przewidzianego przez rozporządzenie (WE) nr 2571/97

 • Dz. U. L296 - 3 z 200512.11.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1845/2005 z dnia 11 listopada 2005 r. otwierające przetarg stały na odsprzedaż na rynku wspólnotowym kukurydzy znajdującej się w posiadaniu czeskiej agencji interwencyjnej

 • Dz. U. L296 - 1 z 200512.11.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1844/2005 z dnia 11 listopada 2005 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.