Logowanie

Legislacja ROK 2005 NR 298 POZ 1 - Strona 4

Tytuł:

Zmiany do regulaminu Sądu Pierwszej Instancji

Data ogłoszenia:2005-11-15


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2005 NR 298 POZ 1 - Strona 4

Strona 4 z 6

Postanowienie to może przewidywać udział zainteresowanego w kosztach, o których mowa w art. 94 § 1, z uwzględnieniem jego sytuacji materialnej. §4 Złożenie wniosku o przyznanie pomocy prawnej zawiesza bieg terminu na wniesienie skargi do chwili doręczenia postanowienia w przedmiocie tego wniosku lub, w przypadkach określonych w drugim akapicie § 3, postanowienia wyznaczającego adwokata lub radcę prawnego, który będzie reprezentował wnioskodawcę. §5 Jeżeli w toku postępowania przed Sądem uległy zmianie okoliczności stanowiące podstawę przyznania pomocy prawnej, prezes może, z urzędu lub na wniosek i po wysłuchaniu zainteresowanego, cofnąć tę pomoc. Prezes może przekazać tę kwestię Sądowi. Postanowienie o cofnięciu pomocy prawnej musi zawierać uzasadnienie. §6 Postanowienia wydane na mocy niniejszego artykułu nie podlegają zaskarżeniu. Artykuł 97 §1 W przypadku przyznania pomocy prawnej prezes może, na wniosek adwokata lub radcy prawnego zainteresowanego, zarządzić wypłatę zaliczki na rzecz tego adwokata lub radcy prawnego.

Jeżeli na mocy orzeczenia kończącego postępowanie w sprawie korzystający z pomocy prawnej musi ponieść koszty własne, prezes ustala na podstawie postanowienia, zawierającego uzasadnienie i niepodlegającego zaskarżeniu, koszty i wynagrodzenie adwokata lub radcy prawnego, które pokrywa kasa Sądu. Prezes może przekazać tę kwestię Sądowi. §3 Jeżeli w orzeczeniu kończącym postępowanie w sprawie Sąd obciążył stronę przeciwną kosztami korzystającego z pomocy prawnej, strona ta ma obowiązek zwrócić kasie Sądu kwoty wypłacone tytułem zaliczki na poczet pomocy. W razie sporu lub jeżeli strona nie stosuje się do wezwania ze strony sekretarza do zwrotu tych kwot, prezes orzeka w drodze postanowienia zawierającego uzasadnienie i niepodlegającego zaskarżeniu. Prezes może przekazać tę kwestię Sądowi. §4 Jeżeli korzystający z pomocy prawnej przegra sprawę, Sąd może, jeżeli wymagają tego względy słuszności, orzekając w przedmiocie kosztów w orzeczeniu kończącym postępowanie w sprawie, zarządzić, że jedna lub większa liczba stron poniesie koszty własne lub że koszty te, w całości lub w części, zostaną pokryte przez kasę Sądu w ramach pomocy prawnej.”. 15) Art. 113 otrzymuje brzmienie: „Artykuł 113 Sąd może w każdym czasie, po wysłuchaniu stron, stwierdzić z urzędu, że skarga jest niedopuszczalna ze względu na bezwzględne przeszkody procesowe albo stwierdzić, iż skarga stała się bezprzedmiotowa i że nie ma potrzeby jej rozpatrywania; decyzja jest podejmowana zgodnie z art. 114 § § 3 i 4.”. 16) Art. 114 § 2 otrzymuje brzmienie: „§ 2 Niezwłocznie po przedłożeniu wniosku, prezes wyznacza termin, w którym strona przeciwna może przedstawić na piśmie swoje żądania oraz uzasadnienie faktyczne i prawne.”. 17) Dodaje się następujący tytuł:

„TYTUŁ PIĄTY ODWOŁANIA OD ORZECZEŃ SĄDU DO SPRAW SŁUŻY PUBLICZNEJ UNII EUROPEJSKIEJ

Artykuł 137 §1 Odwołanie wnosi się poprzez złożenie pisma w sekretariacie Sądu Pierwszej Instancji lub Sądu do spraw Służby Publicznej.

15.11.2005 §2

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 298/5

Sekretariat Sądu do spraw Służby Publicznej natychmiast przesyła do sekretariatu Sądu Pierwszej Instancji akta sprawy rozpoznawanej w pierwszej instancji oraz, w stosownym przypadku, odwołanie. Artykuł 138 §1 Odwołanie zawiera: a) nazwisko albo nazwę oraz miejsce zamieszkania albo siedzibę wnoszącego odwołanie; b) oznaczenie pozostałych stron postępowania przed Sądem do spraw Służby Publicznej; c) podnoszone zarzuty oraz argumenty na ich poparcie; d) żądania wnoszącego odwołanie. Do odwołania stosuje się przepisy art. 43 i art. 44 § § 2 i 3. §2 Do odwołania załącza się orzeczenie Sądu do spraw Służby Publicznej, od którego wnosi się odwołanie. W odwołaniu wskazuje się dzień, w którym orzeczenie zostało wnoszącemu odwołanie doręczone.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2005 NR 298 POZ 1 - Strona 4 - pozostałe dokumenty


porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.