Logowanie

Legislacja ROK 2005 NR 30 POZ 21

Tytuł:

Wytyczne Europejskiego Banku Centralnego z dnia 21 stycznia 2005 r. zmieniające wytyczne EBC/2001/3 w sprawie transeuropejskiego zautomatyzowanego błyskawicznego systemu rozrachunku brutto w czasie rzeczywistym (TARGET) (EBC/2005/1)

Data ogłoszenia:2005-02-03


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2005 NR 30 POZ 21

Strona 1 z 6
3.2.2005

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 30/21

EUROPEJSKI BANK CENTRALNY

WYTYCZNE EUROPEJSKIEGO BANKU CENTRALNEGO z dnia 21 stycznia 2005 r. zmieniające wytyczne EBC/2001/3 w sprawie transeuropejskiego zautomatyzowanego błyskawicznego systemu rozrachunku brutto w czasie rzeczywistym („TARGET”) (EBC/2005/1) (2005/88/WE)

RADA PREZESÓW EUROPEJSKIEGO BANKU CENTRALNEGO, PRZYJMUJE NINIEJSZE WYTYCZNE:

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, a w szczególności pierwsze i czwarte tiret art. 105 ust. 2,

Artykuł 1 W wytycznych EBC/2001/3 wprowadza się następujące zmiany:

uwzględniając Statut Europejskiego Systemu Banków Centralnych i Europejskiego Banku Centralnego, w szczególności jego art. 3 ust. 1, art. 12 ust. 1, art. 14 ust. 3, art. 17, art. 18 oraz art. 22,

1) w artykule 1 wprowadza się następujące zmiany:

a) dodaje się następujące definicje, zgodnie z porządkiem alfabetycznym:

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

W dniu 24 października 2002 r. Rada Prezesów Europejskiego Banku Centralnego (EBC) przyjęła do wiadomości kilka różnych opcji, dopuszczających przyłączenie banków centralnych do systemu TARGET w inny sposób niż przy pomocy wzajemnych połączeń. Przyjęto również, iż po przystąpieniu do UE dziesięciu nowych Państw Członkowskich z dniem 1 maja 2004 r., bankom centralnym takich Państw Członkowskich zostaną w ramach jednej spośród wskazanych opcji przyznane takie same prawa i obowiązki w zakresie przyłączenia do systemu TARGET, jakie przysługują innym bankom centralnym. Czyni to niezbędną zmianę wytycznych EBC/2001/3 w sprawie transeuropejskiego zautomatyzowanego błyskawicznego systemu rozrachunku brutto w czasie rzeczywistym (TARGET) (1).

„ »przyłączony KBC« oznacza krajowy bank centralny, którego system rozrachunku brutto w czasie rzeczywistym (RTGS) jest przyłączony do systemu TARGET za pośrednictwem KBC świadczącego usługi,

»nieuczestniczące Państwa Członkowskie« oznaczają Państwa Członkowskie, które nie przyjęły wspólnej waluty zgodnie z Traktatem,

»KBC świadczący usługi« oznacza krajowy bank centralny: i) którego system RTGS jest przyłączony do systemu TARGET przy pomocy wzajemnych połączeń; oraz ii) który świadczy przyłączonemu KBC usługi w zakresie realizowania płatności transgranicznych w systemie TARGET, tym samym ustanawiając połączenie dwustronne,”;

(2)

Dalsza niewielka zmiana wytycznych EBC/2001/3 wymagana jest w celu uwzględnienia obecnych praktyk w zakresie dostępu uczestników do systemu TARGET.

b) definicja „EOG” otrzymuje brzmienie:

(3)

Zgodnie z art. 12 ust. 1 i art. 14 ust. 3 Statutu, wytyczne EBC stanowią integralną część prawa wspólnotowego,

(1) Dz.U. L 140 z 24.5.2001, str. 72. Wytyczne po raz ostatni zmienione wytycznymi EBC/2004/4 (Dz.U. L 205 z 9.6.2004, str. 1).

„ »EOG« oznacza Europejski Obszar Gospodarczy zgodnie z definicją podaną w Porozumieniu o Europejskim Obszarze Gospodarczym zawartym w dniu 2 maja 1992 r. między Wspólnotą Europejską i jej Państwami Członkowskimi a Państwami Członkowskimi Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu, zgodnie z jego późniejszymi zmianami,”;

L 30/22

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

3.2.2005

c) definicja terminów „nieodwołalność” oraz „nieodwołalny” otrzymuje brzmienie: „ »nieodwołalność« lub »nieodwołalny« oznacza, że rozliczenie polecenia płatności nie może zostać odwołane, wycofane ani unieważnione przez przyłączony KBC, przez krajowy bank centralny wysyłający płatność/EBC, przez uczestnika wysyłającego ani przez żadną osobę trzecią, nawet w razie prowadzenia postępowania upadłościowego przeciwko uczestnikowi, z wyjątkiem nieprawidłowości obejmujących transakcje stanowiące podstawę dokonywanych płatności lub dokonywane polecenia płatności, w przypadku gdy nieprawidłowości takie wynikają z przestępstw lub działań noszących cechy oszustwa (przy czym działania noszące cechy oszustwa obejmują również traktowanie preferencyjne i transakcje po zaniżonej cenie mające miejsce w terminach zaskarżenia w przypadku niewypłacalności) pod warunkiem, że w danym przypadku zostało to stwierdzone przez właściwy sąd lub inny organ właściwy do rozstrzygania sporów, bądź też w przypadku gdy wskazane nieprawidłowości wynikają z błędu,”; d) definicja „rachunków wzajemnych rozliczeń krajowych banków centralnych” otrzymuje brzmienie: „ »rachunki wzajemnych rozliczeń krajowych banków centralnych« oznaczają rachunki, które każdy z krajowych banków centralnych oraz EBC, z zastrzeżeniem art. 4a niniejszych wytycznych, otworzą dla siebie nawzajem w swoich właściwych księgach dla potrzeb realizacji płatności transgranicznych w systemie TARGET; każdy taki rachunek wzajemnych rozliczeń krajowych banków centralnych jest prowadzony na rzecz EBC lub krajowego banku centralnego, dla którego został otwarty,”; e) definicja terminów „nieprawidłowe działanie krajowego sytemu RTGS” lub „nieprawidłowe działanie systemu TARGET” lub „nieprawidłowe działania” otrzymuje brzmienie: „ »nieprawidłowe działanie krajowego sytemu RTGS« lub »nieprawidłowe działanie systemu TARGET« lub »nieprawidłowe działanie« oznacza trudności techniczne, wady i awarie dotyczące infrastruktury technicznej lub systemów komputerowych któregokolwiek krajowego systemu RTGS lub mechanizmu płatności EBC lub też systemu skomputeryzowanych łączy sieciowych wykorzystywanych we wzajemnych połączeniach, lub w jakimkolwiek połączeniu dwustronnym, bądź też jakiekolwiek inne wydarzenie związane z krajowym systemem RTGS lub mechanizmem płatności EBC, wzajemnymi połączeniami lub jakimkolwiek połączeniem dwustronnym, uniemożliwiające wykonanie i zamknięcie tego samego dnia realizacji poleceń płatności w systemie TARGET; definicja ta obejmuje również przypadki, gdy nieprawidłowe działanie obejmuje jednocześnie więcej niż jeden krajowy system RTGS (na przykład ze względu na zaburzenie działania dostawcy usług sieciowych),”; f) definicja „depozytów i kredytów zaciąganych w Banku Centralnym na koniec dnia” otrzymuje brzmienie: „ »depozyty i kredyty zaciągane w Banku Centralnym na koniec dnia« oznaczają kredyt marginalny oraz możliwości otwierania depozytów udostępniane przez Eurosystem.”;

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2005 NR 30 POZ 21 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L30 - 27 z 20053.2.2005

  Sprostowanie do decyzji Komisji 2005/78/WE, Euratom z dnia 1 lutego 2005 r. zmieniającej decyzję 2001/844/WE, EWWiS, Euratom (Dz.U. L 29 z 2.2.2005)

 • Dz. U. L30 - 20 z 20053.2.2005

  Decyzja Komisji z dnia 2 lutego 2005 r. upoważniająca Szwecję do stosowania systemu zastępującego badania statystyczne dotyczące pogłowia bydła ustanowionego na mocy tytułu I rozporządzenia (WE) nr 1760/2000 Parlamentu Europejskiego i Rady (notyfikowana jako dokument nr K(2005) 194) (1)

 • Dz. U. L30 - 19 z 20053.2.2005

  Decyzja Komisji z dnia 28 stycznia 2005 r. zmieniająca decyzję 2003/71/WE w zakresie jej okresu obowiązywania (notyfikowana jako dokument nr K(2005) 186) (1)

 • Dz. U. L30 - 12 z 20053.2.2005

  Decyzja Komisji z dnia 26 stycznia 2005 r. nakładająca szczególne warunki importu pistacji oraz niektórych produktów uzyskanych z pistacji pochodzących lub sprowadzanych z Iranu (notyfikowana jako dokument nr K(2005) 117) (1)

 • Dz. U. L30 - 10 z 20053.2.2005

  Decyzja Rady z dnia 24 stycznia 2005 r. zatwierdzająca przystąpienie Europejskiej Wspólnoty Energii Atomowej do Wspólnej konwencji w sprawie bezpieczeństwa gospodarowania wypalonym paliwem jądrowym i odpadami radioaktywnymi

 • Dz. U. L30 - 9 z 20053.2.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 182/2005 z dnia 2 lutego 2005 r. ustalające, w jakiej mierze mogą być uwzględnione wnioski o prawa przywozowe złożone dla kwoty taryfowej żywego bydła o wadze przekraczającej 160 kg i pochodzącego ze Szwajcarii, przewidzianej w rozporządzeniu (WE) nr 2124/2004

 • Dz. U. L30 - 8 z 20053.2.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 181/2005 z dnia 2 lutego 2005 r. zmieniające rozporządzenie (EWG) nr 2191/81 w sprawie przyznawania pomocy w odniesieniu do zakupu masła przez instytucje i organizacje o celu niezarobkowym

 • Dz. U. L30 - 7 z 20053.2.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 180/2005 z dnia 2 lutego 2005 r. zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 1535/2003 ustanawiające szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 2201/96 w zakresie systemu pomocy dla przetworów owocowych i warzywnych

 • Dz. U. L30 - 6 z 20053.2.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 179/2005 z dnia 2 lutego 2005 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1917/2000 w odniesieniu do przekazywania danych do Komisji

 • Dz. U. L30 - 4 z 20053.2.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 178/2005 z dnia 2 lutego 2005 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L30 - 1 z 20053.2.2005

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 177/2005 z dnia 24 stycznia 2005 r. dotyczące wkładów finansowych Wspólnoty do Międzynarodowego Funduszu na rzecz Irlandii (2005–2006)

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.