Logowanie

Legislacja ROK 2005 NR 297 POZ 9

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1857/2005 z dnia 14 listopada 2005 r. zmieniające rozporządzenie Komisji (WE) nr 1864/2004 otwierające i ustalające zarządzanie kontyngentami taryfowymi na grzyby zakonserwowane przywożone z państw trzecich

Data ogłoszenia:2005-11-15


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2005 NR 297 POZ 9

15.11.2005

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 297/9

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 1857/2005 z dnia 14 listopada 2005 r. zmieniające rozporządzenie Komisji (WE) nr 1864/2004 otwierające i ustalające zarządzanie kontyngentami taryfowymi na grzyby zakonserwowane przywożone z państw trzecich

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH, (5)

Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Komitetu Zarządzającego ds. Przetworów Owocowych i Warzywnych,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 2201/96 z dnia 28 października 1996 r. w sprawie wspólnej organizacji rynków przetworów owocowych i warzywnych (1), w szczególności jego art. 15 ust. 1,

Artykuł 1 W rozporządzeniu (WE) nr 1864/2004 wprowadza się następujące zmiany:

a także mając na uwadze, co następuje:

1) w art. 1 ust. 2 akapit drugi otrzymuje brzmienie:

(1)

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1864/2004 (2) otwiera kontyngenty taryfowe na przywóz do Wspólnoty grzybów zakonserwowanych z rodzaju Agaricus.

„Jednak nie stosuje się opłat celnych w odniesieniu do produktów pochodzących z Rumunii (nr porządkowy 09.4726) oraz Bułgarii (nr porządkowy 09.4725).”;

2) załącznik I otrzymuje brzmienie:

(2)

W związku z zawarciem protokołów dodatkowych do Układów Europejskich z Bułgarią i Rumunią, zatwierdzonych decyzjami Rady i Komisji 2005/430/WE, Euratom (3) oraz 2005/431/WE, Euratom (4), należy zmienić stawki celne na produkty pochodzące z Rumunii i kontyngenty taryfowe na produkty pochodzące z Bułgarii ustanowione w rozporządzeniu (WE) nr 1864/2004.

„ZAŁĄCZNIK I

Wielkość i okres stosowania kontyngentów taryfowych określonych w art. 1 ust. 1 w tonach (waga netto po odsączeniu) Kraj pochodzenia Od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia każdego roku

Bułgaria

(3)

2 887,5 (1) 500 23 750 3 290

Protokoły dodatkowe do Układów Europejskich z Bułgarią i Rumunią zatwierdzone decyzjami Rady i Komisji 2005/430/WE, Euratom oraz 2005/431/WE, Euratom stosuje się od dnia 1 sierpnia 2005 r. W związku z tym stosowanie niniejszego rozporządzenia powinno się rozpocząć od tej daty.

Rumunia Chiny Inne państwa

o 275 ton rocznie”.

(1) Od dnia 1 stycznia 2006 r. przydział dla Bułgarii zwiększa się

(4)

Należy zatem odpowiednio zmienić rozporządzenie (WE) nr 1864/2004.

Artykuł 2 Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie z dniem jego publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

(1) Dz.U. L 297 z 21.11.1996, str. 29. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem Komisji (WE) nr 386/2004 (Dz.U. L 64 z 2.3.2004, str. 25). (2) Dz.U. L 325 z 28.10.2004, str. 30. (3) Dz.U. L 155 z 17.6.2005, str. 1. (4) Dz.U. L 155 z 17.6.2005, str. 26.

Niniejsze rozporządzenie stosuje się od dnia 1 sierpnia 2005 r.

L 297/10

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

15.11.2005

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich Państwach Członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 14 listopada 2005 r. W imieniu Komisji

Mariann FISCHER BOEL

Członek Komisji

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2005 NR 297 POZ 9 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L297 - 11 z 200515.11.2005

  Sprostowanie do rozporządzenia Rady (WE) nr 692/2005 z dnia 28 kwietnia 2005 r. zmieniającego rozporządzenie Rady (WE) nr 2605/2000 nakładające ostateczne cło antydumpingowe na przywóz niektórych wag elektronicznych (REWS) pochodzących między innymi z Chińskiej Republiki Ludowej (Dz.U. L 112 z 3.5.2005)

 • Dz. U. L297 - 7 z 200515.11.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1856/2005 z dnia 14 listopada 2005 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1291/2000 ustanawiające wspólne szczegółowe zasady stosowania systemu pozwoleń na przywóz i wywóz oraz zaświadczeń o wcześniejszym ustaleniu refundacji dla produktów rolnych, w odniesieniu do produktów podlegających obowiązkowi przedstawienia zaświadczenia

 • Dz. U. L297 - 5 z 200515.11.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1855/2005 z dnia 14 listopada 2005 r. uzupełniające Załącznik do rozporządzenia (WE) nr 2400/96 w sprawie wpisu niektórych nazw do Rejestru chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych (Mela Alto Adige lub Südtiroler Apfel (CHOG), Asperge des Sables des Landes (CHOG), Pâtes d’Alsace (CHOG), Jamón de Trevélez (CHOG), Oliva Ascolana del Piceno (CHNP))

 • Dz. U. L297 - 3 z 200515.11.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1854/2005 z dnia 14 listopada 2005 r. uzupełniające Załącznik do rozporządzenia (WE) nr 2400/96 w sprawie wpisu nazwy do Rejestru chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych (Miel de Provence (CHOG))

 • Dz. U. L297 - 1 z 200515.11.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1853/2005 z dnia 14 listopada 2005 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.