Logowanie

Legislacja ROK 2005 NR 30 POZ 1

Tytuł:

Rozporządzenie Rady (WE) nr 177/2005 z dnia 24 stycznia 2005 r. dotyczące wkładów finansowych Wspólnoty do Międzynarodowego Funduszu na rzecz Irlandii (2005–2006)

Data ogłoszenia:2005-02-03


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2005 NR 30 POZ 1

Strona 1 z 3
3.2.2005

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 30/1

I

(Akty, których publikacja jest obowiązkowa)

ROZPORZĄDZENIE RADY (WE) NR 177/2005 z dnia 24 stycznia 2005 r. dotyczące wkładów finansowych Wspólnoty do Międzynarodowego Funduszu na rzecz Irlandii (2005–2006)

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, w szczególności jego art. 308,

uwzględniając wniosek Komisji,

(4)

stałym wzmacnianiu synergii celów i koordynacji z interwencjami funduszy strukturalnych, w szczególności ze Specjalnym Programem na rzecz Pokoju i Pojednania w Irlandii Północnej i na Obszarach Graniczących z Irlandią (zwanym dalej „programem POKÓJ”) ustanowionym zgodnie z rozporządzeniem Rady (WE) nr 1260/1999 z dnia 21 czerwca 1999 r. ustanawiającym przepisy ogólne w sprawie funduszy strukturalnych (3). Proces pokojowy w Irlandii Północnej wymaga dalszego wspierania Funduszu ze strony Wspólnoty po dniu 31 grudnia 2004 r. Na swoim posiedzeniu w Brukseli w dniach 17 i 18 czerwca 2004 r. Rada Europejska wezwała Komisję do przeanalizowania możliwości dostosowania interwencji w ramach programu POKÓJ i Międzynarodowego Funduszu na rzecz Irlandii do interwencji w ramach innych programów funduszy strukturalnych, które zostaną zakończone w 2006 r., z uwzględnieniem konsekwencji finansowych takiego dostosowania. Wkład Wspólnoty do Funduszu powinien przyjąć formę wkładów finansowych na lata 2005 i 2006 oraz zakończyć się w tym samym czasie, co przedłużony program POKÓJ. Przy rozdysponowywaniu wkładu Wspólnoty, Fundusz powinien traktować priorytetowo projekty o charakterze transgranicznym lub obejmujące różne społeczności w taki sposób, aby uzupełniać działalność finansowaną z programu POKÓJ. Zgodnie z Umową wszystkie podmioty wnoszące wkład do Funduszu uczestniczą w charakterze obserwatorów w posiedzeniach Rady Międzynarodowego Funduszu na rzecz Irlandii. Komisja powinna wspierać na wszystkich poziomach koordynację pomiędzy Radą Funduszu i jego przedstawicielami a organami zarządzającymi ustanowionymi w ramach danych interwencji funduszy strukturalnych, w szczególności w ramach programu POKÓJ. Pomoc ze strony Funduszu powinna być uznawana za skuteczną jedynie w takim stopniu, w jakim przyczynia się do trwałej poprawy gospodarczej i społecznej oraz o ile nie służy jako substytut innych wydatków publicznych lub prywatnych.

uwzględniając opinię Parlamentu Europejskiego (1),

(5)

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Międzynarodowy Fundusz na rzecz Irlandii (zwany dalej „Funduszem”) został ustanowiony w 1986 r. na mocy Umowy z dnia 18 września 1986 r. między rządem Irlandii a rządem Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej dotyczącej Międzynarodowego Funduszu na rzecz Irlandii (zwanej dalej „Umową”) w celu wspierania postępu gospodarczego i społecznego, a także popierania kontaktów, dialogu i pojednania między nacjonalistami i unionistami w całej Irlandii, przy realizacji jednego z celów określonych w umowie angielsko-irlandzkiej z dnia 15 listopada 1985 r.

(6)

(7)

(8) (2)

Wspólnota wnosi wkłady finansowe do Funduszu od 1989 r. W latach 2003 i 2004 z budżetu Wspólnoty przyznano po 15 milionów EUR w każdym z tych lat zgodnie z rozporządzeniem Rady (WE) nr 2236/2002 z dnia 10 grudnia 2002 r. dotyczącym wkładów finansowych Wspólnoty do Międzynarodowego Funduszu na rzecz Irlandii (2003–2004) (2). Rozporządzenie to wygasło z dniem 31 grudnia 2004 r.

(9)

(10) (3)

Ocena dokonana zgodnie z art. 6 rozporządzenia Rady (WE) nr 2236/2002 potwierdziła potrzebę dalszego wspierania działalności Funduszu, przy jednoczesnym

(1) Opinia wydana dnia 14 grudnia 2004 r. (dotychczas nieopublikowana w Dzienniku Urzędowym). (2) Dz.U. L 341 z 17.12.2002, str. 6.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2005 NR 30 POZ 1 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L30 - 27 z 20053.2.2005

  Sprostowanie do decyzji Komisji 2005/78/WE, Euratom z dnia 1 lutego 2005 r. zmieniającej decyzję 2001/844/WE, EWWiS, Euratom (Dz.U. L 29 z 2.2.2005)

 • Dz. U. L30 - 21 z 20053.2.2005

  Wytyczne Europejskiego Banku Centralnego z dnia 21 stycznia 2005 r. zmieniające wytyczne EBC/2001/3 w sprawie transeuropejskiego zautomatyzowanego błyskawicznego systemu rozrachunku brutto w czasie rzeczywistym (TARGET) (EBC/2005/1)

 • Dz. U. L30 - 20 z 20053.2.2005

  Decyzja Komisji z dnia 2 lutego 2005 r. upoważniająca Szwecję do stosowania systemu zastępującego badania statystyczne dotyczące pogłowia bydła ustanowionego na mocy tytułu I rozporządzenia (WE) nr 1760/2000 Parlamentu Europejskiego i Rady (notyfikowana jako dokument nr K(2005) 194) (1)

 • Dz. U. L30 - 19 z 20053.2.2005

  Decyzja Komisji z dnia 28 stycznia 2005 r. zmieniająca decyzję 2003/71/WE w zakresie jej okresu obowiązywania (notyfikowana jako dokument nr K(2005) 186) (1)

 • Dz. U. L30 - 12 z 20053.2.2005

  Decyzja Komisji z dnia 26 stycznia 2005 r. nakładająca szczególne warunki importu pistacji oraz niektórych produktów uzyskanych z pistacji pochodzących lub sprowadzanych z Iranu (notyfikowana jako dokument nr K(2005) 117) (1)

 • Dz. U. L30 - 10 z 20053.2.2005

  Decyzja Rady z dnia 24 stycznia 2005 r. zatwierdzająca przystąpienie Europejskiej Wspólnoty Energii Atomowej do Wspólnej konwencji w sprawie bezpieczeństwa gospodarowania wypalonym paliwem jądrowym i odpadami radioaktywnymi

 • Dz. U. L30 - 9 z 20053.2.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 182/2005 z dnia 2 lutego 2005 r. ustalające, w jakiej mierze mogą być uwzględnione wnioski o prawa przywozowe złożone dla kwoty taryfowej żywego bydła o wadze przekraczającej 160 kg i pochodzącego ze Szwajcarii, przewidzianej w rozporządzeniu (WE) nr 2124/2004

 • Dz. U. L30 - 8 z 20053.2.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 181/2005 z dnia 2 lutego 2005 r. zmieniające rozporządzenie (EWG) nr 2191/81 w sprawie przyznawania pomocy w odniesieniu do zakupu masła przez instytucje i organizacje o celu niezarobkowym

 • Dz. U. L30 - 7 z 20053.2.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 180/2005 z dnia 2 lutego 2005 r. zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 1535/2003 ustanawiające szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 2201/96 w zakresie systemu pomocy dla przetworów owocowych i warzywnych

 • Dz. U. L30 - 6 z 20053.2.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 179/2005 z dnia 2 lutego 2005 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1917/2000 w odniesieniu do przekazywania danych do Komisji

 • Dz. U. L30 - 4 z 20053.2.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 178/2005 z dnia 2 lutego 2005 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.