Logowanie

Legislacja ROK 2005 NR 298 POZ 1 - Strona 3

Tytuł:

Zmiany do regulaminu Sądu Pierwszej Instancji

Data ogłoszenia:2005-11-15


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2005 NR 298 POZ 1 - Strona 3

Strona 3 z 6

Jeżeli strona nie zastosuje się do jednego z tych wymagań, decyzja o rozpoznaniu sprawy w trybie przyspieszonym może zostać cofnięta. W takim przypadku postępowanie jest dalej przeprowadzane w trybie zwykłym.”. 13) Art. 93 otrzymuje brzmienie: „Artykuł 93 §1 Kasa Sądu i jej dłużnicy dokonują płatności w euro. §2 Jeżeli koszty podlegające zwrotowi zostały poniesione w walucie innej niż euro lub jeżeli czynności stanowiące podstawę wypłaty zostały dokonane w kraju, którego walutą nie jest euro, wymiana waluty następuje po referencyjnym kursie Europejskiego Banku Centralnego obowiązującym w dniu dokonywania płatności.”. 14) Rozdział siódmy tytułu drugiego otrzymuje następujące brzmienie: „Rozdział siódmy

POMOC PRAWNA

przyznawana jest pomoc prawna, zgodnie z określonymi poniżej zasadami. Pomoc prawna obejmuje, w całości lub w części, koszty związane z doradztwem i reprezentowaniem przed Sądem. Koszty te pokrywa kasa Sądu. §2 Każda osoba fizyczna, która ze względu na swoją sytuację materialną nie jest w stanie w całości lub w części ponieść kosztów, o których mowa w § 1, jest uprawniona do uzyskania pomocy prawnej. Sytuację materialną ocenia się w oparciu o czynniki obiektywne, takie jak dochody, posiadany majątek i sytuacja rodzinna. §3 Pomocy prawnej nie przyznaje się, jeżeli czynności, dla których wnosi się o jej przyznanie, są oczywiście niedopuszczalne lub oczywiście bezzasadne. Artykuł 95 §1 Wniosek o przyznanie pomocy prawnej może zostać złożony przed lub po wniesieniu skargi. Wniosek nie jest objęty przymusem adwokackim. §2 Do wniosku o przyznanie pomocy prawnej należy załączyć wszelkie informacje i dokumenty pozwalające ocenić sytuację materialną wnioskodawcy, w szczególności zaświadczenie wydane przez właściwy krajowy organ, potwierdzające jego sytuację materialną. Jeżeli wniosek składany jest przed wniesieniem skargi, we wniosku należy zwięźle przedstawić przedmiot skargi, stan faktyczny sprawy i argumentację powoływaną na poparcie skargi. Do wniosku należy załączyć dokumenty dowodzące powołanych w nim twierdzeń. §3 Sąd może ustalić, zgodnie z art. 150, że wnioski o przyznanie pomocy prawnej muszą być składane na formularzu. Artykuł 96 §1 Przed podjęciem decyzji w przedmiocie przyznania pomocy prawnej Sąd wzywa stronę przeciwną do przedstawienia uwag na piśmie, chyba że z przedstawionych już informacji wynika, że warunki ustanowione w art. 94 § 2 nie są spełnione lub że warunki ustanowione w art. 94 § 3 są spełnione.

Artykuł 94 §1 W celu zapewnienia skutecznego dostępu do wymiaru sprawiedliwości, dla potrzeb postępowań przed Sądem

L 298/4 §2

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej §2

15.11.2005

Decyzja w przedmiocie przyznania pomocy prawnej jest podejmowana przez prezesa w formie postanowienia. Prezes może przekazać tę kwestię Sądowi. Postanowienie o odmowie przyznania pomocy prawnej musi zawierać uzasadnienie. §3 W postanowieniu o przyznaniu pomocy prawnej wyznacza się adwokata lub radcę prawnego, który będzie reprezentował zainteresowanego. Jeżeli zainteresowany nie dokona wyboru adwokata lub radcy prawnego, lub jeżeli Sąd uzna, że jego wybór jest nie do przyjęcia, sekretarz wysyła postanowienie o przyznaniu pomocy prawnej i kopię wniosku o jej przyznanie do właściwego organu zainteresowanego państwa, o którym mowa w załączniku II do regulaminu dodatkowego do regulaminu Trybunału Sprawiedliwości. Adwokata lub radcę prawnego, który będzie reprezentował zainteresowanego wyznacza się z uwzględnieniem sugestii przekazanych przez ten organ. Postanowienie dotyczące przyznania pomocy prawnej może określać kwotę, która zostanie wypłacona adwokatowi lub radcy prawnemu wyznaczonemu do reprezentowania zainteresowanego, albo określać górną granicę, której, co do zasady, koszty i wynagrodzenie adwokata lub radcy prawnego nie mogą przekroczyć.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2005 NR 298 POZ 1 - Strona 3 - pozostałe dokumenty


porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.