Logowanie

Legislacja ROK 2005 NR 298 POZ 1 - Strona 2

Tytuł:

Zmiany do regulaminu Sądu Pierwszej Instancji

Data ogłoszenia:2005-11-15


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2005 NR 298 POZ 1 - Strona 2

Strona 2 z 6

Sąd może poinformować o tym właściwe organy, którym podlega zainteresowany; kopia pisma skierowanego do tych organów przekazywana jest zainteresowanemu. Z tych samych powodów Sąd może w każdym czasie, po wysłuchaniu zainteresowanego, na podstawie postanowienia wykluczyć go z postępowania. Postanowienie to podlega natychmiastowemu wykonaniu.”. 6) W art. 43 wprowadza się następujące zmiany: a) § 6 dodaje się zdanie drugie w brzmieniu: „Art. 102 § 2 nie stosuje się do tego dziesięciodniowego terminu”. b) dodaje się nowy § 7 w brzmieniu: „§ 7 Bez uszczerbku dla przepisów § 1 akapit pierwszy oraz § § 2 - 5 Sąd może w drodze decyzji określić warunki, w których dokument procesowy przekazany do sekretariatu drogą elektroniczną jest uznawany za oryginał tego dokumentu. Decyzja ta jest publikowana w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.”. 7) W art. 46 wprowadza się następujące zmiany: a) w § 1 słowa „W terminie miesiąca od” zastępuje się słowami „W terminie dwóch miesięcy od”. b) § 3 otrzymuje brzmienie: „§ 3 Termin określony w § 1 niniejszego art. może w wyjątkowych okolicznościach zostać przedłużony przez prezesa na uzasadniony wniosek pozwanego.”.

Pełnomocnicy, doradcy, adwokaci lub radcowie prawni wszystkich stron spraw połączonych, w tym interwenientów, mogą zapoznać się w sekretariacie z dokumentami procesowymi doręczonymi stronom pozostałych spraw. Na wniosek strony prezes może jednak, nie uchybiając art. 67 § 3 niniejszego regulaminu, wyłączyć możliwość zapoznania się z dokumentami tajnymi lub poufnymi.”. 9) Art. 55 § 1 otrzymuje brzmienie: „§ 1 Sąd rozpoznaje zawisłe przed nim sprawy w kolejności zakończenia czynności wyjaśniających. Jeżeli w kilku sprawach czynności wyjaśniające zostały zakończone równocześnie, o kolejności rozpoznania decyduje odpowiednio dzień wpisania skargi do rejestru.”. 10. Art. 64 § 5 akapit pierwszy otrzymuje brzmienie: „§ 5 Jeżeli Sąd, orzekając w pełnym składzie lub w składzie wielkiej izby, zarządza zastosowanie środków organizacji postępowania, a sam takich środków nie przeprowadza, powierza ich przeprowadzenie izbie, której sprawa została pierwotnie przydzielona albo sędziemu sprawozdawcy.”. 11. Art. 67 § 1 akapit pierwszy otrzymuje brzmienie: „§ 1 Jeżeli Sąd, orzekając w pełnym składzie lub w składzie wielkiej izby, postanawia o przeprowadzeniu dowodu, a sam go nie przeprowadza, powierza jego przeprowadzenie izbie, której sprawa została pierwotnie przydzielona albo sędziemu sprawozdawcy.”. 12. W art. 76a wprowadza się następujące zmiany: a) w § 1 akapit drugi dodaje się nowe zdanie drugie w następującym brzmieniu : „We wniosku można wskazać, że niektóre zarzuty lub argumenty albo niektóre fragmenty skargi lub odpowiedzi na skargę zostały przedstawione wyłącznie na wypadek, gdyby sprawa nie była rozpoznawana w trybie przyspieszonym, w szczególności dołączając do wniosku skróconą wersję skargi oraz wykaz załączników, które należy wziąć pod uwagę przy rozpoznawaniu sprawy w trybie przyspieszonym.”;

15.11.2005

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 298/3

b) w § 2 wprowadza się następujące zmiany: i) jedyny akapit oznacza się jako akapit drugi; ii) dodaje się nowy akapit pierwszy w brzmieniu: „Na zasadzie odstępstwa od przepisów art. 46 § 1, jeżeli strona skarżąca wniosła, zgodnie z § 1, o rozpoznanie sprawy w trybie przyspieszonym, termin na przedstawienie odpowiedzi na skargę wynosi miesiąc. W przypadku nieuwzględnienia przez Sąd tego wniosku, stronie pozwanej przyznaje się dodatkowy miesięczny termin na przedstawienie lub, stosownie do przypadku, uzupełnienie odpowiedzi na skargę. Terminy przewidziane w niniejszym akapicie mogą zostać przedłużone zgodnie z art. 46 § 3.”; c) w tym samym artykule dodaje się § 4 w brzmieniu: „§ 4 Decyzja Sądu o rozpoznaniu sprawy w trybie przyspieszonym może zostać uzależniona od spełnienia wymagań dotyczących objętości i sposobu przedstawiania pism procesowych stron, dalszego przebiegu postępowania oraz zarzutów i argumentów, w przedmiocie których Sąd ma wydać rozstrzygnięcie.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2005 NR 298 POZ 1 - Strona 2 - pozostałe dokumenty


porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.