Logowanie

Legislacja ROK 2005 NR 298 POZ 1

Tytuł:

Zmiany do regulaminu Sądu Pierwszej Instancji

Data ogłoszenia:2005-11-15


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2005 NR 298 POZ 1

Strona 1 z 6
15.11.2005

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 298/1

TRYBUNAŁ SPRAWIEDLIWOŚCI

ZMIANY DO REGULAMINU SĄDU PIERWSZEJ INSTANCJI

SĄD PIERWSZEJ INSTANCJI WSPÓLNOT EUROPEJSKICH PRZYJMUJE NASTĘPUJĄCE ZMIANY DO SWOJEGO REGULAMINU:

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, a w szczególności jego art. 224 akapit piąty;

Artykuł 1 W regulaminie Sądu Pierwszej Instancji Wspólnot Europejskich z dnia 2 maja 1991 r. (3), zmienionym dnia 15 września 1994 r. (4), dnia 17 lutego 1995 r. (5), dnia 6 lipca 1995 r. (6) ,dnia 12 marca 1997 r. (7), dnia 17 maja 1999 r. (8), dnia 6 grudnia 2000 r. (9), dnia 21 maja 2003 r. (10), dnia 19 kwietnia 2004 r. (11) i dnia 21 kwietnia 2004 r. (12) wprowadza się następujące zmiany: 1) Art. 7 § 1 otrzymuje brzmienie:

uwzględniając Traktat ustanawiający Europejską Wspólnotę Energii Atomowej, a w szczególności jego art. 140 ust. 5;

uwzględniając art. 63 Protokołu w sprawie Statutu Trybunału Sprawiedliwości;

za zgodą Trybunału Sprawiedliwości;

„§ 1 Niezwłocznie po częściowym odnowieniu składu sędziowskiego, określonym w art. 224 Traktatu WE i art. 140 Traktatu EWEA, sędziowie wybierają spośród siebie, na okres trzech lat, prezesa Sądu.”. 2) Art. 9 akapit drugi otrzymuje brzmienie: „Jeżeli w tym samym czasie prezes Sądu i prezesi izb są nieobecni lub nie mogą uczestniczyć w obradach lub ich stanowiska pozostają w tym samym czasie nieobsadzone, obowiązki prezesa wykonuje jeden z pozostałych sędziów, zgodnie z porządkiem pierwszeństwa ustanowionym w art. 6.”. 3) Art. 24 § 1 otrzymuje brzmienie:

po zatwierdzeniu przez Radę w dniu 18 lipca 2005 i 3 października 2005,

a także mając na uwadze co następuje,

(1)

w świetle zgromadzonych doświadczeń należy zmienić niektóre przepisy regulaminu w celu sprecyzowania ich zakresu lub dostosowania ich do wymogów skutecznej organizacji przebiegu postępowania,

(2)

należy dostosować przepisy dotyczące pomocy w zakresie kosztów postępowania do dyrektywy Rady 2003/8/WE z dnia 27 stycznia 2003 r. w celu usprawnienia dostępu do wymiaru sprawiedliwości w sporach transgranicznych poprzez ustanowienie minimalnych wspólnych zasad odnoszących się do pomocy prawnej w sporach o tym charakterze (1)

„§ 1 Sekretariat, pod nadzorem sekretarza, prowadzi rejestr, do którego wpisuje się, według kolejności wpływu, wszystkie pisma procesowe i dokumenty do nich załączone.”.

(3) Dz.U. L 136 z 30.5.1991. (4) Dz.U. L 249 z 24.9.1994, str. 17. (5) Dz.U. L 44 z 28.2.1995, str. 64. (6) Dz.U. L 172 z 22.7.1995, str. 3. (7) Dz.U. L 103 z 19.4.1997, str. 6. (8) Dz.U. L 135 z 29.5.1999, str. 92. (9) Dz.U. L 322 z 19.12.2000, str. 4. (10) Dz.U. L 147 z 14.6.2003, str. 22. (11) Dz.U. L 132 z 29.4.2004, str. 3. (12) Dz.U. L 127 z 29.4.2004, str. 108.

(3)

należy wprowadzić przepisy regulujące odwołania od orzeczeń Sądu do spraw Służby Publicznej Unii Europejskiej ustanowionego na mocy decyzji Rady 2004/752/WE, Euratom z dnia 2 listopada 2004 r. (2),

(1) Dz.U. L 26 z 31.1.2003, str. 41. (2) Dz.U. L 333 z 9.11.2004, str. 7.

L 298/2

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 8) W art. 50 wprowadza się następujące zmiany: a) jedyny akapit oznacza się jako § 1; b) dodaje się następujący § : „§ 2

15.11.2005

4) W art. 32 § 3 dodaje się nowy akapit trzeci w brzmieniu: „Jeżeli z powodu nieobecności sędziego lub niemożności uczestniczenia przez niego w obradach, która wystąpiła przed datą otwarcia procedury ustnej, w wielkiej izbie lub izbie złożonej z pięciu sędziów brak jest liczby sędziów określonej w art. 10 § 1, prezes Sądu uzupełnia jej przewidziany skład, wyznaczając sędziego.”. 5) Art. 41 § 1 otrzymuje następujące brzmienie: „§ 1 Sąd, jeżeli uzna, że zachowanie doradcy, adwokata lub radcy prawnego przed Sądem lub w stosunku do prezesa, sędziego lub sekretarza godzi w powagę Sądu lub jest niezgodne z wymogami prawidłowego administrowania wymiarem sprawiedliwości, lub że doradca, adwokat lub radca prawny wykorzystuje swoje uprawnienia niezgodnie z ich celem, informuje o tym zainteresowanego.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2005 NR 298 POZ 1 - pozostałe dokumenty


porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.