Logowanie

Legislacja ROK 2005 NR 298 POZ 1 - Strona 5

Tytuł:

Zmiany do regulaminu Sądu Pierwszej Instancji

Data ogłoszenia:2005-11-15


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2005 NR 298 POZ 1 - Strona 5

Strona 5 z 6

§3 Jeżeli odwołanie nie czyni zadość wymogom art. 44 § 3 lub § 2 niniejszego artykułu, stosuje się art. 44 § 6. Artykuł 139 §1 Żądania zawarte w odwołaniu mają na celu: a) uchylenie, w całości lub w części, orzeczenia Sądu do spraw Służby Publicznej; b) uwzględnienie, w całości lub w części, żądań przedstawianych w pierwszej instancji, z wyłączeniem wszelkich nowych żądań. §2 Odwołanie nie może zmieniać przedmiotu postępowania, które toczyło się przed Sądem do spraw Służby Publicznej. Artykuł 140 Odwołanie doręcza się wszystkim stronom postępowania przed Sądem do spraw Służby Publicznej. Stosuje się Aart. 45 . Artykuł 141 §1 Każda strona postępowania przed Sądem do spraw Służby Publicznej może w terminie dwóch miesięcy od dnia doręczenia odwołania wnieść odpowiedź na odwołanie. Termin ten nie podlega przedłużeniu. §2 Odpowiedź na odwołanie zawiera:

a) nazwisko albo nazwę oraz miejsce zamieszkania albo siedzibę wnoszącego odpowiedź na odwołanie; b) datę doręczenia odwołania; c) podnoszone zarzuty oraz argumenty na ich poparcie; d) żądania. Stosuje się art. 43 i art. 44 § § 2 i 3 . Artykuł 142 §1 Żądania zawarte w odpowiedzi na odwołanie mają na celu: a) oddalenie, w całości lub w części, odwołania albo uchylenie, w całości lub w części, orzeczenia Sądu do spraw Służby Publicznej; b) uwzględnienie, w całości lub w części, żądań przedstawianych w pierwszej instancji, z wyłączeniem wszelkich nowych żądań. §2 Odpowiedź na odwołanie nie może zmieniać przedmiotu postępowania, które toczyło się przed Sądem do spraw Służby Publicznej. Artykuł 143 §1 Odwołanie i odpowiedź na odwołanie mogą zostać uzupełnione repliką i dupliką, jeżeli prezes, na podstawie wniosku złożonego przez wnoszącego odwołanie w terminie siedmiu dni od doręczenia odpowiedzi na odwołanie, uzna to za konieczne i wyraźnie zezwoli na przedstawienie repliki w celu umożliwienia wnoszącemu odwołanie obrony swego stanowiska lub w celu przygotowania orzeczenia w przedmiocie odwołania. Prezes wyznacza termin, w którym należy złożyć replikę, a po doręczeniu tego pisma, termin, w którym należy złożyć duplikę. §2 Jeżeli odpowiedź na odwołanie zawiera żądanie uchylenia w całości albo w części orzeczenia Sądu do spraw Służby Publicznej na podstawie zarzutów, które nie zostały podniesione w odwołaniu, wnoszący odwołanie albo inna strona postępowania może, w terminie dwóch miesięcy od doręczenia odpowiedzi na odwołanie, wnieść replikę, której przedmiot ograniczony jest do ustosunkowania się do tych zarzutów. Przepis § 1 stosuje się do wszelkich dodatkowych uwag na piśmie złożonych w następstwie tej repliki. Artykuł 144 Z zastrzeżeniem poniższych przepisów, do postępowania przed Sądem Pierwszej Instancji, którego przedmiot stanowi odwołanie od orzeczenia Sądu do spraw Służby Publicznej, stosuje się artykuły 48 § 2, 49, 50, 51 § 1, 52, 55 - 64, 76a - 110, 115 § § 2 i 3, 116, 123 - 127 i 129 niniejszego regulaminu.

L 298/6 Artykuł 145

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

15.11.2005

Jeżeli odwołanie jest w całości lub w części oczywiście niedopuszczalne albo oczywiście bezzasadne, Sąd Pierwszej Instancji może, w każdym czasie, na podstawie sprawozdania sędziego sprawozdawcy i po wysłuchaniu rzecznika generalnego, oddalić odwołanie w całości albo w części, orzekając w drodze postanowienia z uzasadnieniem. Artykuł 146 Po przedłożeniu pism procesowych, o których mowa w art. 141 § 1 oraz, w stosownym przypadku, pism procesowych, o których mowa w art. 143 § § 1 i 2 niniejszego regulaminu, Sąd Pierwszej Instancji może, na podstawie sprawozdania sędziego sprawozdawcy i po wysłuchaniu rzecznika generalnego oraz stron, orzec w przedmiocie odwołania bez przeprowadzenia części ustnej postępowania, chyba że jedna ze stron przedłoży wniosek wskazujący powody, dla których wnosi o jej wysłuchanie.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2005 NR 298 POZ 1 - Strona 5 - pozostałe dokumenty


porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.