Logowanie

Legislacja ROK 2005 NR 30 POZ 10

Tytuł:

Decyzja Rady z dnia 24 stycznia 2005 r. zatwierdzająca przystąpienie Europejskiej Wspólnoty Energii Atomowej do Wspólnej konwencji w sprawie bezpieczeństwa gospodarowania wypalonym paliwem jądrowym i odpadami radioaktywnymi

Data ogłoszenia:2005-02-03


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2005 NR 30 POZ 10

L 30/10

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

3.2.2005

II

(Akty, których publikacja nie jest obowiązkowa)

RADA

DECYZJA RADY z dnia 24 stycznia 2005 r. zatwierdzająca przystąpienie Europejskiej Wspólnoty Energii Atomowej do Wspólnej konwencji w sprawie bezpieczeństwa gospodarowania wypalonym paliwem jądrowym i odpadami radioaktywnymi (2005/84/Euratom)

RADA UNII EUROPEJSKIEJ

uwzględniając Traktat ustanawiający Europejską Wspólnotę Energii Atomowej, w szczególności jego art. 101 akapit drugi, uwzględniając wniosek Komisji, a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

państwa przeznaczenia w zakresie transgranicznych przepływów.

(5)

Wspólna Konwencja w sprawie bezpiecznego gospodarowania wypalonym paliwem jądrowym i odpadami radioaktywnymi była otwarta do podpisu od dnia 29 września 1997 r. do momentu jej wejścia w życie z dniem 18 czerwca 2001 r. Konwencja ta jest otwarta do przystąpienia organizacji regionalnych o charakterze integracyjnym lub innym, pod warunkiem że taka organizacja jest ustanowiona przez suwerenne państwa i posiada kompetencje w zakresie negocjowania, zawierania i stosowania międzynarodowych umów w sprawach objętych niniejszą Konwencją, do której chce przystąpić Wspólnota. Biorąc pod uwagę zadania przypisane Wspólnocie na mocy rozdziału 3 „Zdrowie i Bezpieczeństwo” Traktatu ustanawiającego Europejską Wspólnotę Energii Atomowej, należy zatwierdzić przystąpienie Europejskiej Wspólnoty Energii Atomowej do Wspólnej konwencji. Przystępując do tej Konwencji, Europejska Wspólnota Energii Atomowej będzie musiała zgłosić zastrzeżenie dotyczące niezgodności art. 12 ust. 1 dyrektywy 92/3/Euratom w sprawie nadzoru i kontroli przesyłania odpadów radioaktywnych między Państwami Członkowskimi oraz do Wspólnoty (1) i poza jej obszar, ze szczegółowym wymaganiem zawartym w art. 27 ust. 1 pkt i) Wspólnej konwencji, który to artykuł wymaga zgody

Kiedy dana organizacja staje się stroną tej Konwencji, art. 39 ust. 4 pkt iii) tej Konwencji zobowiązuje taką organizację do przedłożenia depozytariuszowi deklaracji wskazującej, które państwa są jej członkami, które artykuły Konwencji znajdują zastosowanie oraz jaki jest zakres kompetencji Konwencji w dziedzinie objętej tymi artykułami. Przystąpienie Wspólnoty nie będzie miało wpływu na, nadane na mocy niniejszej Konwencji, kompetencje Państw Członkowskich jako umawiających się stron tej Konwencji,

(6)

(2)

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1. Przystąpienie Europejskiej Wspólnoty Energii Atomowej do Wspólnej konwencji w sprawie bezpieczeństwa gospodarowania wypalonym paliwem jądrowym i odpadami radioaktywnymi zostaje niniejszym zatwierdzone. 2. Tekst deklaracji sporządzony przez Europejską Wspólnotę Energii Atomowej zgodnie z przepisami art. 39 ust. 4 pkt iii) Wspólnej konwencji w sprawie bezpieczeństwa gospodarowania wypalonym paliwem i odpadami radioaktywnymi jest dołączony do niniejszej decyzji. Sporządzono w Brukseli, dnia 24 stycznia 2005 r. W imieniu Rady

F. BODEN

(3)

(4)

Przewodniczący

(1) Dz.U. L 35 z 12.2.1992, str. 24.

3.2.2005

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 30/11

ZAŁĄCZNIK Deklaracja sporządzona przez Europejską Wspólnotę Energii Atomowej zgodnie z przepisami art. 39 ust. 4 pkt iii) Wspólnej konwencji w sprawie bezpieczeństwa gospodarowania wypalonym paliwem jądrowym i odpadami radioaktywnymi Następujące państwa są obecnie członkami Europejskiej Wspólnoty Energii Atomowej: Królestwo Belgii, Republika Czeska, Królestwo Danii, Republika Federalna Niemiec, Republika Estońska, Republika Grecka, Królestwo Hiszpanii, Republika Francuska, Irlandia, Republika Włoska, Republika Cypryjska, Republika Łotwy, Republika Litwy, Wielkie Księstwa Luksemburga, Republika Węgier, Republika Malty, Królestwo Niderlandów, Republika Austrii, Rzeczpospolita Polska, Republika Portugalska, Republika Słowenii, Republika Słowacka, Republika Finlandii, Królestwo Szwecji oraz Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej. Wspólnota deklaruje, że w odniesieniu do Deklaracji mają zastosowanie art. od 1 do 16, 18, 19, 21 i od 24 do 44 Wspólnej konwencji. Wspólnota posiada kompetencje, dzielone z wyżej wymienionymi Państwami Członkowskimi, w dziedzinach objętych art. 4 od 6 do 11, od 13 do 16, 19 i od 24 do 28 Wspólnej konwencji, jak przewidziano w art. 2 lit. b) Traktatu ustanawiającego Europejską Wspólnotę Energii Atomowej i w stosownych artykułach tytułu II rozdziału 3, zatytułowanego „Zdrowie i Bezpieczeństwo”.

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2005 NR 30 POZ 10 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L30 - 27 z 20053.2.2005

  Sprostowanie do decyzji Komisji 2005/78/WE, Euratom z dnia 1 lutego 2005 r. zmieniającej decyzję 2001/844/WE, EWWiS, Euratom (Dz.U. L 29 z 2.2.2005)

 • Dz. U. L30 - 21 z 20053.2.2005

  Wytyczne Europejskiego Banku Centralnego z dnia 21 stycznia 2005 r. zmieniające wytyczne EBC/2001/3 w sprawie transeuropejskiego zautomatyzowanego błyskawicznego systemu rozrachunku brutto w czasie rzeczywistym (TARGET) (EBC/2005/1)

 • Dz. U. L30 - 20 z 20053.2.2005

  Decyzja Komisji z dnia 2 lutego 2005 r. upoważniająca Szwecję do stosowania systemu zastępującego badania statystyczne dotyczące pogłowia bydła ustanowionego na mocy tytułu I rozporządzenia (WE) nr 1760/2000 Parlamentu Europejskiego i Rady (notyfikowana jako dokument nr K(2005) 194) (1)

 • Dz. U. L30 - 19 z 20053.2.2005

  Decyzja Komisji z dnia 28 stycznia 2005 r. zmieniająca decyzję 2003/71/WE w zakresie jej okresu obowiązywania (notyfikowana jako dokument nr K(2005) 186) (1)

 • Dz. U. L30 - 12 z 20053.2.2005

  Decyzja Komisji z dnia 26 stycznia 2005 r. nakładająca szczególne warunki importu pistacji oraz niektórych produktów uzyskanych z pistacji pochodzących lub sprowadzanych z Iranu (notyfikowana jako dokument nr K(2005) 117) (1)

 • Dz. U. L30 - 9 z 20053.2.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 182/2005 z dnia 2 lutego 2005 r. ustalające, w jakiej mierze mogą być uwzględnione wnioski o prawa przywozowe złożone dla kwoty taryfowej żywego bydła o wadze przekraczającej 160 kg i pochodzącego ze Szwajcarii, przewidzianej w rozporządzeniu (WE) nr 2124/2004

 • Dz. U. L30 - 8 z 20053.2.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 181/2005 z dnia 2 lutego 2005 r. zmieniające rozporządzenie (EWG) nr 2191/81 w sprawie przyznawania pomocy w odniesieniu do zakupu masła przez instytucje i organizacje o celu niezarobkowym

 • Dz. U. L30 - 7 z 20053.2.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 180/2005 z dnia 2 lutego 2005 r. zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 1535/2003 ustanawiające szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 2201/96 w zakresie systemu pomocy dla przetworów owocowych i warzywnych

 • Dz. U. L30 - 6 z 20053.2.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 179/2005 z dnia 2 lutego 2005 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1917/2000 w odniesieniu do przekazywania danych do Komisji

 • Dz. U. L30 - 4 z 20053.2.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 178/2005 z dnia 2 lutego 2005 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L30 - 1 z 20053.2.2005

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 177/2005 z dnia 24 stycznia 2005 r. dotyczące wkładów finansowych Wspólnoty do Międzynarodowego Funduszu na rzecz Irlandii (2005–2006)

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.