Logowanie

Legislacja ROK 2005 NR 299 POZ 1

Tytuł:

Rozporządzenie Rady (WE) nr 1858/2005 z dnia 8 listopada 2005 r. nakładające ostateczne cło antydumpingowe na przywóz stalowych lin i kabli pochodzących z Chińskiej Republiki Ludowej, Indii, Republiki Południowej Afryki i Ukrainy w następstwie przeglądu wygaśnięcia zgodnie z art. 11 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 384/96

Data ogłoszenia:2005-11-16


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2005 NR 299 POZ 1

Strona 1 z 24
16.11.2005

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 299/1

I

(Akty, których publikacja jest obowiązkowa)

ROZPORZĄDZENIE RADY (WE) NR 1858/2005 z dnia 8 listopada 2005 r. nakładające ostateczne cło antydumpingowe na przywóz stalowych lin i kabli pochodzących z Chińskiej Republiki Ludowej, Indii, Republiki Południowej Afryki i Ukrainy w następstwie przeglądu wygaśnięcia zgodnie z art. 11 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 384/96

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

mając na uwadze Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 384/96 z dnia 22 grudnia 1995 r. w sprawie ochrony przed dumpingowym przywozem z krajów niebędących członkami Wspólnoty Europejskiej („rozporządzenie podstawowe”) (1), w szczególności jego art. 11 ust. 2,

(3)

niowej Afryki i Ukrainy, od których przyjęto zobowiązania na mocy decyzji Komisji 1999/572/WE (3). Na mocy rozporządzenia (WE) nr 1678/2003 Komisja wycofała się z przyjęcia zobowiązania oferowanego przez wyżej wspomnianego ukraińskiego producenta eksportującego, a na mocy rozporządzenia (WE) nr 1674/2003 Rada przywróciła odpowiednie cło antydumpingowe ad valorem w odniesieniu do wspomnianego eksportera.

uwzględniając wniosek Komisji przedłożony po konsultacji z Komitetem Doradczym,

a także mając na uwadze, co następuje:

1. PROCEDURA

1.1. Obowiązujące środki

(1)

Następnie, w wyniku dochodzeń przeprowadzonych zgodnie z art. 13 rozporządzenia podstawowego, ustalono, że omijanie pierwotnych środków dotyczących przywozu z Ukrainy i ChRL miało miejsce poprzez, odpowiednio, Mołdowę i Maroko. W konsekwencji na mocy rozporządzenia (WE) nr 760/2004 (4) Rada rozszerzyła ostateczne cło antydumpingowe nałożone na przywóz pochodzący z Ukrainy na przywóz takich samych stalowych lin i kabli wysyłanych z Mołdowy. Podobnie, cło antydumpingowe nałożone na przywóz pochodzący z ChRL zostało rozszerzone na mocy rozporządzenia Rady (WE) nr 1886/2004 (5) na przywóz takich samych stalowych lin i kabli wysyłanych z Maroka z wyjątkiem tych produkowanych przez producenta rzeczywiście pochodzącego z Maroka.

W sierpniu 1999 r., na mocy rozporządzenia (WE) nr 1796/1999 (2) („rozporządzenie pierwotne”), Rada nałożyła ostateczne cło antydumpingowe na przywóz stalowych lin i kabli (ang. Steel Wire Rope – „SWR”) pochodzących z Chińskiej Republiki Ludowej („ChRL”), Węgier, Indii, Meksyku, Polski, Republiki Południowej Afryki i Ukrainy. Dochodzenie, które doprowadziło do nałożenia wspomnianych środków zwane jest odtąd „dochodzeniem pierwotnym”.

1.2. Dochodzenie dotyczące innego kraju

(4)

(2)

Środki, które miały zastosowanie do wspomnianego przywozu, obejmowały stawkę celną ad valorem z wyjątkiem przywozu od jednego producenta eksportującego z, odpowiednio, Indii, Meksyku, Republiki Połud-

W dniu 20 listopada 2004 r., obwieszczeniem opublikowanym w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej (6), Komisja wszczęła postępowanie antydumpingowe dotyczące przywozu tego samego produktu pochodzącego z Republiki Korei w następstwie skargi złożonej przez przemysł wspólnotowy, w której przedstawiono dowody prima facie istnienia dumpingu w przywozie, który powoduje istotną szkodę dla przemysłu wspólnotowego. Dochodzenie zostało zakończone na mocy decyzji Komisji 2005/739/WE (7) bez nałożenia środków.

(1) Dz.U. L 56 z 6.3.1996, str. 1. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 461/2004 (Dz.U. L 77 z 13.3.2004, str. 12). (2) Dz.U. L 217 z 17.8.1999, str. 1. Rozporządzenie zmienione rozporządzeniem (WE) nr 1674/2003 (Dz.U. L 238 z 25.9.2003, str. 1).

(3) Dz.U. L 217 z 17.8.1999, str. 63. Dezycja zmieniona rozporządzeniem (WE) nr 1678/2003 (Dz.U. L 238 z 25.9.2003, str. 13). (4) Dz.U. L 120 z 24.4.2004, str. 1. (5) Dz.U. L 328 z 30.10.2004, str. 1. (6) Dz.U. C 283 z 20.11.2004, str. 6. (7) Dz.U. L 276 z 21.10.2005, str. 62.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2005 NR 299 POZ 1 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L299 - 80 z 200516.11.2005

  Wspólne stanowisko Rady 2005/793/WPZiB z dnia 14 listopada 2005 r. dotyczące przyjęcia na pobyt czasowy niektórych Palestyńczyków przez Państwa Członkowskie Unii Europejskiej

 • Dz. U. L299 - 72 z 200516.11.2005

  Wspólne stanowisko Rady 2005/792/WPZiB z dnia 14 listopada 2005 r. w sprawie środków restrykcyjnych skierowanych przeciwko Uzbekistanowi

 • Dz. U. L299 - 71 z 200516.11.2005

  Decyzja Komisji z dnia 14 listopada 2005 r. upoważniająca Niemcy do kontynuowania nowej praktyki enologicznej (notyfikowana jako dokument nr C(2005) 4376)

 • Dz. U. L299 - 62 z 200516.11.2005

  Umowa pomiędzy Wspólnotą Europejską a Królestwem Danii w sprawie właściwości sądów oraz uznawania i wykonywania orzeczeń sądowych w sprawach cywilnych i handlowych

 • Dz. U. L299 - 61 z 200516.11.2005

  Decyzja Rady z dnia 20 września 2005 r. w sprawie podpisania w imieniu Wspólnoty Umowy pomiędzy Wspólnotą Europejską a Królestwem Danii w sprawie jurysdykcji i uznawania orzeczeń sądowych oraz ich wykonywania w sprawach cywilnych i handlowych

 • Dz. U. L299 - 58 z 200516.11.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1865/2005 z dnia 15 listopada 2005 r. ustalające opłaty przywozowe w sektorze zbóż stosowane od dnia 16 listopada 2005 r.

 • Dz. U. L299 - 45 z 200516.11.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1864/2005 z dnia 15 listopada 2005 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1725/2003 przyjmujące określone międzynarodowe standardy rachunkowości zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1606/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do Międzynarodowego Standardu Sprawozdawczości Finansowej nr 1 oraz Międzynarodowych Standardów Rachunkowości nr 32 i 39 (1)

 • Dz. U. L299 - 40 z 200516.11.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1863/2005 z dnia 15 listopada 2005 r. otwierające przetarg stały na odsprzedaż na rynku wspólnotowym pszenicy zwyczajnej znajdującej się w posiadaniu łotewskiej agencji interwencyjnej w celu przetworzenia jej na mąkę we Wspólnocie

 • Dz. U. L299 - 35 z 200516.11.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1862/2005 z dnia 15 listopada 2005 r. otwierające przetarg stały na odsprzedaż na rynku wspólnotowym pszenicy zwyczajnej znajdującej się w posiadaniu litewskiej agencji interwencyjnej w celu przetworzenia jej na mąkę we Wspólnocie

 • Dz. U. L299 - 34 z 200516.11.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1861/2005 z dnia 15 listopada 2005 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1064/2005 w zakresie ilości objętej stałym przetargiem na wywóz pszenicy zwyczajnej znajdującej się w posiadaniu litewskiej agencji interwencyjnej

 • Dz. U. L299 - 32 z 200516.11.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1860/2005 z dnia 15 listopada 2005 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L299 - 23 z 200516.11.2005

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 1859/2005 z dnia 14 listopada 2005 r. nakładające pewne środki ograniczające w stosunku do Uzbekistanu

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.