Logowanie

Legislacja ROK 2005 NR 298 POZ 1 - Strona 6

Tytuł:

Zmiany do regulaminu Sądu Pierwszej Instancji

Data ogłoszenia:2005-11-15


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2005 NR 298 POZ 1 - Strona 6

Strona 6 z 6

Wniosek ten składa się w terminie miesiąca od dnia powiadomienia strony o zakończeniu procedury pisemnej. Prezes może przedłużyć ten termin. Artykuł 147 Sprawozdanie, o którym mowa w art. 52 przedstawia się Sądowi Pierwszej Instancji po wniesieniu pism procesowych, o których mowa w art. 141 § 1 i, w stosownym przypadku, art. 143 § § 1 i 2. W razie niewniesienia wyżej wymienionych pism procesowych, tę samą procedurę stosuje się po upływie terminu do ich wniesienia. Artykuł 148 Jeżeli odwołanie jest bezzasadne albo jeżeli jest zasadne i Sąd Pierwszej Instancji sam orzeka co do istoty sprawy, rozstrzyga on o kosztach. Art. 88 niniejszego regulaminu ma zastosowanie jedynie do odwołań wniesionych przez instytucje.

W drodze odstępstwa od przepisu art. 87 § 2 niniejszego regulaminu Sąd Pierwszej Instancji w przypadku odwołań wniesionych przez urzędników lub innych pracowników instytucji może rozstrzygnąć, że koszty zostaną rozdzielone pomiędzy stronami, o ile wymagają tego względy słuszności. W razie cofnięcia odwołania stosuje się art. 87 § 5 niniejszego regulaminu. Artykuł 149 Wniosek o dopuszczenie do sprawy w charakterze interwenienta w postępowaniu odwoławczym przed Sądem Pierwszej Instancji składa się w terminie miesiąca od dnia ogłoszenia, o którym mowa w art. 24 § 6.” 18. Art. 136a oznacza się jako art. 150, a art. 137 oznacza się jako art. 151. Artykuł 2 Niniejsze zmiany regulaminu, których tekstami autentycznymi są ich wersje językowe, sporządzone w językach określonych w art. 35 § 1 regulaminu, zostają opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. Wchodzą w życie pierwszego dnia drugiego miesiąca następującego po ich opublikowaniu, z wyłączeniem punktów 17 i 18 art. 1. Punkty 17 i 18 art. 1 wchodzą w życie z chwilą wejścia w życie art. 1 załącznika I do Statutu Trybunału Sprawiedliwości zgodnie z art. 4 akapit drugi decyzji Rady 2004/752/WE, Euratom).

Sporządzono w Luksemburgu 12 października 2005. Sekretarz

E. COULON

Prezes

B. VESTERDORF

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2005 NR 298 POZ 1 - Strona 6 - pozostałe dokumenty


porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.