Logowanie

Legislacja ROK 2005 NR 299 POZ 23

Tytuł:

Rozporządzenie Rady (WE) nr 1859/2005 z dnia 14 listopada 2005 r. nakładające pewne środki ograniczające w stosunku do Uzbekistanu

Data ogłoszenia:2005-11-16


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2005 NR 299 POZ 23

Strona 1 z 6
16.11.2005

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 299/23

ROZPORZĄDZENIE RADY (WE) NR 1859/2005 z dnia 14 listopada 2005 r. nakładające pewne środki ograniczające w stosunku do Uzbekistanu

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, a w szczególności jego art. 60 i 301,

(5)

wszystkich Państwach Członkowskich. Do celów niniejszego rozporządzenia przyjmuje się, że terytorium Wspólnoty obejmuje wszystkie terytoria Państw Członkowskich, do których zastosowanie ma Traktat, na warunkach określonych w Traktacie.

uwzględniając wspólne stanowisko nr 2005/792/WPZiB z dnia 14 listopada 2005 r. w sprawie środków restrykcyjnych skierowanych przeciwko Uzbekistanowi (1),

uwzględniając wniosek Komisji,

We właściwym czasie wykaz sprzętu, który może być użyty do celów represji wewnętrznych, powinien zostać uzupełniony numerami referencyjnymi z Nomenklatury Scalonej, określonej w załączniku I do rozporządzenia Rady (EWG) nr 2658/87 z 23 lipca 1987 r. w sprawie nomenklatury taryfowej i statystycznej oraz w sprawie Wspólnej Taryfy Celnej (2).

a także mając na uwadze, co następuje:

(6)

Państwa Członkowskie powinny określić sankcje mające zastosowanie w przypadku naruszenia przepisów niniejszego rozporządzenia. Przewidziane sankcje powinny być proporcjonalne, skuteczne i odstraszające.

(1)

W dniu 23 maja 2005 r. Rada ostro potępiła „odnotowane nieadekwatne, nieproporcjonalne i masowe użycie siły przez uzbeckie siły bezpieczeństwa”, które miało miejsce w tym miesiącu w Andiżanie we wschodnim Uzbekistanie. Rada wyraziła głębokie ubolewanie z powodu braku adekwatnej odpowiedzi władz Uzbekistanu na wezwanie Organizacji Narodów Zjednoczonych do wszczęcia niezależnego międzynarodowego śledztwa. W dniu 13 czerwca 2005 r. Rada wezwała władze Uzbekistanu do ponownego rozważenia ich stanowiska do końca czerwca 2005 r.

(7)

W celu zapewnienia skuteczności środków przewidzianych w niniejszym rozporządzeniu powinno ono wejść w życie następnego dnia po jego opublikowaniu,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

(2)

Wobec braku jakiejkolwiek adekwatnej odpowiedzi, wspólne stanowisko 2005/792/WPZiB stanowi, iż należy wprowadzić pewne środki ograniczające początkowo na okres jednego roku, w trakcie którego środki te będą podlegały ciągłemu przeglądowi.

Do celów niniejszego rozporządzenia stosuje się następujące definicje:

1) „sprzęt, który mógłby zostać użyty do celów represji wewnętrznych”, oznacza towary wymienione w załączniku I;

(3)

Do środków ograniczających przewidzianych we wspólnym stanowisku 2005/792/WPZiB należą m.in. zakaz wywozu sprzętu, który mógłby zostać wykorzystany do celów represji wewnętrznych, oraz zakaz udzielania pomocy technicznej, finansowania i pomocy finansowej związanej z działaniami wojskowymi, bronią i pokrewnym wyposażeniem oraz sprzętem, który może być użyty do celów represji wewnętrznych.

2) „pomoc techniczna” oznacza wszelkie wsparcie techniczne związane z naprawami, rozbudową, produkcją, montażem, testowaniem, konserwacją lub innego rodzaju usługami technicznymi i może przyjąć formę wskazówek, porad, szkolenia, przekazywania wiedzy praktycznej albo umiejętności lub usług konsultingowych; pomoc techniczna obejmuje także pomoc udzielaną w formie ustnej;

(4)

Środki te wchodzą w zakres stosowania Traktatu, a zatem do ich wprowadzenia w życie we Wspólnocie konieczne jest przyjęcie przepisów wspólnotowych, przede wszystkim w celu zapewnienia jednolitego stosowania tych środków przez podmioty gospodarcze we

3) „terytorium Wspólnoty” oznacza wszystkie terytoria Państw Członkowskich, do których zastosowanie ma Traktat, na warunkach określonych w Traktacie.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2005 NR 299 POZ 23 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L299 - 80 z 200516.11.2005

  Wspólne stanowisko Rady 2005/793/WPZiB z dnia 14 listopada 2005 r. dotyczące przyjęcia na pobyt czasowy niektórych Palestyńczyków przez Państwa Członkowskie Unii Europejskiej

 • Dz. U. L299 - 72 z 200516.11.2005

  Wspólne stanowisko Rady 2005/792/WPZiB z dnia 14 listopada 2005 r. w sprawie środków restrykcyjnych skierowanych przeciwko Uzbekistanowi

 • Dz. U. L299 - 71 z 200516.11.2005

  Decyzja Komisji z dnia 14 listopada 2005 r. upoważniająca Niemcy do kontynuowania nowej praktyki enologicznej (notyfikowana jako dokument nr C(2005) 4376)

 • Dz. U. L299 - 62 z 200516.11.2005

  Umowa pomiędzy Wspólnotą Europejską a Królestwem Danii w sprawie właściwości sądów oraz uznawania i wykonywania orzeczeń sądowych w sprawach cywilnych i handlowych

 • Dz. U. L299 - 61 z 200516.11.2005

  Decyzja Rady z dnia 20 września 2005 r. w sprawie podpisania w imieniu Wspólnoty Umowy pomiędzy Wspólnotą Europejską a Królestwem Danii w sprawie jurysdykcji i uznawania orzeczeń sądowych oraz ich wykonywania w sprawach cywilnych i handlowych

 • Dz. U. L299 - 58 z 200516.11.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1865/2005 z dnia 15 listopada 2005 r. ustalające opłaty przywozowe w sektorze zbóż stosowane od dnia 16 listopada 2005 r.

 • Dz. U. L299 - 45 z 200516.11.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1864/2005 z dnia 15 listopada 2005 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1725/2003 przyjmujące określone międzynarodowe standardy rachunkowości zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1606/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do Międzynarodowego Standardu Sprawozdawczości Finansowej nr 1 oraz Międzynarodowych Standardów Rachunkowości nr 32 i 39 (1)

 • Dz. U. L299 - 40 z 200516.11.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1863/2005 z dnia 15 listopada 2005 r. otwierające przetarg stały na odsprzedaż na rynku wspólnotowym pszenicy zwyczajnej znajdującej się w posiadaniu łotewskiej agencji interwencyjnej w celu przetworzenia jej na mąkę we Wspólnocie

 • Dz. U. L299 - 35 z 200516.11.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1862/2005 z dnia 15 listopada 2005 r. otwierające przetarg stały na odsprzedaż na rynku wspólnotowym pszenicy zwyczajnej znajdującej się w posiadaniu litewskiej agencji interwencyjnej w celu przetworzenia jej na mąkę we Wspólnocie

 • Dz. U. L299 - 34 z 200516.11.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1861/2005 z dnia 15 listopada 2005 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1064/2005 w zakresie ilości objętej stałym przetargiem na wywóz pszenicy zwyczajnej znajdującej się w posiadaniu litewskiej agencji interwencyjnej

 • Dz. U. L299 - 32 z 200516.11.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1860/2005 z dnia 15 listopada 2005 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L299 - 1 z 200516.11.2005

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 1858/2005 z dnia 8 listopada 2005 r. nakładające ostateczne cło antydumpingowe na przywóz stalowych lin i kabli pochodzących z Chińskiej Republiki Ludowej, Indii, Republiki Południowej Afryki i Ukrainy w następstwie przeglądu wygaśnięcia zgodnie z art. 11 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 384/96

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.