Logowanie

Legislacja ROK 2005 NR 30 POZ 19

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 28 stycznia 2005 r. zmieniająca decyzję 2003/71/WE w zakresie jej okresu obowiązywania (notyfikowana jako dokument nr K(2005) 186) (1)

Data ogłoszenia:2005-02-03


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2005 NR 30 POZ 19

3.2.2005

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 30/19

DECYZJA KOMISJI z dnia 28 stycznia 2005 r. zmieniająca decyzję 2003/71/WE w zakresie jej okresu obowiązywania (notyfikowana jako dokument nr K(2005) 186)

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2005/86/WE)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

szczepień i plan usunięcia ryb, przedstawiony we wrześniu 2004 r., został zatwierdzony przez podgrupę.

(4)

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, uwzględniając dyrektywę Rady 91/496/EWG z dnia 15 lipca 1991 r. ustanawiającą zasady regulujące organizację kontroli weterynaryjnej zwierząt wprowadzanych do Wspólnoty z państw trzecich oraz zmieniającą dyrektywy 89/662/EWG, 90/425/EWG oraz 90/675/EWG (1), w szczególności jej art. 18 ust. 7, uwzględniając dyrektywę Rady 97/78/WE z dnia 18 grudnia 1997 r. ustanawiającą zasady regulujące organizację kontroli weterynaryjnej produktów wprowadzanych do Wspólnoty z państw trzecich (2), w szczególności jej art. 22 ust. 6, a także mając na uwadze, co następuje:

(1) (5)

W świetle sytuacji sanitarnej na Wyspach Owczych i wprowadzenia strategii zwalczania choroby obejmującej zastosowanie szczepień, środki ochronne przewidziane w decyzji 2003/71/WE powinny pozostać w mocy na czas stosowania szczepień. Przewiduje się stosowanie szczepień w ramach strategii zwalczania choroby w ciągu co najmniej dwóch następnych lat. Należy zatem zmienić decyzję 2003/71/WE w celu przedłużenia jej okresu obowiązywania. Środki przewidziane w niniejszej decyzji, są zgodnie z opinią Stałego Komitetu ds. Łańcucha Pokarmowego i Zdrowia Zwierząt,

(6)

Występowanie przypadków niedokrwistości zakaźnej łososia (ISA) na Wyspach Owczych doprowadziło do przyjęcia decyzji Komisji 2003/71/WE z dnia 29 stycznia 2003 r. w sprawie niektórych środków ochronnych, w odniesieniu do niedokrwistości zakaźnej łososia na Wyspach Owczych (3). Pomimo podjęcia środków zapobiegawczych przez Wyspy Owcze, pojawiły się kolejne przypadki ISA, o czym Komisja została poinformowana przez to państwo w 2004 r. Wyspy Owcze przedstawiły podgrupie weterynaryjnej, powołanej do życia w ramach umowy pomiędzy UE a Wyspami Owczymi (4), plan interwencyjny zgodny z art. 15 dyrektywy Rady 93/53/EWG z dnia 24 czerwca 1993 r., wprowadzającej minimalne środki wspólnotowe zwalczania niektórych chorób ryb (5). Plan interwencyjny przewiduje plan usunięcia ryb zgodnie z art. 6 dyrektywy 93/53/EWG. Plan interwencyjny, obejmujący procedury

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1 W art. 6 decyzji 2003/71/WE, datę „31 stycznia 2005 r.” zastępuje się datą „31 stycznia 2007 r.”. Artykuł 2 Niniejsza decyzja skierowana jest do Państw Członkowskich. Sporządzono w Brukseli, dnia 28 stycznia 2005 r. W imieniu Komisji

Markos KYPRIANOU

(2)

(3)

Członek Komisji

(1) Dz.U. L 268 z 24.9.1991, str. 56. Dyrektywa ostatnio zmieniona Aktem Przystąpienia z 2003 r. (2) Dz.U. L 24 z 30.1.1998, str. 9. Dyrektywa ostatnio zmieniona rozporządzeniem (WE) nr 882/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady (Dz.U. L 165 z 30.4.2004, str. 1). (3) Dz.U. L 26 z 31.1.2003, str. 80. Decyzja ostatnio zmieniona decyzją 2004/160/WE (Dz.U. L 50 z 20.2.2004, str. 65). (4) Dz.U. L 53 z 22.2.1997, str. 2. (5) Dz.U. L 175 z 19.7.1993, str. 23. Dyrektywa ostatnio zmieniona Aktem Przystąpienia z 2003 r.

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2005 NR 30 POZ 19 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L30 - 27 z 20053.2.2005

  Sprostowanie do decyzji Komisji 2005/78/WE, Euratom z dnia 1 lutego 2005 r. zmieniającej decyzję 2001/844/WE, EWWiS, Euratom (Dz.U. L 29 z 2.2.2005)

 • Dz. U. L30 - 21 z 20053.2.2005

  Wytyczne Europejskiego Banku Centralnego z dnia 21 stycznia 2005 r. zmieniające wytyczne EBC/2001/3 w sprawie transeuropejskiego zautomatyzowanego błyskawicznego systemu rozrachunku brutto w czasie rzeczywistym (TARGET) (EBC/2005/1)

 • Dz. U. L30 - 20 z 20053.2.2005

  Decyzja Komisji z dnia 2 lutego 2005 r. upoważniająca Szwecję do stosowania systemu zastępującego badania statystyczne dotyczące pogłowia bydła ustanowionego na mocy tytułu I rozporządzenia (WE) nr 1760/2000 Parlamentu Europejskiego i Rady (notyfikowana jako dokument nr K(2005) 194) (1)

 • Dz. U. L30 - 12 z 20053.2.2005

  Decyzja Komisji z dnia 26 stycznia 2005 r. nakładająca szczególne warunki importu pistacji oraz niektórych produktów uzyskanych z pistacji pochodzących lub sprowadzanych z Iranu (notyfikowana jako dokument nr K(2005) 117) (1)

 • Dz. U. L30 - 10 z 20053.2.2005

  Decyzja Rady z dnia 24 stycznia 2005 r. zatwierdzająca przystąpienie Europejskiej Wspólnoty Energii Atomowej do Wspólnej konwencji w sprawie bezpieczeństwa gospodarowania wypalonym paliwem jądrowym i odpadami radioaktywnymi

 • Dz. U. L30 - 9 z 20053.2.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 182/2005 z dnia 2 lutego 2005 r. ustalające, w jakiej mierze mogą być uwzględnione wnioski o prawa przywozowe złożone dla kwoty taryfowej żywego bydła o wadze przekraczającej 160 kg i pochodzącego ze Szwajcarii, przewidzianej w rozporządzeniu (WE) nr 2124/2004

 • Dz. U. L30 - 8 z 20053.2.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 181/2005 z dnia 2 lutego 2005 r. zmieniające rozporządzenie (EWG) nr 2191/81 w sprawie przyznawania pomocy w odniesieniu do zakupu masła przez instytucje i organizacje o celu niezarobkowym

 • Dz. U. L30 - 7 z 20053.2.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 180/2005 z dnia 2 lutego 2005 r. zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 1535/2003 ustanawiające szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 2201/96 w zakresie systemu pomocy dla przetworów owocowych i warzywnych

 • Dz. U. L30 - 6 z 20053.2.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 179/2005 z dnia 2 lutego 2005 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1917/2000 w odniesieniu do przekazywania danych do Komisji

 • Dz. U. L30 - 4 z 20053.2.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 178/2005 z dnia 2 lutego 2005 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L30 - 1 z 20053.2.2005

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 177/2005 z dnia 24 stycznia 2005 r. dotyczące wkładów finansowych Wspólnoty do Międzynarodowego Funduszu na rzecz Irlandii (2005–2006)

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.