Logowanie

Legislacja ROK 2005 NR 299 POZ 72

Tytuł:

Wspólne stanowisko Rady 2005/792/WPZiB z dnia 14 listopada 2005 r. w sprawie środków restrykcyjnych skierowanych przeciwko Uzbekistanowi

Data ogłoszenia:2005-11-16


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2005 NR 299 POZ 72

Strona 1 z 6
L 299/72

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

16.11.2005

(Akty przyjęte na mocy Tytułu V Traktatu o Unii Europejskiej)

WSPÓLNE STANOWISKO RADY 2005/792/WPZiB z dnia 14 listopada 2005 r. w sprawie środków restrykcyjnych skierowanych przeciwko Uzbekistanowi

RADA UNII EUROPEJSKIEJ, (5)

uwzględniając Traktat o Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 15,

W świetle nadmiernego, niewspółmiernego i masowego użycia siły przez uzbeckie siły bezpieczeństwa podczas wydarzeń w Andidżanie, Rada postanowiła nałożyć embargo na wywóz do Uzbekistanu uzbrojenia, sprzętu wojskowego i innego sprzętu, który mógłby zostać wykorzystany do stosowania wewnętrznych represji.

a także mając na uwadze, co następuje:

(6)

(1)

W dniu 23 maja 2005 r. Rada stanowczo potępiła nadmierne, niewspółmierne i masowe użycie siły przez uzbeckie siły bezpieczeństwa podczas majowych wydarzeń w Andidżanie i wyraziła głębokie ubolewanie z powodu braku odpowiedniej reakcji władz uzbeckich na wezwanie ONZ do umożliwienia zbadania tych wydarzeń przez niezależną komisję międzynarodową.

Rada postanowiła również wprowadzić w życie restrykcje w zakresie wjazdu na terytorium Unii Europejskiej, skierowane przeciwko osobom bezpośrednio odpowiedzialnym za masowe i niewspółmierne użycie siły w Andidżanie oraz za uniemożliwienie podjęcia dochodzenia przez niezależną komisję.

(7)

Rada postanowiła wprowadzić w życie te środki na wstępny okres jednego roku. W tym czasie Rada dokona przeglądu tych środków w świetle wszelkich istotnych zmian obecnej sytuacji, szczególnie w zakresie:

(2)

W dniu 13 czerwca 2005 r. Rada potępiła odmowę przez władze uzbeckie zgody na zbadanie przez niezależną komisję międzynarodową niedawnych zajść w Andidżanie, ponownie wyraziła swoje przekonanie, że powinno dojść do ich zbadania przez wiarygodną, niezależną komisję międzynarodową i wezwała władze uzbeckie do rewizji stanowiska do końca czerwca 2005 r.

i) przebiegu i wyniku toczących się procesów sądowych osób oskarżonych o sprowokowanie zajść w Andidżanie i udział w nich;

ii) sytuacji osób uwięzionych i nękanych z powodu kwestionowania prezentowanej przez uzbeckie władze wersji wydarzeń w Andidżanie;

(3)

W dniu 18 lipca Rada przypomniała swoje konkluzje z 23 maja oraz 13 czerwca i wyraziła żal z powodu niezrewidowania stanowiska przez władze uzbeckie w podanym terminie do końca czerwca. Przy okazji Rada zaznaczyła, że przeanalizuje środki skierowane przeciwko Uzbekistanowi, takie jak wprowadzenie embarga na wywóz do Uzbekistanu uzbrojenia, sprzętu wojskowego i sprzętu, który mógłby zostać wykorzystany do stosowania wewnętrznych represji, jak również inne ukierunkowane środki.

iii) współpracy strony uzbeckiej z niezależnymi, międzynarodowymi sprawozdawcami wyznaczonymi do zbadania zajść w Andidżanie;

iv) wyników wszelkich niezależnych międzynarodowych dochodzeń,

(4)

W dniu 3 października 2005 r. Rada ponownie wyraziła głęboką troskę w związku z sytuacją w Uzbekistanie i zdecydowanie potępiła odmówienie przez władze uzbeckie zgody na zbadanie przez niezależną komisję międzynarodową majowych zajść w Andidżanie. Stwierdziła, że nadal przywiązuje najwyższą wagę do przeprowadzenia wiarygodnego i przejrzystego dochodzenia przez niezależną komisję międzynarodową.

oraz podjętych przez władze uzbeckie działań świadczących o woli przestrzegania zasad poszanowania praw człowieka, państwa prawnego i podstawowych swobód.

(8)

Wprowadzenie niektórych środków wymaga działania Wspólnoty,

16.11.2005

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 299/73

PRZYJMUJE NINIEJSZE WSPÓLNE STANOWISKO:

Artykuł 1 1. Sprzedaż, dostawa, transfer lub wywóz do Uzbekistanu broni oraz podobnego sprzętu wszelkiego rodzaju, łącznie z uzbrojeniem i amunicją, pojazdami wojskowymi i wyposażeniem wojskowym, wyposażeniem paramilitarnym i częściami zamiennymi do wyżej wymienionych, przez obywateli Państw Członkowskich lub z terytoriów Państw Członkowskich lub z użyciem ich samolotów lub statków pod ich banderą, są zabronione niezależnie od tego, czy pochodzą z terytoriów Państw Członkowskich. 2. Zabroniona jest sprzedaż, dostawa, transfer lub wywóz do Uzbekistanu sprzętu, wymienionego w załączniku I, który mógłby zostać wykorzystany do wewnętrznych represji. 3. Zabronione jest:

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2005 NR 299 POZ 72 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L299 - 80 z 200516.11.2005

  Wspólne stanowisko Rady 2005/793/WPZiB z dnia 14 listopada 2005 r. dotyczące przyjęcia na pobyt czasowy niektórych Palestyńczyków przez Państwa Członkowskie Unii Europejskiej

 • Dz. U. L299 - 71 z 200516.11.2005

  Decyzja Komisji z dnia 14 listopada 2005 r. upoważniająca Niemcy do kontynuowania nowej praktyki enologicznej (notyfikowana jako dokument nr C(2005) 4376)

 • Dz. U. L299 - 62 z 200516.11.2005

  Umowa pomiędzy Wspólnotą Europejską a Królestwem Danii w sprawie właściwości sądów oraz uznawania i wykonywania orzeczeń sądowych w sprawach cywilnych i handlowych

 • Dz. U. L299 - 61 z 200516.11.2005

  Decyzja Rady z dnia 20 września 2005 r. w sprawie podpisania w imieniu Wspólnoty Umowy pomiędzy Wspólnotą Europejską a Królestwem Danii w sprawie jurysdykcji i uznawania orzeczeń sądowych oraz ich wykonywania w sprawach cywilnych i handlowych

 • Dz. U. L299 - 58 z 200516.11.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1865/2005 z dnia 15 listopada 2005 r. ustalające opłaty przywozowe w sektorze zbóż stosowane od dnia 16 listopada 2005 r.

 • Dz. U. L299 - 45 z 200516.11.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1864/2005 z dnia 15 listopada 2005 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1725/2003 przyjmujące określone międzynarodowe standardy rachunkowości zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1606/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do Międzynarodowego Standardu Sprawozdawczości Finansowej nr 1 oraz Międzynarodowych Standardów Rachunkowości nr 32 i 39 (1)

 • Dz. U. L299 - 40 z 200516.11.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1863/2005 z dnia 15 listopada 2005 r. otwierające przetarg stały na odsprzedaż na rynku wspólnotowym pszenicy zwyczajnej znajdującej się w posiadaniu łotewskiej agencji interwencyjnej w celu przetworzenia jej na mąkę we Wspólnocie

 • Dz. U. L299 - 35 z 200516.11.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1862/2005 z dnia 15 listopada 2005 r. otwierające przetarg stały na odsprzedaż na rynku wspólnotowym pszenicy zwyczajnej znajdującej się w posiadaniu litewskiej agencji interwencyjnej w celu przetworzenia jej na mąkę we Wspólnocie

 • Dz. U. L299 - 34 z 200516.11.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1861/2005 z dnia 15 listopada 2005 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1064/2005 w zakresie ilości objętej stałym przetargiem na wywóz pszenicy zwyczajnej znajdującej się w posiadaniu litewskiej agencji interwencyjnej

 • Dz. U. L299 - 32 z 200516.11.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1860/2005 z dnia 15 listopada 2005 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L299 - 23 z 200516.11.2005

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 1859/2005 z dnia 14 listopada 2005 r. nakładające pewne środki ograniczające w stosunku do Uzbekistanu

 • Dz. U. L299 - 1 z 200516.11.2005

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 1858/2005 z dnia 8 listopada 2005 r. nakładające ostateczne cło antydumpingowe na przywóz stalowych lin i kabli pochodzących z Chińskiej Republiki Ludowej, Indii, Republiki Południowej Afryki i Ukrainy w następstwie przeglądu wygaśnięcia zgodnie z art. 11 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 384/96

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.