Logowanie

Legislacja ROK 2005 NR 297 POZ 5

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1855/2005 z dnia 14 listopada 2005 r. uzupełniające Załącznik do rozporządzenia (WE) nr 2400/96 w sprawie wpisu niektórych nazw do Rejestru chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych (Mela Alto Adige lub Südtiroler Apfel (CHOG), Asperge des Sables des Landes (CHOG), Pâtes d’Alsace (CHOG), Jamón de Trevélez (CHOG), Oliva Ascolana del Piceno (CHNP))

Data ogłoszenia:2005-11-15


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2005 NR 297 POZ 5

15.11.2005

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 297/5

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 1855/2005 z dnia 14 listopada 2005 r. uzupełniające Załącznik do rozporządzenia (WE) nr 2400/96 w sprawie wpisu niektórych nazw do „Rejestru chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych” (Mela Alto Adige lub Südtiroler Apfel (CHOG), Asperge des Sables des Landes (CHOG), Pâtes d’Alsace (CHOG), Jamón de Trevélez (CHOG), Oliva Ascolana del Piceno (CHNP))

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH, (2)

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, uwzględniając rozporządzenie Rady (EWG) nr 2081/92 z dnia 14 lipca 1992 r. w sprawie ochrony oznaczeń geograficznych i nazw pochodzenia dla produktów rolnych i środków spożywczych (1), w szczególności jego art. 6 ust. 3 i 4, a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Komisja nie otrzymała żadnego oświadczenia sprzeciwu w rozumieniu art. 7 rozporządzenia (EWG) nr 2081/92, zatem nazwy te należy wpisać do „Rejestru chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych”,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1 Załącznik do rozporządzenia Komisji (WE) nr 2400/96 (3) uzupełnia się o nazwy zamieszczone w Załączniku do niniejszego rozporządzenia. Artykuł 2 Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie dwudziestego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Zgodnie z art. 6 ust. 2 rozporządzenia (EWG) nr 2081/92 wniosek Włoch o rejestrację dwóch nazw „Mela Alto Adige” lub „Südtiroler Apfel” i „Oliva Ascolana del Piceno”; wniosek Francji o rejestrację dwóch nazw „Asperge des Sables des Landes” i „Pâtes d’Alsace”; wniosek Hiszpanii o rejestrację nazwy „Jamón de Trevélez” zostały opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej (2).

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich Państwach Członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 14 listopada 2005 r. W imieniu Komisji

Mariann FISCHER BOEL

Członek Komisji

(1) Dz.U. L 208 z 24.7.1992, str. 1. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 806/2003 (Dz.U. L 122 z 16.5.2003, str. 1). (2) Dz.U. C 12 z 18.1.2005, str. 20 (Mela Alto Adige lub Südtiroler Apfel); Dz.U. C 47 z 23.2.2005, str. 2 (Asperge des Sables des Landes); Dz.U. C 47 z 23.2.2005, str. 6 (Pâtes d’Alsace); Dz.U. C 51 z 1.3.2005, str. 2 (Jamón de Trevélez); Dz.U. C 59 z 9.3.2005, str. 33 (Oliva Ascolana del Piceno).

(3) Dz.U. L 327 z 18.12.1996, str. 11.

L 297/6

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

15.11.2005

ZAŁĄCZNIK Produkty wymienione w załączniku I do Traktatu przeznaczone do spożycia przez ludzi Produkty mięsne (gotowane, peklowane, wędzone itp.) HISZPANIA Jamón de Trevélez (CHOG) Owoce, warzywa i zboża nieprzetworzone lub przetworzone WŁOCHY Mela Alto Adige lub Südtiroler Apfel (CHOG) Oliva Ascolana del Piceno (CHNP) FRANCJA Asperge des Sables des Landes (CHOG) Środki spożywcze, o których mowa w załączniku I do rozporządzenia (EWG) nr 2081/92 Makarony FRANCJA Pâtes d’Alsace (CHOG)

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2005 NR 297 POZ 5 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L297 - 11 z 200515.11.2005

  Sprostowanie do rozporządzenia Rady (WE) nr 692/2005 z dnia 28 kwietnia 2005 r. zmieniającego rozporządzenie Rady (WE) nr 2605/2000 nakładające ostateczne cło antydumpingowe na przywóz niektórych wag elektronicznych (REWS) pochodzących między innymi z Chińskiej Republiki Ludowej (Dz.U. L 112 z 3.5.2005)

 • Dz. U. L297 - 9 z 200515.11.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1857/2005 z dnia 14 listopada 2005 r. zmieniające rozporządzenie Komisji (WE) nr 1864/2004 otwierające i ustalające zarządzanie kontyngentami taryfowymi na grzyby zakonserwowane przywożone z państw trzecich

 • Dz. U. L297 - 7 z 200515.11.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1856/2005 z dnia 14 listopada 2005 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1291/2000 ustanawiające wspólne szczegółowe zasady stosowania systemu pozwoleń na przywóz i wywóz oraz zaświadczeń o wcześniejszym ustaleniu refundacji dla produktów rolnych, w odniesieniu do produktów podlegających obowiązkowi przedstawienia zaświadczenia

 • Dz. U. L297 - 3 z 200515.11.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1854/2005 z dnia 14 listopada 2005 r. uzupełniające Załącznik do rozporządzenia (WE) nr 2400/96 w sprawie wpisu nazwy do Rejestru chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych (Miel de Provence (CHOG))

 • Dz. U. L297 - 1 z 200515.11.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1853/2005 z dnia 14 listopada 2005 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.