Logowanie

Legislacja ROK 2005 NR 297 POZ 3

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1854/2005 z dnia 14 listopada 2005 r. uzupełniające Załącznik do rozporządzenia (WE) nr 2400/96 w sprawie wpisu nazwy do Rejestru chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych (Miel de Provence (CHOG))

Data ogłoszenia:2005-11-15


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2005 NR 297 POZ 3

Strona 1 z 2
15.11.2005

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 297/3

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 1854/2005 z dnia 14 listopada 2005 r. uzupełniające Załącznik do rozporządzenia (WE) nr 2400/96 w sprawie wpisu nazwy do „Rejestru chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych” (Miel de Provence (CHOG))

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

produktu, o których mowa we wniosku, nie można uznać za specyficzne dla regionu Prowansji. Komisja uważa natomiast, że wniosek o rejestrację opiera się zarówno na renomie miodu prowansalskiego, jak i na szczególnej jakości, o której stanowi kwiatowe pochodzenie miodu, specyficzne dla prowansalskiego środowiska botanicznego.

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

(6)

uwzględniając rozporządzenie Rady (EWG) nr 2081/92 z dnia 14 lipca 1992 r. w sprawie ochrony oznaczeń geograficznych i nazw pochodzenia dla produktów rolnych i środków spożywczych (1), w szczególności jego art. 7 ust. 5 lit. b) oraz jego art. 6 ust. 3 i 4,

(7)

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Zgodnie z art. 6 ust. 2 rozporządzenia (EWG) nr 2081/92 wniosek Francji o rejestrację nazwy „Miel de Provence” został opublikowany w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej (2).

Następnie Niemcy odwołują się do ewentualnego zagrożenia związanego z faktem, że istnieje nazwa całkowicie lub częściowo identyczna lub znak towarowy lub produkty, które znajdują się na rynku legalnie od co najmniej pięciu lat poprzedzających datę publikacji przewidzianej w art. 6 ust. 2 rozporządzenia (EWG) nr 2081/92. Niemcy odwołują się przede wszystkim do faktu, że producenci, którzy obecnie wprowadzają do obrotu miód pod nazwą „Miel de Provence”, nie będą mogli stosować tej nazwy po dokonaniu rejestracji, jeżeli ich produkty nie będą zgodne ze specyfikacją z powodu miejsca pochodzenia kwiatów lub obszaru produkcji. Komisja uważa, że argument ten oparty jest na nieudowodnionych hipotezach. Zgodnie z art. 7 ust. 4 tiret drugie rozporządzenia (EWG) nr 2081/92 strona wyrażająca sprzeciw powinna „udowodnić” wspomniane zagrożenie. Niemcy jedynie wspomniały o możliwości powstania zagrożenia, nie udawadniając, że rzeczywiście istnieją producenci, którzy zostaliby poszkodowani przez rejestrację. Ostatecznie Niemcy dowodzą, że stosowanie nazwy „Miel de Provence” jest dozwolone na mocy dyrektywy Rady 2001/110/WE z dnia 20 grudnia 2001 r. odnoszącej się do miodu (3) w odniesieniu do miodu pochodzącego z regionu francuskiego Prowansja-Alpy-Lazurowe Wybrzeże. Wynikałoby z tego, że region ten jest inny niż obszar geograficzny objęty specyfikacjami opracowanymi w ramach rozporządzenia (EWG) nr 2081/92. Ponadto specyfikacje wniosku o rejestrację wykluczają miód ze słonecznika, kukurydzy oraz lucerny, pochodzenia kwiatowego i roślinnego, które występują na tym obszarze geograficznym. W związku z tym, w celu zapewnienia przestrzegania specyfikacji podmioty obecnie wprowadzające ten produkt do obrotu pod nazwą „Miel de Provence” będą musiały wykluczyć miód pochodzenia kwiatowego, którego nie przewidziano w specyfikacjach. Według Niemiec zarejestrowanie nazwy „Miel de Provence” w ramach rozporządzenia (EWG) nr 2081/92 byłoby sprzeczne z dyrektywą 2001/110/WE dotyczącą miodu.

(2)

Niemcy sprzeciwiły się rejestracji zgodnie z art. 7 ust. 1 rozporządzenia (EWG) nr 2081/92. Oświadczenie sprzeciwu odnosi się do niespełnienia warunków określonych w art. 2 oraz ewentualnego zagrożenia związanego z obecnością na rynku produktu legalnie od co najmniej pięciu lat poprzedzających datę publikacji przewidzianej w art. 6 ust. 2.

(8)

(3)

Pismem z dnia 11 stycznia 2005 r. Komisja wezwała oba Państwa Członkowskie do wzajemnego porozumienia zgodnie z ich wewnętrznymi procedurami.

(9)

(4)

Ponieważ w terminie trzech miesięcy nie doszło do porozumienia między Francją a Niemcami, Komisja powinna przyjąć decyzję zgodnie z procedurą określoną w art. 15 rozporządzenia (EWG) nr 2081/92.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2005 NR 297 POZ 3 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L297 - 11 z 200515.11.2005

  Sprostowanie do rozporządzenia Rady (WE) nr 692/2005 z dnia 28 kwietnia 2005 r. zmieniającego rozporządzenie Rady (WE) nr 2605/2000 nakładające ostateczne cło antydumpingowe na przywóz niektórych wag elektronicznych (REWS) pochodzących między innymi z Chińskiej Republiki Ludowej (Dz.U. L 112 z 3.5.2005)

 • Dz. U. L297 - 9 z 200515.11.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1857/2005 z dnia 14 listopada 2005 r. zmieniające rozporządzenie Komisji (WE) nr 1864/2004 otwierające i ustalające zarządzanie kontyngentami taryfowymi na grzyby zakonserwowane przywożone z państw trzecich

 • Dz. U. L297 - 7 z 200515.11.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1856/2005 z dnia 14 listopada 2005 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1291/2000 ustanawiające wspólne szczegółowe zasady stosowania systemu pozwoleń na przywóz i wywóz oraz zaświadczeń o wcześniejszym ustaleniu refundacji dla produktów rolnych, w odniesieniu do produktów podlegających obowiązkowi przedstawienia zaświadczenia

 • Dz. U. L297 - 5 z 200515.11.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1855/2005 z dnia 14 listopada 2005 r. uzupełniające Załącznik do rozporządzenia (WE) nr 2400/96 w sprawie wpisu niektórych nazw do Rejestru chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych (Mela Alto Adige lub Südtiroler Apfel (CHOG), Asperge des Sables des Landes (CHOG), Pâtes d’Alsace (CHOG), Jamón de Trevélez (CHOG), Oliva Ascolana del Piceno (CHNP))

 • Dz. U. L297 - 1 z 200515.11.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1853/2005 z dnia 14 listopada 2005 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.