Logowanie

Legislacja ROK 2005 NR 297 POZ 7

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1856/2005 z dnia 14 listopada 2005 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1291/2000 ustanawiające wspólne szczegółowe zasady stosowania systemu pozwoleń na przywóz i wywóz oraz zaświadczeń o wcześniejszym ustaleniu refundacji dla produktów rolnych, w odniesieniu do produktów podlegających obowiązkowi przedstawienia zaświadczenia

Data ogłoszenia:2005-11-15


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2005 NR 297 POZ 7

15.11.2005

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 297/7

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 1856/2005 z dnia 14 listopada 2005 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1291/2000 ustanawiające wspólne szczegółowe zasady stosowania systemu pozwoleń na przywóz i wywóz oraz zaświadczeń o wcześniejszym ustaleniu refundacji dla produktów rolnych, w odniesieniu do produktów podlegających obowiązkowi przedstawienia zaświadczenia

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH, (3)

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

W odniesieniu do sektora oliwy z oliwek i oliwek stołowych art. 10 ust. 3 rozporządzenia (WE) nr 865/2004 przewiduje, że można postanowić o wydaniu pozwolenia na każdy wywóz produktu wymienionego w art. 1 lit. a), jeżeli jest to konieczne do celów dalszego rozwoju rynku. Poza takim przypadkiem nie ma obowiązku przedstawiania zaświadczenia przy wywozie tych produktów.

uwzględniając rozporządzenie Rady (EWG) nr 2358/71 z dnia 26 października 1971 r. w sprawie wspólnej organizacji rynku nasion (1), w szczególności jego art. 4 ust. 2,

(4)

Należy zatem zmienić załącznik III do rozporządzenia (WE) nr 1291/2000.

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 865/2004 z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie wspólnej organizacji rynku oliwy z oliwek i oliwek stołowych oraz zmieniające rozporządzenie (EWG) nr 827/68 (2), w szczególności jego art. 10 ust. 4,

(5)

Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Komitetu Zarządzającego ds. Nasion oraz Komitetu Zarządzającego ds. Oliwy z Oliwek i Oliwek Stołowych,

a także mając na uwadze, co następuje:

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

(1)

Artykuł 5 ust. 4 tiret czwarte rozporządzenia Komisji (WE) nr 1291/2000 (3) stanowi, że żadne pozwolenie nie jest wymagane i nie musi zostać przedstawione w celu realizacji działań związanych z ilościami mniejszymi lub równymi ilościom wymienionym w załączniku III do wspomnianego rozporządzenia.

Artykuł 1 W załączniku III do rozporządzenia (WE) nr 1291/2000 wprowadza się następujące zmiany:

(2)

W odniesieniu do sektora nasion rozporządzenie Komisji (WE) nr 2081/2004 z dnia 6 grudnia 2004 r. ustanawiające zasady przekazywania informacji niezbędnych do wykonania rozporządzenia Rady (EWG) nr 2358/71 w sprawie wspólnej organizacji rynku nasion (4) uchyliło rozporządzenie Komisji (EWG) nr 1117/79 z dnia 6 czerwca 1979 r. określające produkty w sektorze nasion, które należy objąć systemem pozwoleń na przywóz (5), na skutek czego hybryda kukurydzy i hybryda sorgo przeznaczone do siewu nie podlegają już systemowi pozwoleń na przywóz.

zmie270 zmie311

1) w części B – sektor olejów i tłuszczów – skreśla się część zatytułowaną „Pozwolenie na wywóz z lub bez wcześniejszego ustalenia refundacji (rozporządzenie Komisji (WE) nr 2543/95)”;

2) część J – sektor nasion – skreśla się.

(1) Dz.U. L 246 z 5.11.1971, str. 1. Rozporządzenie ostatnio nione rozporządzeniem (WE) nr 1782/2003 (Dz.U. L z 21.10.2003, str. 1). (2) Dz.U. L 161 z 30.4.2004, str. 97. (3) Dz.U. L 152 z 24.6.2000, str. 1. Rozporządzenie ostatnio nione rozporządzeniem (WE) nr 1741/2004 (Dz.U. L z 8.10.2004, str. 17). (4) Dz.U. L 360 z 7.12.2004, str. 6. (5) Dz.U. L 139 z 7.6.1979, str. 11.

Artykuł 2 Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie trzeciego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie stosuje się od dnia 1 listopada 2005 r.

L 297/8

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

15.11.2005

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich Państwach Członkowskich. Sporządzono w Brukseli, dnia 14 listopada 2005 r. W imieniu Komisji

Mariann FISCHER BOEL

Członek Komisji

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2005 NR 297 POZ 7 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L297 - 11 z 200515.11.2005

  Sprostowanie do rozporządzenia Rady (WE) nr 692/2005 z dnia 28 kwietnia 2005 r. zmieniającego rozporządzenie Rady (WE) nr 2605/2000 nakładające ostateczne cło antydumpingowe na przywóz niektórych wag elektronicznych (REWS) pochodzących między innymi z Chińskiej Republiki Ludowej (Dz.U. L 112 z 3.5.2005)

 • Dz. U. L297 - 9 z 200515.11.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1857/2005 z dnia 14 listopada 2005 r. zmieniające rozporządzenie Komisji (WE) nr 1864/2004 otwierające i ustalające zarządzanie kontyngentami taryfowymi na grzyby zakonserwowane przywożone z państw trzecich

 • Dz. U. L297 - 5 z 200515.11.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1855/2005 z dnia 14 listopada 2005 r. uzupełniające Załącznik do rozporządzenia (WE) nr 2400/96 w sprawie wpisu niektórych nazw do Rejestru chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych (Mela Alto Adige lub Südtiroler Apfel (CHOG), Asperge des Sables des Landes (CHOG), Pâtes d’Alsace (CHOG), Jamón de Trevélez (CHOG), Oliva Ascolana del Piceno (CHNP))

 • Dz. U. L297 - 3 z 200515.11.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1854/2005 z dnia 14 listopada 2005 r. uzupełniające Załącznik do rozporządzenia (WE) nr 2400/96 w sprawie wpisu nazwy do Rejestru chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych (Miel de Provence (CHOG))

 • Dz. U. L297 - 1 z 200515.11.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1853/2005 z dnia 14 listopada 2005 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.