Logowanie

Legislacja ROK 2005 NR 30 POZ 12

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 26 stycznia 2005 r. nakładająca szczególne warunki importu pistacji oraz niektórych produktów uzyskanych z pistacji pochodzących lub sprowadzanych z Iranu (notyfikowana jako dokument nr K(2005) 117) (1)

Data ogłoszenia:2005-02-03


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2005 NR 30 POZ 12

Strona 1 z 5
L 30/12

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

3.2.2005

KOMISJA

DECYZJA KOMISJI z dnia 26 stycznia 2005 r. nakładająca szczególne warunki importu pistacji oraz niektórych produktów uzyskanych z pistacji pochodzących lub sprowadzanych z Iranu (notyfikowana jako dokument nr K(2005) 117)

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2005/85/WE)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

Dyrektywa 93/43/EWG zostanie uchylona z dniem 1 stycznia 2006 r. rozporządzeniem (WE) nr 852/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie higieny środków spożywczych (4). Rozporządzenie, o którym mowa przestaje stanowić podstawę prawną dla środków ochronnych.

uwzględniając rozporządzenie (WE) nr 178/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 28 stycznia 2002 r. ustanawiające ogólne zasady i wymagania prawa żywnościowego, powołujące Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności i ustanawiające procedury w zakresie bezpieczeństwa żywności (1), w szczególności jego art. 53 ust. 1 lit. b,

(3)

Rozporządzenie (WE) nr 178/2002 stanowi, iż w przypadku żywności lub paszy pochodzącej z Państwa Członkowskiego Wspólnoty lub przywożonej z państw trzecich, co do której wiadomo, że może stanowić poważne ryzyko dla zdrowia ludzi, zwierząt i dla środowiska naturalnego, należy podjąć odpowiednie środki zaradcze.

a także mając na uwadze, co następuje:

(4)

Wielokrotnie zdarzało się, że w pistacjach pochodzących z Iranu lub stamtąd sprowadzanych stwierdzano skażenie nadmierną ilością aflatoksyny B1.

(1)

Decyzja Komisji 97/830/WE z dnia 11 grudnia 1997 r. uchylająca decyzję Komisji 97/613/WE i nakładająca szczególne warunki na przywóz pistacji oraz niektórych produktów uzyskanych z pistacji pochodzących lub sprowadzanych z Iranu (2) była kilkakrotnie zmieniana.

(5)

Komitet Naukowy ds. Żywności stwierdził, iż aflatoksyna B1 jest substancją o silnych właściwościach genotoksycznych i rakotwórczych, która nawet w małych dawkach przyczynia się do wystąpienia ryzyka zachorowania na raka wątroby.

(2)

Podstawę prawną decyzji Komisji 97/830/WE stanowi art. 10 dyrektywy Rady 93/43/WE z dnia 14 czerwca 1993 r. w sprawie higieny środków spożywczych (3).

(6)

(1) Dz.U. L 31 z 1.2.2002, str. 1. Rozporządzenie zmienione rozporządzeniem (WE) nr 1642/2003 (Dz.U. L 245 z 29.9.2003, str. 4). (2) Dz.U. L 343 z 13.12.1997, str. 30. Decyzja ostatnio zmieniona decyzją Komisji 2004/429/WE (Dz.U. L 154 z 30.4.2004, str. 19. Sprostowanie opublikowane w Dz.U. L 189 z 27.5.2004, str. 13). (3) Dz.U. L 175 z 19.7.1993, str. 1. Dyrektywa ostatnio zmieniona rozporządzeniem (WE) nr 1882/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady (Dz.U. L 284 z 31.10.2003, str. 1).

W związku z powyższym import pistacji z Iranu stanowi poważne zagrożenie zdrowia publicznego na terenie Wspólnoty, dlatego zachodzi konieczność przyjęcia środków ochronnych na poziomie wspólnotowym.

(4) Dz.U. L 139 z 30.4.2004, str. 1. Spostowanie opublikowane w Dz.U. L 226 z 25.6.2004, str. 3.

3.2.2005

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 30/13

(7)

Inspekcja warunków sanitarnych w Iranie przeprowadzona po raz pierwszy w roku 1997 przez Biuro ds. Żywności i Weterynarii (FVO) Komisji ujawniła konieczność wprowadzenia usprawnień w dziedzinie higieny oraz metod pozwalających dokładnie ustalić kraj pochodzenia pistacji. Zespół przeprowadzający inspekcję nie zdołał zbadać wszystkich etapów obróbki poprzedzających wywóz pistacji z Iranu. Władze irańskie zobowiązały się w szczególności do wprowadzenia usprawnień dotyczących produkcji, obróbki, sortowania, przetwarzania, pakowania oraz transportu pistacji. W związku z powyższym wynikła konieczność objęcia pistacji oraz niektórych produktów uzyskanych z pistacji pochodzących z Iranu warunkami specjalnymi w celu zapewnienia zwiększonej ochrony zdrowia publicznego obywateli Wspólnoty.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2005 NR 30 POZ 12 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L30 - 27 z 20053.2.2005

  Sprostowanie do decyzji Komisji 2005/78/WE, Euratom z dnia 1 lutego 2005 r. zmieniającej decyzję 2001/844/WE, EWWiS, Euratom (Dz.U. L 29 z 2.2.2005)

 • Dz. U. L30 - 21 z 20053.2.2005

  Wytyczne Europejskiego Banku Centralnego z dnia 21 stycznia 2005 r. zmieniające wytyczne EBC/2001/3 w sprawie transeuropejskiego zautomatyzowanego błyskawicznego systemu rozrachunku brutto w czasie rzeczywistym (TARGET) (EBC/2005/1)

 • Dz. U. L30 - 20 z 20053.2.2005

  Decyzja Komisji z dnia 2 lutego 2005 r. upoważniająca Szwecję do stosowania systemu zastępującego badania statystyczne dotyczące pogłowia bydła ustanowionego na mocy tytułu I rozporządzenia (WE) nr 1760/2000 Parlamentu Europejskiego i Rady (notyfikowana jako dokument nr K(2005) 194) (1)

 • Dz. U. L30 - 19 z 20053.2.2005

  Decyzja Komisji z dnia 28 stycznia 2005 r. zmieniająca decyzję 2003/71/WE w zakresie jej okresu obowiązywania (notyfikowana jako dokument nr K(2005) 186) (1)

 • Dz. U. L30 - 10 z 20053.2.2005

  Decyzja Rady z dnia 24 stycznia 2005 r. zatwierdzająca przystąpienie Europejskiej Wspólnoty Energii Atomowej do Wspólnej konwencji w sprawie bezpieczeństwa gospodarowania wypalonym paliwem jądrowym i odpadami radioaktywnymi

 • Dz. U. L30 - 9 z 20053.2.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 182/2005 z dnia 2 lutego 2005 r. ustalające, w jakiej mierze mogą być uwzględnione wnioski o prawa przywozowe złożone dla kwoty taryfowej żywego bydła o wadze przekraczającej 160 kg i pochodzącego ze Szwajcarii, przewidzianej w rozporządzeniu (WE) nr 2124/2004

 • Dz. U. L30 - 8 z 20053.2.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 181/2005 z dnia 2 lutego 2005 r. zmieniające rozporządzenie (EWG) nr 2191/81 w sprawie przyznawania pomocy w odniesieniu do zakupu masła przez instytucje i organizacje o celu niezarobkowym

 • Dz. U. L30 - 7 z 20053.2.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 180/2005 z dnia 2 lutego 2005 r. zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 1535/2003 ustanawiające szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 2201/96 w zakresie systemu pomocy dla przetworów owocowych i warzywnych

 • Dz. U. L30 - 6 z 20053.2.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 179/2005 z dnia 2 lutego 2005 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1917/2000 w odniesieniu do przekazywania danych do Komisji

 • Dz. U. L30 - 4 z 20053.2.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 178/2005 z dnia 2 lutego 2005 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L30 - 1 z 20053.2.2005

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 177/2005 z dnia 24 stycznia 2005 r. dotyczące wkładów finansowych Wspólnoty do Międzynarodowego Funduszu na rzecz Irlandii (2005–2006)

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.